Länk till startsidan

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i korthet maj 2020

Hyresavtal för familjecentral, medborgarlöfte och markanvisning för mötesforum. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 6 maj. Här kan du läsa ett urval av sammanträdets beslut.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Temporär delegation till kommundirektör för inköp av smittskyddsmaterial

Den pågående coronapandemin ställer större krav på att personal i såväl hemvård som sjukvård använder skyddsmaterial i kontakten med smittade patienter för att förhindra smittspridning. Efterfrågan på skyddsmaterial är hög i hela världen vilket innebär att priserna höjts och konkurrensen om tillgängligt material ökat.

Länsstyrelsen och de 33 skånska kommunerna har därför skapat en gemensam grupp för Skåne med uppdrag att säkerställa en god tillgång till skyddsmaterial för kommunerna. Uppdraget är att säkerställa att både den egna kommunen har god tillgång till skyddsmaterial och att bistå övriga skånska kommuner i gemensam tillgång till skyddsmaterial. Arbetet fokuseras på de nio produktgrupper som definieras som skyddsutrustning: andningsskydd, munskydd, visir, plastförkläden med- och utan lång ärm, handskar, skyddsglasögon, handsprit och ytsprit.

Grunden i samarbetet är att en kommun vid varje större köp tecknar själva avtalet. Den upphandlande kommunen betalar den inköpta leveransen. Den kommun som sedan köper materialet betalar den inköpande kommunen i efterhand.

De stora kommunerna har tagit på sig ett ansvar för att bistå mindre kommuner. Lund har aktivt tagit på sig att köpa mer än eget närtidsbehov med intentionen att andra ska kunna ta del. Det kräver en temporär delegation till kommundirektören inköpa större volymer smittskyddsmaterial än vad kommunen själv behöver. Kommunstyrelsen har därför beslutat att under det här året, 2020, tillfälligt bemyndiga kommundirektören att efter samråd med vård och omsorgsdirektör inköpa större volymer smittskyddsmaterial upp till 20 miljoner kronor.

Lunds medborgarlöfte 2020 antaget

Lunds medborgarlöfte för 2020 antogs formellt av kommunstyrelsen under sammanträdet den 6 maj. Årets medborgarlöfte fokuserar på trygghetsskapande åtgärder i de östra kommundelarna.

Medborgarlöftet är en del av polismyndighetens styrmodell och syftar till att komma närmare medborgare i respektive kommun. Arbetet med att ta fram medborgarlöftet för år 2020 påbörjades redan i augusti 2019, då polisen tillsammans med flera kommunala aktörer genomförde medborgardialoger och fördjupade lägesbildsanalyser. Inom ramen för medborgarlöftet ingår en rad aktiviteter som genomförs löpande under året, däribland trygghetsvandringar, trafikkontroller och polisiär närvaro.

Hyresavtal familjecentralen i Lunds kommun

En familjecentral är en verksamhet vars syfte är att stödja barnfamiljer. Inom en familjecentral samarbetar olika verksamheter och yrkeskategorier. I en familjecentral finns mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att en familjecentral ska inrättas i Lund och planen är att en familjecentral ska öppna i lokaler vid Fäladstorget hösten 2020. Lokalerna ägs av LKF och hyrs sedan av Region Skåne.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att uppmana servicenämnden att teckna nödvändiga hyresavtal med regionen för familjecentralen och att barn- och skolnämndens ram utökas med 60 000 kronor för 2020 och 176 000 per år från och med 2021 för att finansiera hyran.

Hyresavtal avseende lägenheter för vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen har med anledning av den pågående coronapandemin behov av att utöka sina lokaler. Därför har kommunstyrelsen nu beslutat att hyra 16 stycken lägenheter och gemensamhetsutrymmen i form av gemensamt kök, matsalsdel och tv-rum av företaget Attendo Sverige AB. Syftet är att kunna vårda smittade personer som bor i ordinärt boende utanför sjukhusmiljön när personerna skrivs ut från sjukhuset. Lägenheterna som är 35-38 kvm vardera ligger i Klostergården i Lund. Kommunstyrelsen har beslutat att hyra lägenheterna under en tre månaders period för cirka 240 000 kronor i månaden. Avtalet ska sedan kunna förlängas.

Markanvisning för byggemenskap i Södra Brunnshög

En byggemenskap gör det möjligt för privatpersoner att gå samman och själva utveckla sina bostäder, från första skiss till inflyttning. En byggemenskap ökar valfriheten, men kan också leda till bättre social sammanhållning. Kommunstyrelsen har nu beslutat att godkänna och underteckna det markanvisningsavtal som tagits fram mellan Lunds kommun och den ekonomiska föreningen Byggemenskap Lund på fastigheten Skymningen 6. Föreningen kan nu arbeta vidare med sitt projekt att bygga cirka 20 bostadsrättslägenheter. Projektet på Brunnshög drivs som ett pilotprojekt. Efter sex månader, eller tidigare om det anses lämpligt, görs en bedömning om projektet fortfarande har goda förutsättningar att genomföras. Markanvisningen gäller i två år och betyder att marken kan säljas till föreningen i ett senare skede.

Klartecken i kommunstyrelsen i dag för byggemenskap och äldreboende

Markreservation till LKF för äldreboende, Portkvarteren, Brunnshög

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna en markreservation på Brunnshög så att LKF kan bygga ett särskilt boende för äldre i Postkvarteren. I anslutning till det särskilda boendet ska det också byggas en träffpunkt för äldre. Gårdarna på Brunnshög är ytsnåla men planen är att gårdsmiljön och övriga funktioner ska t samuttnyttjas med LKF:s övriga hyresgäster i kvarteret.

LKF:s hyresrättshus, tillsammans med det särskilda boendet och träffpunkten för äldre skapar tillsammans med närliggande äganderadhus och bostadsrättshus samt kontor i Portkvarteren en välbalanserad sammansättning av hustyper, upplåtelseformer och verksamheter.

TRASIG LÄNK: Detaljplaner på gång Östra Torn 27:2 - Portkvarteren Centrala Brunnshög

Markreservation till nytt mötesforum, Häradshövdingen

Skanska planerar att bygga hotell och konferenslokaler på sin fastighet Häradshövdingen 2, platsen för den gamla tingsrätten vid Lund C. För att detta ska kunna bli verklighet måste planerna gå igenom flera olika instanser i Lunds nämnder och styrelser och detaljplaneläggning måste göras. Planeringen av området ska också ske i samverkan mellan Lunds kommun och Skanska för att anläggningens utformning och sammankoppling med den omgivande staden ska bli så bra som möjligt.

Arbete med att planlägga området har påbörjats och kommunstyrelsen har nu beslutat att reservera en del av kommunens intilliggande mark så att den kan planläggas som kvartersmark och så småningom säljas till Skanska och införlivas med Häradshövdingen 2. Markreservationen gäller under den tid som planprocessen förväntas pågå, fram till och med 2023.

Under planprocessen kommer utredningar om anläggningens omfattning och nödvändiga åtgärder i anläggningens närmiljö genomföras för att användas som underlag för fördjupade utredningar. Ärendet om markreservation medför inget direkt bindande åtagande för Lunds kommun som medför ekonomiska konsekvenser.

Avgift sophantering Brunnhög

Avfallshanteringen på Brunnshög ska enligt plan skötas genom ett stationärt sopsugssystem. Sopsugssystemet ska helt finansieras genom anslutningsavgifter. Beslutad anslutningsavgift har visat sig vara för låg och kommunstyrelsen har därför beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att avgiften för Brunnshögs sopsugssystem fastställs till 25 000 kronor per lägenhet.

Försäljning av fastigheten Skymningen 4

Kommunstyrelsen har beslutat att sälja fastigheten Skymningen 4 till Lunds Kommuns Parkerings AB för 12 536 000 kronor. Enligt detaljplanen för södra Brunnshög ska fastigheten användas för parkeringshus för att tillgodose behovet av parkering i området. Parkeringshuset kommer i enlighet med detaljplanen även att innehålla en lokal för kommersiell verksamhet på bottenvåningen.

Försäljning av fastigheten Gryningen

Kommunstyrelsen har beslutat att sälja fastigheten Lund Gryningen 3 på Brunnshög till företaget Peab. Priset på fastigheten uppgår till 37 224 00 kronor och försäljningen föregås av ett arrendeavtal mellan parterna för att säkerställa att byggnation av bostäder påbörjas.

I diskussionerna med Peab har Lunds kommun begärt in hållbarhetsåtaganden och arkitektskisser som säkerställer att företagets projekt når upp till den kvalitetsnivå som vinnare av markanvisningstävlingar i Brunnshög levererar. Nu har Peab lämnat ett anbud som enligt tekniska nämnden visar att företaget klarar detta.

Peab har sedan 2011 haft två markanvisningar i Södra Brunnshög. Genom ett byte av en av de tidigare anvisade byggrätterna i fastigheten Skymningen 6 har kommunstyrelsen beslutat att Peab får förvärva fastigheten Gryningen 3 i Södra Brunnshög istället.

Lundaförslag: Vässat klimatmål noll utsläpp av klimatgaser 2030

Ett Lundaförslag har inlämnats om att Lunds kommun bör skärpa sitt klimatmål för 2030. Genom att lämna ett Lundaförslag kan lundabor vara med och påverka och om förslaget får mer än 100 röster tas förslaget upp i den nämnd som frågan berör.

Kommunens aktuella mål är att utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 80 procent till 2030 jämfört med 1990. För att nå målet till 2030 behöver utsläppen från el och värme vara nära noll. Dessutom måste transportsektorns utsläpp från fossila bränslen minska drastiskt. Utsläpp från jordbruk, det vill säga metan och lustgasutsläpp från plöjning, gödsling, med mera kan minska i viss utsträckning, men är svårare att reducera kraftigt utan att livsmedelsproduktionen påverkas negativt.

Kommunstyrelsen beslutade i april 2019 att revidera Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet, LundaEko. I samband med revideringen kommer även kommunens klimatmål att ses över. Kommunstyrelsen har beslutat att anse Lundaförslaget besvarat med beslutet om revidering av LundaEko II.

Miljöprogram - LundaEko II

Kommande sammanträde och ledamöter

Här hittar du ledamöter i Kommunstyrelsen och kommande sammanträden

Uppdaterad: