Länk till startsidan

Kommunfullmäktige - Aktuella beslut i april 2020

Årsredovisningen med nämndernas årsanalyser och flera ärenden kopplade till den pågående coronapandemin. Det var några av ärendena som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde i april.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Årsredovisningen med nämndernas årsanalyser

Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter. Den innehåller information om det ekonomiska resultatet, finansiering av verksamheten, ekonomisk ställning vid årets slut och uppföljning och utvärdering av kommunens fokusområden och mål.

Lunds kommun har fyra fokusområden. Dessa är:

  • Smartare Lund
  • Höjd kvalitet och gott bemötande
  • Ett starkare samhällsengagemang
  • Ett grönt föredöme.

Utvärderingen av målen visar att kommunfullmäktiges mål endast delvis uppnås. För att se om målen uppnås eller inte sätts indikatorer upp som ett sätt att mäta måluppfyllelsen. Det har under året genomförts massor av aktiviteter och projekt runt om i Lunds kommuns verksamheter som bidrar till att uppfylla målen. Att endast bedöma måluppfyllelse genom beslutade indikatorer ger inte en fullständig bild av hur väl målen nås. Enligt bedömningen i årsredovisning håller Lunds kommuns verksamheter generellt en god kvalitet. Därför görs bedömningen att Lunds kommuns samlade verksamheter uppnår god ekonomisk hushållning.

När det gäller det finansiella målet om två procents överskott så uppnås inte det målet. Målet om max 60 % skuldsättning uppfylls däremot.

2019 redovisade Lunds kommun ett resultat på minus 21 miljoner kronor, vilket är en försämring med 69 miljoner kronor jämfört med 2018. Resultatet var 21 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet. Nämndernas samlade budgetavvikelse uppgick till minus 45 miljoner kronor, vilket motsvarar minus 0,7 procent och bedömningen är att nämndernas budgetföljsamheten är god.

Till årsredovisningen finns även en personalredovisning och en miljöredovisning. Personalredovisningen visar bland annat att under 2019 minskade sjukfrånvaron i Lunds kommun påtagligt. Däremot ökade personalomsättningen och var under förra året 14 procent. Högst personalomsättning finns bland kommunens anställda sjuksköterskor och grundskollärare.

Miljöredovisningen består av en bedömning av måluppfyllelse av LundaEkos mål, analys av miljöläget i kommunen samt en redovisning av goda exempel inom ramen för det gångna årets miljö- och hållbarhetsarbete.

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna årsredovisningen och beviljat ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Ytterligare åtgärder för företag och föreningar

I mars beslutades om en rad insatser för att stärka det lokala näringslivet i samband med coronapandemin. Kommunstyrelsen beslutade på ett extrainsatt möte i april om flera åtgärder för att minska effekterna av covid-19 som slår hårt mot företagare, föreningsliv och näringsidkare i kommunen.

Nu har också kommunfullmäktige beslutat om ett antal åtgärder för att ytterligare minska effekterna av coronakrisen. Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet att torghandeln ska vara avgiftsfri från den 1 april till och med den 30 juni 2020, att uppställningsplats för Food trucks ska vara avgiftsfri från den 1 april till och med den 30 juni 2020 och att timparkering sänks till 2 kronor/timme för gatuparkering inom sjukhusområdet till och med den 30 juni 2020.

Stadsparken stängs siste april

För att minska risken för smittspridning har kommunstyrelsen beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att stadsparken stängs helt och hållet den 30 april 2020. Varje år brukar tusentals personer samlas i stadsparken den siste april för att ta del av ett spontant valborgsfirande i parken. Festen i stadsparken är en spontan tillställning utan arrangör, och därmed ingen som söker tillstånd. Eftersom festen saknar arrangör har polisen inte har några rättsliga medel att förhindra firandet.

Det officiella firandet i parken på kvällen är inställd sedan tidigare och budskapet att ”Vi stannar hemma siste april” har kommunicerats brett till bland annat studentorganisationerna, gymnasieelever i samverkansområdet, lokalt via fältgruppen, Skånetrafikens infoskärmar, press och sociala medier.

Men för att minimera risken för smittspridning och minska möjligheten till stora folksamlingar har kommunstyrelsen beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att parken stängs helt och hållet den 30 april och att tekniska nämnden får i uppdrag att stänga av parken. Bedömningen är att kostnaden för att stänga parken uppgår till cirka en halv miljon kronor varav 400 000 kronor är hyra för staket.

Uppdaterad: