Länk till startsidan

Kommunfullmäktige- aktuella beslut i mars 2020

Nämndsmöten på distans, beslut om åtgärdspaket för företagare och föreningar och fördelning av välfärdsmiljonerna. Det var några av ärendena som kommunfullmäktige fattade beslut om på det extrainsatta sammanträdet i kommunstyrelsen den 26 mars. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Välfärdsmiljoner fördelas i Lunds kommun

Nu är det klart hur mycket pengar Lunds kommun beräknas få av de så kallade välfärdsmiljarderna som staten delar ut till kommuner och regioner. Av de totalt 7,5 miljarderna väntas Lund få 63 miljoner kronor redan under 2020. De extra pengarna ska hanteras som en tillfällig budgetförstärkning för år 2020. Lunds kommuns budgetresultat för 2020 påverkas dock inte av de extra pengarna, utan ligger fortfarande på plus 141 miljoner kronor. Hur pengarna ska fördelas till kommunens olika nämnder beslutas slutligen av kommunfullmäktige. Under kommunstyrelsens sammanträde beslutades att föreslå kommunfullmäktige att fördela de 63 miljoner kronorna så här:

 • Barn- och skolnämnden: +22,7 miljoner kronor
 • Utbildningsnämnden: +7,9 miljoner kronor
 • Socialnämnden: +14 miljoner kronor
 • Vård- och omsorgsnämnden: +18,4 miljoner kronor

Utredning av Lunds kommuns bidrag till Kulturen

På uppdrag av kommunfullmäktige har Lunds kommuns bidrag till Kulturen utretts. Utredningen har genomförts i samarbete med Kulturen och kultur- och fritidsförvaltningen. I utredningen redogörs övergripande för Kulturens verksamhet och för utvecklingen av kommunens bidrag som är uppdelade i ett fastighetsbidrag och ett verksamhetsbidrag. Kommunfullmäktige har nu beslutat att lägga utredningen till handlingarna och att bidrag till Kulturen, med förändringen att KPI ska användas som index för uppräkning av verksamhetsbidraget, för år 2021 och framöver inarbetas i kommunens ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023.

Nämndsmöten på distans

Med anledning av den uppkomna situationen kring coronaviruset covid-19 har Lunds kommun utrett hur nämndsammanträden ska upprätthållas. Syftet med det har varit att säkerställa att den demokratiska processen kan fortgå även vid kriser och att möjliggöra snabba beslut på distans. Kommunallagen erbjuder en möjlighet för kommunfullmäktige att besluta om i vilken utsträckning ledamöter i en nämnd för delta på distans.

Kommunfullmäktige har beslutat att samtliga nämnder och styrelser får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i enlighet med reglerna i kommunallagen och att överlåta åt nämnderna och styrelserna att närmare bestämma i vilka situationer deltagande på distans får ske, vad som ska gälla och att tillägg görs i nämndernas reglementen med anledning av detta.

Kommunfullmäktige beslutade också att ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkra tillgången till den tekniska utrustning som krävs för medverkan på distans vid sammanträden och att kommunstyrelsen skyndsamt ska utreda om och hur kommunfullmäktige ska kunna genomföra sammanträden där deltagande sker på distans.

Åtgärdspaket till företagare och föreningar i Lunds kommun

Coronaviruset covid-19 medför stora utmaningar för samhället i stort. En rad åtgärder för att skydda näringsliv, föreningar och andra juridiska personer behöver göras i Lunds kommun för att lindra konsekvenserna, stärka likviditeten hos företag och frigöra tid i såväl företag som föreningar. De åtgärder som föreslås i Lunds kommuns åtgärdspaket omfattar hela kommunkoncernen. Under att beslutade kommunfullmäkige att:

 • kommunens verksamheter förlänger betalningstiden på nya och redan utställda fakturor och avgifter inom sophantering, samt inom tillstånd och tillsyn till 90 dagar
 • planerade debiteringar av tillsynsavgifter inte krävs in till betalning förrän efter sommaren
 • minska betaltiden till kommunens leverantörer i den mån det är möjligt
  att berörda nämnder erbjuder föreningar, företag och andra juridiska personer som hyr lokaler (gäller inte bostad) av kommunen en förlängd betaltid på hyresfakturor till 90 dagar
 • uppmana samtliga berörda nämnder och styrelser att senarelägga ej akuta tillsynsbesök
 • uteserveringar ska vara fria från avgift till och med den 30 juni 2020, med möjlighet att utöka ytan för sittplatserna i gällande servering
  näringsidkare, där det är möjligt och lämpligt, ska erbjudas möjlighet att avgiftsfritt kunna använda gaturummet för delar av sin verksamhet till och med den 30 juni 2020
 • parkering ska vara avgiftsfri i två timmar gällande alla bilparkeringar på allmänna gator samt korttidsparkeringar i stadskärnan, mot uppvisade av p-skiva, till och med den 31 maj 2020
 • godkänna avsteg från § 42 i föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun, för föreningar, företag och andra juridiska personer, till och med den 30 juni 2020
 • som särskilda ägardirektiv till Lund kommuns Fastighets AB och Lunds kommuns parkerings AB, uppdra åt bolagen att fram till den 30 juni 2020 erbjuda föreningar, företag och andra juridiska personer som hyr lokaler (gäller inte bostad) av bolagen en förlängd betaltid på hyresfakturor till 90 dagar
 • som särskilt ägardirektiv till Lunds kommuns parkerings AB, uppdra åt bolaget att erbjuda avgiftsfri parkering till och med maj 2020 mot uppvisade av p-skiva i två timmar gällande alla bilparkeringar på allmänna gator i stadskärnan inklusive korttidsparkeringar, samt fyra timmar i LKP:s parkeringshus Svane på Gasverksgatan.

Kommunfullmäktige beslutade också att bemyndiga kommunstyrelsen att om de så finner det genomförbart besluta att Lunds kommun ska erbjuda näringsidkare som tillhör särskilt drabbade branscher och föreningar som tillhör särskilt drabbade sektorer och som hyr lokaler (gäller inte bostad) av kommunen hyresrabatter.

Till slut beslutade kommunfullmäktige att bemyndiga Lunds Rådhus AB att om de så finner det genomförbart att som särskilda ägardirektiv till Lund kommuns Fastighets AB, Lunds Kommuns Parkerings AB och Fastighets AB Lund Arena uppdra åt bolagen att erbjuda näringsidkare som tillhör särskilt drabbade branscher och föreningar som tillhör särskilt drabbade sektorer och som hyr lokaler av bolagen (gäller inte bostad) hyresrabatter.

Här hittar du ledamöter i kommunfullmäktige och kommande sammanträden

Uppdaterad: