Länk till startsidan

Tekniska nämnden - aktuella beslut i april 2020

Bland nämndens ärenden den 15 april finns bland annat en markanvisning i södra Brunnshög som ger medlemmarna i en byggemenskap möjlighet att bygga bostäder. En markreservation till Skanska vid Lund C innebär att planeringen för ett mötesforum på tingsrättens gamla tomt fortsätter. Nämnden beslutade även att undersöka alternativ inför nästa upphandling till färdtjänsten, lämnade synpunkter på Skånetrafikens planering för kollektivtrafik 2021 och gav klartecken för en ny bro över Vallkärrabäcken. Slutligen hanterades ett antal Lundaförslag.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på
https://moten.lund.se/committees/tekniska-namnden

Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Markanvisning för byggemenskap i Södra Brunnshög

En byggemenskap gör det möjligt för privatpersoner att gå samman och själva utveckla sina bostäder, från första skiss till inflyttning. En byggemenskap ökar valfriheten, men kan också leda till bättre social sammanhållning. Den ekonomiska föreningen Byggemenskap Lund får nu en markanvisning på fastigheten Skymningen 6 för att kunna arbeta vidare med sitt projekt att bygga cirka 20 bostadsrättslägenheter. Projektet på Brunnshög drivs som ett pilotprojekt. Efter sex månader, eller tidigare om det anses lämpligt, görs en bedömning om projektet fortfarande har goda förutsättningar att genomföras. Markanvisningen gäller i två år och betyder att marken kan säljas till föreningen i ett senare skede.

Markreservation för nytt mötesforum vid Lund C

Skanska planerar att bygga hotell och konferenslokaler på sin fastighet Häradshövdingen 2, platsen för den gamla tingsrätten vid Lund C. Tekniska nämndens tog beslut om att reservera en del av kommunens intilliggande mark så att den kan planläggas som kvartersmark och så småningom säljas till Skanska och införlivas med Häradshövdingen 2. Markreservationen gäller under den tid som planprocessen förväntas pågå, fram till och med 2023.

Färdtjänst: planering inför upphandling

Färdtjänsten bygger på fyraåriga avtal med en entreprenör, det vill säga ett taxiföretag. Den senaste upphandlingen från 2018 överklagades och Lunds kommun tvingades avbryta upphandlingen efter en lång juridisk process. Det nuvarande avtalet är en direktupphandlad förlängning av det tidigare fyraårsavtalet och gäller till och med december 2020. Avtalet omfattar både transport och beställningscentral.

Dagens ärende handlade om vilken inriktning som ska gälla för arbetet med att förbereda en ny upphandling. Utgångspunkten är en tidigare genomförd extern utredning kring olika sätt att organisera färdtjänsten: man kan t ex dela på upphandling av transport och beställningscentral, samarbeta med andra kommuner eller överlåta hela verksamheten till Skånetrafiken. Tekniska nämnden beslutade att undersöka om det finns intresse för samarbete med Staffanstorps kommun eller Malmö stad, men att samtidigt förbereda för en upphandling med samma upplägg som tidigare. Möjligheten att överlåta färdtjänsten till Skånetrafiken kvarstår men ska inte utredas ytterligare.

För bättre kvalitet i kommande upphandling föreslås också att den valda entreprenören ska ha förare som enbart kör färdtjänst eller annan samhällsbetald trafik istället för provisionsbaserad lön. Nämnden menar också att det måste bli möjligt att beställa sina resor via app i mobilen.

Yttrande över Skånetrafikens Trafikplan 2021

Nämnden lämnade synpunkter på Skånetrafikens förslag för kollektivtrafik från tidtabellskiftet i december 2020. Varje år genomför Skånetrafiken en genomlysning av kollektivtrafiken i syfte att skapa så många hållbara kollektiva resor som möjligt. Kommunerna lämnar synpunkter, och utifrån detta förs en gemensam diskussion kring prioritering av åtgärder.

Nämnden ser positivt på Skånetrafikens förslag på förbättringar i regionbusstrafiken mellan Lund och Malmö, Bjärred, Södra Sandby och Kristianstad. Detsamma gäller föreslagna åtgärder i stadsbusstrafiken för linje 4 och linje 6, som även innebär att tekniska förvaltningen behöver bygga några nya hållplatser. Nämnden beslutade även att arbeta för att stadsbusstrafik återinförs dagtid på linje 2 till Papegojlyckan; att det blir färre byten och kortare väntetid för de som åker buss till Genarp; att bussarna börjar köra till Stångby igen och att buss 160 stannar vid Universitetssjukhuset.

Igångsättningstillstånd för ny bro över Vallkärrabäckan

Tekniska förvaltningen är sedan tidigare igång med att bygga cykelväg och ridstig mellan Nöbbelöv och Vallkärra, utmed Kävlingevägen. Sträckan över Vallkärrabäcken hanteras separat och vid dagens möte gav tekniska nämnden klartecken för att byta ut den gamla bron. Bron är i dåligt skick, vägräckena sitter löst och vägen är för smal för att fotgängare och cyklister ska kunna få egen vägbana. Den gamla bron ska därför rivas och ersättas med en vägtrumma som även breddar vägen.

Lundaförslag

Tekniska nämnden går vidare med ett Lundaförslag om hundrastgård i Råbylund men avslår förslaget för Monumentsparken. Förslag om utegym på väster och rullskidbana tas med i kommande planering. Ett Lundaförslag om att byta ut parkeringstillstånd för rörelsehindrade avslogs.

Hundrastgårdar och rullskidbana: Efterfrågan på hundrastgårdar ökar och flera nya är redan beslutade eller planerade. En hundrastgård kostar ungefär 300 000 kr att anlägg, kostnader för skötsel och underhåll tillkommer. Nämnden beslutade att gå vidare med förslaget som gäller Råbylund eftersom det behövs en hundrastgård i sydöstra Lund. Det är dessutom viktigt att hundar hålls kopplade i Råby sjöpark med hänsyn till betesdjur och fågelliv. Lundaförslaget om hundrastgård i Monumentsparken avslogs med hänvisning till kulturhistoriska värden, men nämnden pekar också på möjligheter i den utvecklingsplan som håller på att tas fram för Sankt Hans backar. Även Lundaförslaget om en rullskidbana tas med i planeringen med att utveckla friluftslivet på Sankt Hans backar.

Utegym: Tekniska förvaltningen får regelbundet in önskemål om fler utegym. Idag finns det cirka tretton offentliga utegym i kommunen och beslut om att bygga ytterligare sju. Nämnden delar uppfattningen att det behövs utegym i de västra delarna av Lund och beslutade därför att ta med förslaget i det kommande lek-och aktivitetsprogrammet som blir klart under 2020. Ett utegym beräknas kosta cirka 250.000-500.000 kronor att anlägga. Kostnader för löpande skötsel och underhåll tillkommer.

Parkeringstillstånd: Lundaförslaget om att ersätta det nuvarande inplastade parkeringstillståndet för rörelsehindrade med någon form av sändare som avger grönt sken om tillståndet är giltigt syftar till att förhindra olaglig parkering på parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade. Förslaget avslås eftersom det nuvarande tillståndet följer EU-regler om hur tillståndet ska se ut för att det ska kunna användas i alla medlemsländer.

Uppdaterad: