Länk till startsidan

Renhållningsstyrelsen - aktuella beslut april

Förslag till avfallslösning för området Västerbro var ett av de ärenden som renhållningsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde den 21 april.

Beslutsunderlag i alla ärenden från sammanträdet finns att ta del av här.
Lunds Renhållningsverk - möten

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat.

Förslag till avfallslösning för området Västerbro

Lunds kommun utvecklar ett befintligt industriområde till ett bostadsområde som kommer att heta Västerbro. Området ska omvandlas till en levande hållbar stadsdel med tät bebyggelse och låg trafiktäthet. Det planeras för ca 4 000 bostäder i området men även för verksamheter och service.

Renhållningsverket ska föreslå en avfallslösning som passar områdets kommande karaktär. En utredning visar att Västerbro är ett område där sopsugssystem kan vara en välfungerande avfallslösning. Byggande av sopsugssystem är en kostsam investering. Frågan behöver därför utredas mer innan slutligt beslut tas.

Månadsrapport mars

Renhållningsstyrelsen erhåller månadsrapporter med ekonomiska nyckeltal och utfall. Renhållningsstyrelsens månadsrapport till och med mars i år visar att omsättningen avviker negativt med 2,2 Mnkr, men normalt brukar omsättningen vara lägre under första halvåret. Resultatet per mars blev -1,1 Mnkr och helårsprognosen är justerad till +- 0 Mnkr.
En corona-effekt har märkts på omsättningen i mars. Dispenser, färre hämtningar och avslutade abonnemang för verksamheter har påverkat omsättningen negativt. Förvaltningen har även köpt in extra material för att säkra tillgången av reservdelar till fordon.

Samtliga sammanträdeshandlingar till tidigare sammanträden finns här

Sammanträdestider för renhållningsstyrelsen under 2020 finns här

Uppdaterad: