Länk till startsidan

Kommunstyrelsen- aktuella beslut i april 2020

Årsredovisningen med nämndernas årsanalyser och användningen av Stadshuset på kort sikt. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på det extrainsatta sammanträdet i kommunstyrelsen den 26 mars. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Årsredovisning med nämndernas årsanalyser

Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter. Den innehåller information om det ekonomiska resultatet, finansiering av verksamheten, ekonomisk ställning vid årets slut och uppföljning och utvärdering av kommunens fokusområden och mål. Varje år ska kommunstyrelsen överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och revisorerna senast den 15 april. Sedan ska årsredovisningen godkännas av kommunfullmäktige.

Lunds kommun har fyra fokusområden. Dessa är:

  • Smartare Lund
  • Höjd kvalitet och gott bemötande
  • Ett starkare samhällsengagemang
  • Ett grönt föredöme.

Utvärderingen av målen visar att kommunfullmäktiges mål endast delvis uppnås. För att se om målen uppnås eller inte sätts indikatorer upp som ett sätt att mäta måluppfyllelsen. Det har under året genomförts massor av aktiviteter och projekt runt om i Lunds kommuns verksamheter som bidrar till att uppfylla målen. Att endast bedöma måluppfyllelse genom beslutade indikatorer ger inte en fullständig bild av hur väl målen nås. Enligt bedömningen i årsredovisning håller Lunds kommuns verksamheter generellt en god kvalitet. Därför görs bedömningen att Lunds kommuns samlade verksamheter uppnår god ekonomisk hushållning.

När det gäller det finansiella målet om två procents överskott så uppnås inte det målet. Målet om max 60 % skuldsättning uppfylls däremot.

2019 redovisade Lunds kommun ett resultat på minus 21 miljoner kronor, vilket är en försämring med 69 miljoner kronor jämfört med 2018. Resultatet var 21 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet. Nämndernas samlade budgetavvikelse uppgick till minus 45 miljoner kronor, vilket motsvarar minus 0,7 procent och bedömningen är att nämndernas budgetföljsamheten är god.

Till årsredovisningen finns även en personalredovisning och en miljöredovisning. Personalredovisningen visar bland annat att under 2019 minskade sjukfrånvaron i Lunds kommun påtagligt. Däremot ökade personalomsättningen och var under förra året 14 procent. Högst personalomsättning finns bland kommunens anställda sjuksköterskor och grundskollärare.

Miljöredovisningen består av en bedömning av måluppfyllelse av LundaEkos mål, analys av miljöläget i kommunen samt en redovisning av goda exempel inom ramen för det gångna årets miljö- och hållbarhetsarbete.

Kommunstyrelsen beslutade att överlämna årsredovisningen till kommunrevisionen och att föreslå för kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen.

Stadshuset som mötesplats – användning på kort sikt

Stadshuset står oanvänt sedan kommunkontoret lämnade det i oktober 2018. I samband med flytten har Stadshusets framtid diskuterats och kommunstyrelsen beslutade i december 2019 att Stadshusets källare och bottenplan på kort sikt ska användas för möten, arbetsplatser och projekt. Nu finns en skiss på hur bottenplanet kan användas. Kommunkontoret föreslår att plan 1 används som en mötesplats för workshops, dagkonferenser, projektrum och möten. Mötesplatsen föreslås benämnas Studio Stadshuset. Studio Stadshuset föreslås vara platsen där vi praktiserar nya agila arbetssätt och tar fram nya lösningar. Studio Stadshuset ska var en plats där innovation och samarbete stimuleras, där vi möts över organisationsgränser och där vår vision blir verklighet.

Planeringen utgår från att vi tar tillvara på husets kvaliteter och sammanhängande tänk kring färgskala och möblering, med stort inslag av återbruk i möblering och inredning.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att godkänna planeringen och avsatt 3,5 miljoner kr till ombyggnad samt årlig drift om 900 000 kr. Detta ska finansieras med kommunstyrelsens reserverade medel.

Ansökan från VentureLab om verksamhetsbidrag för 2020

VentureLab, som är en del av LU Innovation vid Lunds universitet, vill att fler studenter ska ges möjlighet att förverkliga sina idéer i företag och projekt. Vidare driver VentureLab en studentinkubator på Ideon Science Park. För att väcka intresse för entreprenörskap bland studenter genomför VentureLab årligen olika aktiviteter såsom hackathons, innovationstävlingar, nätverksträffar, seminarier och workshops.

VentureLab har ansökt om 100 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2020 från Lunds kommun och komunstyrelsen har beslutat att bevilja ansökan.

Förslag till taxor för rengöring (sotning) och Brandskyddskontroll

Kommunen har enligt lag ansvar för för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs. Kommunen kan välja att utföra sotning och brandskyddskontroll i egen regi eller genom att skriva avtal med en eller flera entreprenörer. Lunds kommun upphandlade under hösten 2019 ett avtal med extern entreprenör för sotning och brandskyddskontroll.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till nya taxor försotning och brandskyddskontroll. Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att taxorna ska börja gälla från den 1 juli 2020 och ersätta tidigare taxa, gällande från den 1 april 2005. De nya taxorna innebär liksom tidigare att avgifter för sotning och brandskyddskontroll debiteras utifrån nedlagd tid och baseras på den timersättning som tilldelad leverantör lämnat.

Här hittar du ledamöter och kommande sammanträde i kommunstyrelsen

Uppdaterad: