Länk till startsidan

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i korthet maj 2020

Ekonomi- och verksamhetsplan med budgetförslag, lokaler till ideella föreningar och plan för genomförande för delaktighet. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 19 maj. Här kan du läsa ett urval av sammanträdets beslut.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Ekonomi- och verksamhetsplan med budgetförslag lämnad till kommunfullmäktige

I kommunens Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget för 2021 redogörs för kommunens övergripande förutsättningar inför den kommande planperioden. I budgeten och planen bestäms hur lundabornas skattepengar ska användas genom att besluta om samtliga nämnders ekonomiska ramar för drift och investeringar för kommande år. Planen tar upp vad kommunen ska fokusera på, vilka mål verksamheterna ska bidra till att uppnå de närmaste åren och vilka resurser som finns för att bedriva det kommunala arbetet.

Våren 2020 har sett väldigt annorlunda ut i Lund, Sverige och hela världen på grund av utbrottet av coronapandemin och sjukdomen covid-19. Det finns en stor osäkerhet kring hur effekterna av utbrottet kommer att påverka både kostnader och intäkter för 2021 och framåt. När de samlade effekterna av covid-19 blir tydligare kan det därför uppstå behov av att justera budgeten med hänsyn till nya tillkommande statsbidrag och påverkan på kommunens verksamheter.

I förslaget till EVP som kommunstyrelsen nu beslutat att överlämna till kommunfullmäktige finns förslag på nya fokusområden. Fokusområdena, som ska genomsyra all verksamhet, föreslås bli:

  • Lundaborna i fokus
  • Smartare Lund
  • Organisationen Lund
  • Ekonomi

Det budgetförslag som kommunstyrelsen nu beslutat att lämna till kommunfullmäktige bygger på den styrande Lundakvintettens förslag till budget. Satsningar i budgeten är bland annat utökad budget för barn- och skolnämnden, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnd och socialnämnden om totalt 24,5 miljoner kronor som en effekt av nya välfärdsmiljarder från staten från och med 2020. Budgeten innehåller också pengar för att avskaffa delade turer inom vård- och omsorgsnämnden och anslag för att utvidga musikchecken inom kultur- och fritidsnämnden. Budgeten innehåller bland annat outsourcing av företagshälsovården och extrapengar till socialnämnden om 1,2 miljoner kronor i till följd av överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Fontänhuset i Lund.

En av grundförutsättningarna i Lundakvintettens budget är att budgeten ska nå det av kommunfullmäktige beslutade finansiella resultatmålet om två procents överskott, det vill säga det budgeterade resultatet ska uppgå till minst två procent av kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Förslaget till EVP lever upp till detta mål under hela EVP-perioden med en oförändrad skattesats om 21,24 kronor. Samtliga nämnder erhåller kompensation för förväntade pris- och löneökningar och de resursfördelade nämnderna inom skola och omsorg full kompensation för volymförändringar i förslaget.

De årliga effektiviseringarna kvarstår i EVP 2021-2023 och uppgår till 1-2,5 procent för nämnderna. Det betyder att samtliga nämnder förutom kommunfullmäktige i Lunds kommun kommer att även fortsättningsvis vara påverkade av effektiviseringskrav i olika utsträckning under planperioden. Hur stor effektivering som krävs skiljer sig dock åt mellan nämnderna och för vissa nämnder föreslås en lägre årligt effektivisering och för vissa föreslås högre.

Barn- och skolnämnden och vård- och omsorgsnämnden föreslås en lägre årlig effektivisering om totalt 1 procent jämfört med tidigare 1,5 procent och kommunfullmäktige föreslås helt befrias från effektiviseringskrav för kommande budgetperiod. För tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljönämnden föreslås en högre årlig effektivisering som ökas till 2,5 procent jämfört med tidigare 2 procent. Totalt sett för nämnderna uppgår årliga effektiviseringar till drygt 1 procent eller 74 miljoner kronor för 2021.

Hela EVP:n och budgeten kommer att debatteras och beslutas i kommunfullmäktige den 16-17 juni 2020. Nämnderna kommer under hösten att ta fram verksamhetsplaner och internbudgetar utifrån vad KF beslutar.

Plan för genomförande om delaktighet för alla 2020-2022

Sedan sex år tillbaka finns en plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar i Lunds kommun. Nu har en ny handlingsplan, som varit på remiss för yttrande hos både nämnder, styrelser, funktionshinderrådet och pensionärsrådet i kommunen godkänts av kommunstyrelsen.

Planen syftar till att göra Lunds kommun till en lättillgänglig kommun för kommuninvånare och besökare med funktionsnedsättningar. Insatser och anpassningar, som underlättar för personer med funktionsnedsättning, är gynnsamma för alla kommuninvånare. Kommunstyrelsen föreslog under sitt sammanträde i maj att kommunfullmäktige ska anta handlingsplanen för genomförande av ”Delaktighet för alla 2020-2022”.

Lokaler till ideella föreningar inom sociala området

Fontänhuset i Lund och Föreningarnas hus är i behov av nya lokaler. Kommunen har letat efter nya ändamålsenliga lokaler tillsammans med föreningarna. Nu har en kommunalt ägd fastighet, Magleskolan på Magle stora kyrkogata, visat sig motsvara föreningarnas behov. För att reglera och möjliggöra samlokaliseringen föreslås socialnämnden teckna förstahandskontrakt med servicenämnden och därefter hyra ut till Fontänhuset i Lund. Åtagandet föreslås regleras genom att befintlig överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan socialnämnden och Fontänhuset i Lund omförhandlas.

Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde att uppmana socialnämnden att teckna hyreskontrakt med servicenämnden avseende hyra av Magleskolan från 1 januari 2021 och att omförhandla befintlig överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Fontänhuset i Lund för att bland annat innehålla ett ökat åtagande för Fontänhuset till följd av Lunds kommuns ökade stöd till verksamheten.

Kommunstyrelsen beslutade också om ett tillskott till socialnämnden med 1 200 000 kronor avseende överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Fontänhuset i Lund från och med och att nuvarande lokalbidrag till Föreningarnas hus från och med år 2021 i samband med EVP 2021-2023 flyttas från kultur- och fritidsnämndens till socialnämnden driftbudgetram och att återremissen från kommunfullmäktige den 27 februari avseende bland annat Vänskapens hus ska hanteras skyndsamt.

Lundaförslaget föreslås bli permanent

Förslag om trafik, parker, miljöfrågor och fritidsaktiviteter. Ja, förslagen som kommit in till Lunds kommun inom ramen för det så kallade Lundaförslaget har berört många av kommunens områden. Lundaförslaget infördes i maj 2017 efter att kommunfullmäktige beslutat att ersätta det tidigare medborgarförslaget. Syftet med Lundaförslaget är att möjliggöra för lundabor att på ett enkelt sätt vara med och påverka. Om förslaget får mer än 100 röster tas förslaget upp i den nämnd som frågan berör. Kommunfullmäktige beslutade också i samband med införandet att Lundaförslagets skulle utvärderas efter två år vilket nu har gjorts. Utvärderingen visar att trots att Lundaförslaget inte har marknadsförts så har antalet Lundaförslag som lämnats in legat på mellan 12-13 per månad. Bedömningen är att Lundaförslaget har fungerat som en kanal för medborgarna att lämna idéer och förslag på utvecklingen av Lunds kommun. Det är också ett verktyg som gör att kommunens förtroendevalda får kännedom om vilka frågor som är angelägna för kommuninvånarna.

Utvärderingen har också identifierat vissa problem med Lundaförslagets process. Det har i vissa ärenden varit svårt både för medborgaren och kommunen att bedöma om ett Lundaförslag är en synpunkt, felanmälan eller ett Lundaförslag. Handläggningen har också i vissa fall varit alltför lång. För att komma till rätta med problemen har ett förslag till uppdaterat regelverk för Lundaförslaget tagits fram. Kommunstyrelsen har nu beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att godkänna utvärderingen av Lundaförslaget och dessa föreslagna ändringar samt att göra Lundaförslaget till en permanent kanal för Lunds kommuninvånare att vara med att påverka utvecklingen av Lund.

Lundaförslaget

Anslutning till Skåneleden

Skåneleden är en vandringsled som förbinder många av Skånes värdefullaste natur- och rekreationsområden. Den erbjuder så gott som hela Sveriges naturvariation på 125 mil och är lättillgänglig från dynamiska stadsmiljöer. I dag finns cirka 7,5 mil Skåneled i Lunds kommun. De flesta av Skånes kommuner är liksom Lund kopplade till ledsystemet- men det är däremot inte Skurups kommun. Romeleås- och sjölandskapskommittén (RÅSK) föreslår därför att kommunstyrelserna i Lunds respektive Skurups kommun att prövar förutsättningarna för en ny Skåneledsetapp mellan Skurup och Svaneholm fram till befintlig Skåneled i Lunds kommun.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att svara RÅSK att det är positivt om en ny kommun ansluter sig till Skåneleden eftersom det ökar allmänhetens och Lundabornas tillgänglighet till sydvästra Skånes natur. I det aktuella området finns god tillgång till markvägar varför detta skulle kunna vara en möjlighet förutsatt att markägare, samt eventuella vägsamfälligheter ställer sig positiva till detta. Förslaget syftar först och främst till att ansluta Skurups kommun till Skåneleden. Intresse och vilja att driva frågan från Skurups kommun är således en förutsättning för fortsatt arbete. Lunds kommun inväntar därför initiativ från Skurups kommun innan Region Skåne och markägare engageras i frågan.

Deltagande i fullmäktigesammanträde på distans

På grund av den rådande situationen med spridningen av covid-19 har flera justeringar gjorts beträffande hur sammanträden genomförs i Lunds kommun. I mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att nämnder och styrelser I Lunds kommen får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i enlighet med reglerna i kommunallagen och att överlåta åt nämnderna och styrelserna att närmare bestämma i vilka situationer deltagande på distans får ske, vad som ska gälla och att tillägg görs i nämndernas reglementen med anledning av detta.

Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkra tillgången till den tekniska utrustning som krävs för medverkan på distans vid sammanträden och att kommunstyrelsen skyndsamt skulle utreda om och hur kommunfullmäktige ska kunna genomföra sammanträden där deltagande sker på distans.

Kommunkontoret har nu utrett frågan om kommunfullmäktige kan genomföras på distans och utredningens slutsats är att det inte bedöms vara möjligt att genomföra kommunfullmäktiges möten på distans. Det handlar bland annat om att det ställs mycket högre krav på de tekniska förutsättningarna för deltagande i kommunfullmäktige än distansdeltagande i nämnderna. Med nuvarande teknik blir det i praktiken omöjligt att uppfylla de krav som ställs i kommunallagen och risken för tekniska problem som skulle störa mötet bedöms vara stor. Även kommunfullmäktiges demokratiberedning har vid sitt sammanträde den 8 april 2020 framfört att deltagande på distans inte bedöms vara lämpligt. Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att godkänna utredningen.

Kommande möten

Kommande sammanträden och ledamöter i kommunstyrelsen

Uppdaterad: