Länk till startsidan

Kommunstyrelsen- aktuella beslut 26 mars 2020

Nämndsmöten på distans, beslut om åtgärdspaket för företagare och föreningar och reserverade medel för hanteringen av coronaviruset covid-19. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på det extrainsatta sammanträdet i kommunstyrelsen den 26 mars. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Merkostnader för situationen kring smittspridning av coronaviruset covid-19

Lunds kommun arbetar aktivt för att hantera situationen kring smittspridningen av coronaviruset covid-19. Runt 4 miljoner kronor bedöms merkostnaderna i Lunds kommun uppgå till. Merkostnaden för framför allt krisledningsarbetet uppstår inom kommunstyrelsen som önskar ett tillskott av budgetmedel 2020 om 4 miljoner kronor. Merkostnader till följd av coronaviruset covid-19 särredovisas för samtliga nämnder inom Lunds kommun som i efterhand kan ansöka om bidrag av staten där regeringen tills vidare avsatt 1 miljard kronor för extra hälso- och sjukvårdskostnader för att förhindra smittspridning.

Kommunstyrelsen beslutade den 26 mars att för år 2020 avsätta 4 miljoner kronor till krisledningsarbetet för fortsatt hantering av situationen kring smittspridning av coronaviruset covid-19 och att finansiering sker om 4 miljoner kronor via kommunstyrelsens reserverade medel 2020.

Nämndsmöten på distans

Med anledning av den uppkomna situationen kring coronaviruset covid-19 har Lunds kommun utrett hur nämndsammanträden ska upprätthållas. Syftet med det har varit att säkerställa att den demokratiska processen kan fortgå även vid kriser och att möjliggöra snabba beslut på distans. Kommunallagen erbjuder en möjlighet för kommunfullmäktige att besluta om i vilken utsträckning ledamöter i en nämnd för delta på distans.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 mars föreslogs kommunfullmäktige besluta att samtliga nämnder och styrelser får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i enlighet med reglerna i kommunallagen och att överlåta åt nämnderna och styrelserna att närmare bestämma i vilka situationer deltagande på distans får ske, vad som ska gälla och att tillägg görs i nämndernas reglementen med anledning av detta.

Kommunfullmäktige föreslås också uppdra åt kommunstyrelsen att säkra tillgången till den tekniska utrustning som krävs för medverkan på distans vid sammanträden och att kommunstyrelsen skyndsamt ska utreda om och hur kommunfullmäktige ska kunna genomföra sammanträden där deltagande sker på distans.

Beslut om att teckna lokalt krislägesavtal

Sveriges kommuner och regioner har tillsammans med fackliga organisationer tecknat centrala krislägesavtal att använda i särskilda situationer när ordinarie avtal inte ger tillräckligt stöd. För att avtalen ska kunna användas lokalt krävs att Lunds kommun tecknar motsvarande avtal med lokala fackliga organisationer. Avtal för de fackliga organisationerna med flest medlemmar i Lunds kommun är redan tecknade. Kommunstyrelsen beslutade den 26 mars att krislägesavtal tecknas med de organisationer där avtal ännu inte finns. Dessa organisationer är AKAVIA, DIK, FSA, Fysioterapeuterna, Läkarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Psykologförbund, SRAT och SULF.

Delegering för aktivering av krislägesavtal i Lunds kommun

Lunds kommun har tecknat krislägesavtal med fackliga organisationer. Krislägesavtalen kan aktiveras vid exempelvis olyckshändelser med omfattande påverkan, naturkatastrofer som bränder och översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller hot. För att avtalet ska aktiveras behöver beslut om detta fattas av kommunen samt av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Eftersom en händelse kan inträffa med kort varsel beslutades att kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten om att aktivera krislägesavtal till kommunstyrelsens arbetsutskott och att avaktivera tillämpning av krislägesavtal till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Åtgärdspaket till företagare och föreningar i Lunds kommun

Coronaviruset covid-19 medför stora utmaningar för samhället i stort. En rad åtgärder för att skydda näringsliv, föreningar och andra juridiska personer behöver göras i Lunds kommun för att lindra konsekvenserna, stärka likviditeten hos företag och frigöra tid i såväl företag som föreningar. De åtgärder som föreslås i Lunds kommuns åtgärdspaket omfattar hela kommunkoncernen. Under kommunstyrelsens sammanträde den 26 mars beslutades att föreslå kommunfullmäktige att besluta att:

 • kommunens verksamheter förlänger betalningstiden på nya och redan utställda fakturor och avgifter inom sophantering, samt inom tillstånd och tillsyn till 90 dagar
 • planerade debiteringar av tillsynsavgifter inte krävs in till betalning förrän efter sommaren
 • minska betaltiden till kommunens leverantörer i den mån det är möjligt
  berörda nämnder erbjuder föreningar, företag och andra juridiska personer som hyr lokaler (gäller inte bostad) av kommunen en förlängd betaltid på hyresfakturor till 90 dagar
 • uppmana samtliga berörda nämnder och styrelser att senarelägga ej akuta tillsynsbesök
 • uteserveringar ska vara fria från avgift till och med den 30 juni 2020, med möjlighet att utöka ytan för sittplatserna i gällande servering
 • näringsidkare, där det är möjligt och lämpligt, ska erbjudas möjlighet att avgiftsfritt kunna använda gaturummet för delar av sin verksamhet till och med den 30 juni 2020
 • parkering ska vara avgiftsfri i två timmar gällande alla bilparkeringar på allmänna gator samt korttidsparkeringar i stadskärnan, mot uppvisade av p-skiva, till och med den 31 maj 2020
 • godkänna avsteg från § 42 i föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun, för föreningar, företag och andra juridiska personer, till och med den 30 juni 2020
 • som särskilda ägardirektiv till Lund kommuns Fastighets AB och Lunds kommuns parkerings AB, uppdra åt bolagen att fram till den 30 juni 2020 erbjuda föreningar, företag och andra juridiska personer som hyr lokaler (gäller inte bostad) av bolagen en förlängd betaltid på hyresfakturor till 90 dagar
 • som särskilt ägardirektiv till Lunds kommuns parkerings AB, uppdra åt bolaget att erbjuda avgiftsfri parkering till och med maj 2020 mot uppvisade av p-skiva i två timmar gällande alla bilparkeringar på allmänna gator i stadskärnan inklusive korttidsparkeringar, samt fyra timmar i LKP:s parkeringshus Svane på Gasverksgatan.

Uppdaterad: