Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden- aktuella beslut i mars

Lokalplan för 2020-2025, uppföljning av skolfrånvaro och ett lundaförslag om margarin på förskolor och skolor. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 12 mars. Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Lokalplan för barn- och skolnämnden 2020-2025

Barn- och skolnämnden fastställer varje år en uppdaterad lokalplan för kommande femårsperiod. Ett förslag till lokalplan som redogör för de lokalbehov som nämnden har för förskola, skola och grundsärskola under perioden 2020-2025 har nu tagits fram. Lokalplanen har sin grund i den viljeinriktning för lokalplaneringen som barn- och skolnämnden fastslog i januari 2020.

Lokalplanen är inte ett beslut kring vilka projekt som ska genomföras men utgör underlag för kommunstyrelsens beslut om investeringsplan. Lokalplanen är även underlag vid kommande beslut i barn- och skolnämnden kring lokalfrågor.

Nämnden fastställde det utskickade förslaget till lokalplan med några förtydligande skrivningar samt tillägget att en skola på Västerbro ska finnas med i planeringen av nya enheter i lokalplan 2020-2025.

Uppföljning av skolfrånvaro

Barn- och skolnämnden ska två gånger om året få en uppföljning av arbetet med upprepad och längre skolfrånvaro. Förvaltningen har nu följt upp arbetet under föregående hösttermin. Bland annat har vanliga orsaker till frånvaro, vilka åtgärder som vidtagits samt åtgärdernas resultat studerats.

I redovisningen konstateras sammanfattningsvis att ärenden om upprepad eller längre frånvaro är utpräglat individuella vilket gör det svårt att skilja ut vissa konkreta insatser som mer framgångsrika än andra. Utbildningsområdena lyfter dock samstämmigt fram samverkan som en viktig framgångsfaktor, vilket stämmer väl överens med aktuell forskning på området.

Remiss: Planprogram för Östra Nöbbelöv i Lund

Byggnadsnämnden har skickat förslag till planprogram för området Östra Nöbbelöv till barn- och skolnämnden för synpunkter. Planprogrammet anger förutsättningar för förtätning och förädling inom området och möjliggör bland annat ca 700 nya bostäder och en förskola.

Barn- och skolförvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande över planprogrammet. Förvaltningen konstaterar sammanfattningsvis att den planerade förskolan bör få möjlighet till fler avdelningar, att förskolan måste planeras så att hela skolgårdsytan uppfyller riktvärdena för buller samt att befolkningsökningen i skolålder bedöms rymmas i befintliga och planerade skolor i området.

Nämnden beslutade att anta förslaget till yttrande som sitt eget och att skicka det till byggnadsnämnden.

Lundaförslag: Inget margarin på förskolor och skolor


Barn- och skolnämnden har fått ett lundaförslag, d.v.s. ett förslag från en medborgare, om att byta ut margarin mot smör på kommunens förskolor och skolor.

Inom ramen för ärendet har barn- och skolförvaltningen skickat förslaget till servicenämnden för yttrande då huvuddelen av förskole- och skolverksamheterna ingår i serviceförvaltningens måltidsservice. Servicenämndens

yttrande innebär att måltidsservice inte kommer att justera utbudet enligt föreliggande Lundaförslag, då ett sådant beslut skulle innebära att man går emot såväl kommunens styrdokument som nationella näringsrekommendationer. Barn- och skolförvaltningen instämmer i servicenämndens yttrande.

Nämnden beslutade att avslå lundaförslaget.

Information med anledning av coronaviruset

Nämnden fick en lägesrapport om arbetet med anledning av coronaviruset. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever och vårdnadshavare informeras löpande via Unikum.

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Protokollet från sammanträdet publiceras så snart det är justerat.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad: