Länk till startsidan

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i maj 2020

En detaljplan som innebär värnande förtätning i centrala Lund är antagen. Två positiva planbesked i Södra Sandby och möjlighet för mer handel norr om Norra ringen är några av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i maj. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Här hittar du alla handlingar

Positiva planbesked för Södra Sandby

Två projekt i Södra Sandby fick positivt planbesked av byggnadsnämnden under torsdagen. Beijers byggmaterial vill flytta sin butik till en tomt i den nordöstra delen av byn, till en plats där de idag har lager. Eftersom den nya platsen inte är utpekad för verksamhet i översiktsplanen kommer en detaljplan att tas fram i ett så kallat utökat förfarande, en process som innebär fler steg, har längre granskningstid och att fler beslut fattas av politiker istället för av tjänstemän. I arbetet med planen kommer man att titta noga på bland annat dagvattnet och trafiken efter som det påverkas av en eventuell förändring.

Det andra projektet i Södra Sandby ligger inne i centrum och ger möjlighet till fler bostäder i och med Beijers troliga flytt. Byggnadsnämnden var positiv även till den förändringen men menar att stadsbyggnadskontoret först ska invänta arbetet med planprogrammet för hela centrala Södra Sandby som håller på att tas fram. Det gör det möjligt att studera området i ett större sammanhang och utreda alternativa utvecklingsmöjligheter.

Mer handel och kontor norr om Norra Ringen

Byggnadsnämnden har gett positivt planbesked för en utveckling i norra Lund som kan innebära ny handel, kontor och centrumverksamhet, alltså till exempel hotell eller gym. Idag är det industri som tillåts på tomten som ligger mellan Norra ringen och Magistratsvägen. I planarbete kommer bland annat bullerfrågan att utredas och man gör också en riskutredning då Norra ringen är rekommenderad färdväg för farligt gods. En ny detaljplan bedöms kunna vara färdig under nästa år.

Nya kvarter på Södra Råbylund blir mineraler

Pyriten och Kattguldsgatan är exempel på namn i kvarteren som snart växer fram på Södra Råbylund. Det nya området ligger mellan Gastelyckan, som har namntemat bergarter, och befintliga Södra Råbylund vars kvartersnamn anknyter till geologi och arkeologi. De nya kvarters- och gatunamnen kopplar ihop de två delarna genom att ha temat mineraler.

Omsorgsfull förtätning i centrala Lund

Byggnadsnämnden antog en detaljplan som tillåter cirka åtta nya bostäder och en trädgårdspaviljong, ett stenkast från Lunds domkyrka. Planen innebär fler attraktiva bostäder i Lunds absoluta centrala delar. För att säkerställa platsens kulturhistoriska värde innebär även detaljplanen preciserade skyddsbestämmelser och rivningsförbud för de äldre byggnaderna inom planen.

Här hittar du möteshandlingar till alla nämnder

Uppdaterad: