Länk till startsidan

Tekniska nämnden - aktuella beslut i mars 2020

På Lunds kommuns första politiska möte med deltagare som deltog på distans diskuterade nämndens ledamöter bland annat utveckling av företagsområden och möjligheter för Vombsjösänkan att bli ett biosfärområde enligt FN:s kriterier.

Omvandlingen av företagsområdet Ideon/Medicon Village får en skjuts av beslut om marketableringar kring det nya Ideontorget och kommunen föreslås köpa två fastigheter utanför Veberöd med goda möjligheter för friluftsliv. Dessutom återkom ett ärende om kollektivtrafik mellan Nöbbelöv och Stångby/Vallkärra.

Här kan du hämta samtliga sammanträdeshandlingar för tekniska nämnden.

Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Fler företag ska få plats på Gastelyckan och Hasslanda

Det är stor efterfrågan på företagsmark i Lund och tekniska nämnden beslutade att starta ett projekt som ska ge fler företag möjlighet att etablera sig på Gastelyckan och Hasslanda.

Projektets syfte är bland annat att undersöka om det finns möjlighet till förtätning, det vill säga att verksamheter placeras närmare varandra. Projektet föreslås ske i nära samarbete med fastighetsägare, företagare på Gastelyckan och Hasslanda samt med kommunens stadsbyggnadskontor och näringslivskontor. Resultatet ska redovisa för tekniska nämnden i början av 2021.

Vombsjösänkan kan bli ett biosfärområde

Lund har tillsammans med andra kommuner kring Vombsjösänkan gjort en förstudie för att bedöma förutsättningar att göra området till ett biosfärområde enligt FN:s kriterier. Förstudien syftar också till att utveckla samarbetet mellan aktörer som är verksamma i området.

Som ett resultat av förstudien beslutade tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsen att ansöka om att inleda en kandidatur, men att parallellt med detta även undersöka möjligheterna att uppnå samma mål utan att förbinda sig till FN/UNESCO:s regler.

Vombsjösänkan är en flack dal med gräsmarker på sandiga jordar som breder ut sig mellan Sjöbo och Lund. De biologiska värdena är unika och det har rapporterats över 700 rödlistade arter, en av de högsta noteringarna i Sverige. Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar utveckling med uppgift att söka lokala lösningar på globala problem. UNESCO är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur.

Utveckling vid Ideontorget

Kommunen arbetar med flera fastighetsägare för att utveckla företagsområdet Ideon/Medicon Village/Pålsjö. Här skapas en stadsdel för både företag, bostäder och forskning. Nämnden tog beslut om exploaterings-och markanvisningsavtal kopplat till det nya Ideontorget, som med sin spårvagnshållplats blir en central punkt i området.

Fastighetsägare som får möjlighet att etablera sig kring Ideontorget tecknar ett exploateringsavtal med kommunen för att reglera hur kostnaden för till exempel nya gator ska delas mellan företag och kommun. Exploateringsavtalen reglerar även fastighetsägarens del i finansieringen av spårvägen och den nya trafikplatsen längs E22:an. Nämnden godkände exploateringsavtal med Wihlborgs Ideon Fastigheter AB/Första Fastigheter AB Ideon, Akademiska Hus och Lapsana Lund AB.

Nämnden beslutade även att föreslå kommunstyrelsen att teckna ett markanvisningsavtal med Wihlborgs Fastigheter AB angående del av fastigheten Helgonagården 8:1 i Lund, som också ligger i anslutning till Ideontorget.

Köp av fastigheter för friluftsliv utanför Veberöd

Kommunen föreslås köpa två jordbruksfastigheter utanför Veberöd. Fastigheterna ligger nära Veberöds tätort och passar bra för friluftsliv och rekreation.

Tekniska nämnden föreslår att Lunds kommun ska köpa fastigheterna Hasslemölla 1:1 (61,4 ha) och Veberöd 8:30 (12,9 ha). För att köpa den större fastigheten krävs ett beslut i kommunfullmäktige. Ett möjligt köp kopplas också till andra villkor, bland annat behövs ett så kallat förvärvstillstånd eftersom fastigheterna är taxerade som lantbruksenheter.

Kollektivtrafik Vallkärra/Stångby

Efter att Skånetrafiken öppnat för möjligheten att återuppta stadsbusslinje 21 till Vallkärra/Stångby på prov under ett år har tekniska nämnden beslutat att göra ett så kallat tillköp genom att finansiera trafiken.

Stadsbusslinje 21 till Vallkärra/Stångby lades ner av Skånetrafiken i samband med tidtabellsskiftet i augusti 2019 på grund av för få resande. Tekniska nämnden behandlade frågan om ett tillköp redan under hösten 2019 och begärde medel från kommunstyrelsen för att finansiera trafiken. Förslaget avslogs av kommunstyrelsen i november 2019.

Nu har tekniska nämnden tittat på ärendet igen och bedömer att ett överskott i en annan del av nämndens verksamhet kan användas för ett tillköp under ett år, från och med december 2020. Tidtabellen stäms av med boende och organisationer, men ska omfatta turer på såväl vardagar som helger, dag-och kvällstid. Trafiken ska utvärderas efter ett år.

Uppdaterad: