Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i april 2020

Fördelning av tilläggsbudgeterade medel, yttrande över budgetförslag för nästkommande år och ny högstadieplanering i Stångby. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 28 april.

Beslutsunderlag i alla ärenden från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Fördelning av tilläggsbudgeterade medel och principer för kommande år

Kommunstyrelsen har beslutat att nämnden får tilläggsbudgetera en del av sitt överskott från 2019, totalt ca 4,4 miljoner kr, till innevarande års budget.

Inför nämndsmötet hade förvaltningen tagit fram ett förslag på hur dessa medel ska fördelas inom nämndens verksamheter, samt ett förslag till principer för hur budgetavvikelser mellan budgetår fortsättningsvis ska göras. I förslaget låg också ett tillägg för 2020 om att de utbildningsområden som annars fått tilläggsbudgeterat ett underskott skulle kompenseras genom medel ur anslaget för nämndens oförutsedda behov.

Nämnden beslutade enligt förlaget som skickats ut inför mötet.

Remiss: Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget för 2021 samt förslag till fokusområden och mål på remiss till samtliga nämnder och styrelser i Lunds kommun.

Av nämndens yttrande framgår sammanfattningsvis att förslaget, som har en ram för år 2021 på ca 2,76 miljarder kr för nämndens verksamheter, ger full pris-, löne- och volymkompensation samt ett effektiviseringskrav om 1 % för 2021-2023. Nämndens bedömning är att den föreslagna budgetramen är tillräcklig för att leva upp till nämndens ansvar och uppdrag, i enlighet med budgetförslaget och gällande reglemente.

I förslaget ligger även förslag på nya fokusområden tillsammans med ett flertal övergripande mål. Kopplat till dessa uttrycks politiska ambitioner vilka i de flesta fall bedöms ligga väl i linje med pågående arbete inom barn- och skolnämnden.

Ny planering avseende högstadieskola i Stångby

Barn- och skolnämnden har genom lokalplanen för 2020-2025 förändrat sin långsiktiga planering vad gäller högstadieskola i Stångby på så sätt att byggnationen av en ny skola senarelagts och att ett nytt skolspår föreslås till Fäladsgården.

Barn- och skolförvaltningen bereder ett ärende för beslut i nämnden avseende befintligt högstadium i Stångby. En återkoppling har nu sammanställts av den dialog som genomförts med vårdnadshavare, elever och personal på Prästängskolan. Nämnden tog på sammanträdet del av denna information.

Enligt planeringen ska beslut tas i ärendet på nämndens sammanträde den 26 maj.

Information med anledning av det nya coronaviruset

Nämnden fick också en lägesrapport om arbetet med anledning av det nya coronaviruset, denna gång med särskilt fokus på frånvarande barn och elever.

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Protokollet från sammanträdet publiceras så snart det är justerat.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad: