Länk till startsidan

Socialnämnden – aktuella beslut i april 2020

Helårsstatistik, bostads- och lokalförsörjningsplan och Bostadsreserven är några av de ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 22 april. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Helårsstatistik för socialförvaltningen

Socialnämnden beslutade att fastslå helårsstatistiken som ger en översikt av socialförvaltningens verksamhet i diagramform. De centrala iakttagelserna i helårsstatistiken är mycket lika föregående år, med undantag för försörjningsstödet som ökat.

Antalet aktualiseringar på socialförvaltningen fortsätter att öka. Det är anmälningar som gäller barn och unga och ansökningar gällande missbruk hos vuxna som står för den största ökningen av inflödet. Antalet missbruksrelaterade insatser för vuxna har också ökat. Antalet mottagna flyktingar, både ensamkommande barn och vuxna/familjer, har minskat. Familjerättsenheten har en fortsatt hög nivå av vårdnadsutredningar men snabbyttranden har minskat. Även behovet av försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser har ökat.

Planer och boendelösningar för att minska och motverka hemlöshet

På socialnämnden den 11 mars godkändes kartläggningen av hemlösheten och gjorde samtidigt ett tilläggsyrkande för att konkretisera handlingsplanen för att minska och motverka hemlöshet, samt att se till att planen tydligt kopplas till bostad- och lokalförsörjningsplanen. Detta besvarades i fyra ärenden som alla är kopplade till hemlöshet och togs upp vid socialnämndens möte.

Socialnämnden beslutade att anta kartläggningen av bostadssociala projekt enligt lag, som är en beskrivning av socialnämndens ansvar för bostäder.

Socialnämnden beslutade att anta bostads-och lokalförsörjningsplanen för 2020-2023, som är en beskrivning av det aktuella behovet av bostäder och lokaler. Planen beskriver det behov av bostäder som socialnämnden lämnar till servicenämnden. I planen beskrivs både de behov som uppstår utifrån det som socialnämnden är skyldig enligt lag att erbjuda lundaborna utifrån biståndsbedömningar och de behov av utvecklingsåtgärder som finns för att förebygga eller motverka uppkomsten av sociala problem eller social utestängning. Planen spänner över tre år, revideras årligen och omfattar även behov för 2020.

För att minska ge hemlösa familjer ett bättre tillfälligt boende än hotell och vandrarhem beslutade socialnämnden att anta förslaget om att hyra av del av lokalen Vipemöllan 37 (Långa Längan), som ett sätt att minska den akuta hemlösheten i Lund.

Socialförvaltningen och serviceförvaltningen har ett samarbete för att minska och motverka hemlöshet genom att använda kommunens lokaler och bostäder på ett resurseffektivt sätt. Ett av dessa har samlats under namnet Bostadsreserven och är boendelösningar som snabbt ska finnas tillgängliga för personer/hushåll som bedöms ha rätt till en stödlägenhet men som behöver en tillfällig boendelösning under en begränsad tid. Socialnämnden beslutade att anta förslaget om Bostadsreserven.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad: