Länk till startsidan

Socialnämnden – aktuella beslut i maj 2020

Kvalitetsredovisningar, delårsbokslut samt rapport om e-ansökan för försörjningsstöd är några av de ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 12 maj. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Kvalitetsredovisning genom Tyck till, Lex Sarah och patientsäkerhetsberättelse

Socialförvaltningens kvalitetsarbete rapporteras varje år till nämnden i tre olika rapporter, som socialnämnden beslutade att anta på dagens nämnd. Rapporterna beskriver arbetet med att rapportera, utreda, bedöma och åtgärda avvikelser enligt Lex Sarah, arbetet med patientsäkerhet och förbättringssystemet Tyck till. Kvalitetsarbetet är nämnden ansvarig att utföra i enlighet lag samt enligt de föreskrifter som finns för socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

De avvikelser som rapporteras i patientsäkerhetsberättelsen är ungefär lika många och likartade som tidigare år. En satsning på elektronisk signering har gjorts och införts under år 2020 för att antalet avvikelser gällande missade läkemedelsdoser ska minska. Antalet Lex Sarah-rapporter som lett till utredning har sedan 2016 legat jämnt på 60-80 stycken per år. Under 2019 ledde rapporterna till 75 utredningar enligt lex Sarah. De senaste tre åren har vi fått in 35-45 inlägg via förbättringssystemet Tyck till. Jämfört med föregående år har andelen inlägg som kommer direkt från brukare ökat och stod 2019 för nästan hälften av synpunkterna.

Delårsbokslut

I delårsrapporten som antogs av socialnämnden beskrivs socialnämndens fortsatta arbete med att möta kostnadsökningar för försörjningsstöd och externa placeringar av barn, unga och vuxna samt det ambitiösa arbetet i hela förvaltningen för att möta ett under flera år ökande inflöde av ärenden med ändamålsenliga arbetssätt och metoder. När det gäller försörjningsstöd vidtas kraftfulla åtgärder genom en startad utredning för att lägga en strategi för ändamålsenliga insatser för att motverka och minska behovet av försörjningsstöd.

Socialnämndens prognos är ett underskott på -39 mnkr. Försörjningsstödet står för -35, inklusive effekter av Covid-19 och dess effekter i övrigt (intäktsbortfall och merkostnader) står för -5 mnkr. Det betyder att nämndens kostnader för externa placeringar och öppna insatser, årets effektiviseringar på 23 mnkr och flyktingverksamheten är i balans. Prognosen innehåller ett effektiviseringskrav gällande externa placeringar och öppna insatser på 6 mnkr.

Årets effektiviseringar och kostnadsminskningar på 23 mnkr ser efter fyra månader ut att vara i balans.

Rapport om e-ansökan försörjningsstöd

I september 2019 införde socialförvaltningen e-ansökan vid fortsatt försörjningsstöd. E-tjänsten gör det möjligt att ansöka om försörjningsstöd på datorn eller mobilen. I april 2020 hade tjänsten 728 användare, vilket är 53 procent av de Lundabor som har försörjningsstöd.

Rapporten som beslutades av socialnämnden visar att nöjdheten bland de brukare som använder e-ansökan är mycket hög. Samtidigt visar rapporten att det finns ett fortsatt behov av information och stöd för att motivera fler till att använda tjänsten. E-ansökan har under första halvåret inte bidragit till kortare handläggningstider, men det är för tidigt att förvänta sig ett sådant genomslag. Först med införandet av e-ansökan även för nyansökningar, och när cirka 70-80 procent av handläggningen genomförs inom e-tjänsten, bedöms handläggningstiderna kunna kortas.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad: