Länk till startsidan

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i mars 2020

Fördelning av välfärdsmiljonerna och parkeringsövervakningen i Lund samlas i en organisation. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 4 mars. Här kan du läsa ett urval av sammanträdets beslut.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Lunds kommuns årsanalys 2019

Kommunkontoret tar varje år fram en årsanalys för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunrevisionen. I årsanalysen redovisas det ekonomiska resultatet, måluppfyllelsen och händelser av väsentlig betydelse.

Det ekonomiska resultatet i årsanalysen visar att utfallet jämfört med budget var en positiv avvikelse på 4,6 miljoner kronor. Det beror främst på att satsningar som tillkommit under året och som inte blivit av. För kommunfullmäktige och revisionen visar resultatet en negativ avvikelse på 100 000 kronor.

Årsanalysen följer också upp hur arbetet med att uppnå de uppsatta målen gått. Årsanalysen för 2019 visar att de mål som kommunstyrelsen har kopplat till kommunens fokusområden delvis har uppnåtts. En stor mängd aktiviteter som också kan kopplas till målen har dessutom genomförts i kommunen. När det gäller sjukfrånvaro visar årsanalysen att den minskade sedan förra året. Under 2019 var sjukfrånvaron på kommunkontorets (inkl. Habo gård) 4,1 procent.

Kommunstyrelsen godkände under mötet den 4 mars, årsanalysen för år 2019 för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Välfärdsmiljoner fördelas i Lunds kommun

Nu är det klart hur mycket pengar Lunds kommun beräknas få av de så kallade välfärdsmiljarderna som staten delar ut till kommuner och regioner. Av de totalt 7,5 miljarderna väntas Lund få 63 miljoner kronor redan under 2020.

De extra pengarna ska hanteras som en tillfällig budgetförstärkning för år 2020. Lunds kommuns budgetresultat för 2020 påverkas dock inte av de extra pengarna, utan ligger fortfarande på plus 141 miljoner kronor. Hur pengarna ska fördelas till kommunens olika nämnder beslutas slutligen av kommunfullmäktige. Under kommunstyrelsens sammanträde beslutades att föreslå kommunfullmäktige att fördela de 63 miljoner kronorna så här:

  • Barn- och skolnämnden: +22,7 miljoner kronor
  • Utbildningsnämnden: +7,9 miljoner kronor
  • Socialnämnden: +14 miljoner kronor
  • Vård- och omsorgsnämnden: +18,4 miljoner kronor

Beslut om samlad parkeringsorganisation

Lunds kommun ska samla parkeringsövervakningen i en organisation från och med den 1 april då tekniska nämndens ansvar för övervakning av parkering på gator och torg övergår till LKP AB. Det beslutade kommunstyrelsen under sitt sammanträde i mars.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2019 att uppdra åt kommunstyrelsen att i enlighet med budgetbeslutet besluta om en samlad parkeringsorganisation hos Lunds Kommuns Parkerings AB, LKP. Tekniska förvaltningen har hittills ansvarat för parkering på allmän gatumark mark, medan Lunds kommunala parkeringsbolag (LKP) erbjuder parkering i p-hus och på kommunal fastighetsmark. Efter beslutet i kommunfullmäktige har parterna förhandlat fram ett avtal kring ansvarsfördelning och personalfrågor. Kommunstyrelsens beslut innebär att den nya parkeringsorganisationen får klartecken från den 1 april och att ett antal medarbetare får en ny arbetsplats.

LKP tar över ansvaret för övervakning av parkering på gator och torg, service av biljettautomater, övervakning av torghandel och loppis samt insamling av felparkerade och långtidsparkerade cyklar.

Tekniska förvaltningen fortsätter att ansvara parkeringsreglering, skyltning och underhåll av gatumark. Ansvaret för olika typer av tillstånd delas: ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade görs även fortsättningsvis till tekniska förvaltningen, medan ansökan om tillstånd för boendeparkering överförs till LKP från och med årsskiftet.

Kommunstyrelsen beslutade också på sitt sammanträde i mars att före 2022 års utgång utvärdera verksamheten och vid behov föreslå förbättringar för att ytterligare optimera den samlade parkeringsorganisationen.

Yttrande över kommunrevisionens granskning över arbetsmiljö och sjukfrånvaro

På uppdrag av Lunds kommun har företaget EY granskat om kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och renhållningsstyrelsen bedriver ett tillfredställande och tillräckligt arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning samt egna mål och riktlinjer.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att de granskade nämnderna och styrelserna inte har ett tillfredställande och tillräckligt arbetsmiljöarbete. För kommunstyrelsen handlar det om brister i styrning och uppföljning.

Nämnderna kommer genomföra er rad åtgärder i enlighet med revisorernas rekommendationer. Bland annat pågår för närvarande en genomlysning av hela HR-organisationen som fokuserar på styrning och ledning av strategiska HR- frågor och hur ett effektivt och likvärdigt HR- konsultativt stöd till förvaltningarna kan uppnås på bästa sätt. Som exempel kan även nämnas att en medarbetarenkät och en avgångsenkät för medarbetare som ska sluta återinförts.

Kommunstyrelsen beslutade att kommunkontorets tjänsteskrivelse ska skickas som yttrande till Lunds kommuns revisorer.

Handlingsplan för extraordinära händelser 2019-2022

Alla kommuner ska enligt lag varje mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. En extraordinär händelse kännetecknas av att den avviker starkt från normal verksamhet, och därför kräver en särskild organisation för hantering.

Kommunstyrelsen har nu beslutat om den plan som tagits fram för den här mandatperioden. Handlingsplanen för hantering av extraordinära händelser baseras på kommunens risk- och sårbarhetsanalys och bryts sedan ner till förvaltnings- och verksamhetsspecifika krisledningsplaner. Handlingsplanen ska både kunna användas vid fredstida kriser och vid höjd beredskap. Till handlingsplanen för extraordinära händelser finns också kommunens kriskommunikationsplan som en bilaga. Kriskommunikationsplanen uppdateras och aktualiseras vid behov av kommunkontoret.

Utredning av Lund kommuns bidrag till Kulturen

I november 2019 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i samråd med kultur- och fritidsnämnden och Kulturen, i uppdrag att se över de kommunala bidragen till Kulturen. Inom uppdraget skulle även eventuella ekonomiska konsekvenser för år 2021 och framöver inarbetas i kommunens ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023.

Utredningen redogör för Kulturens verksamhet och deras bidrag från kommunen, som är uppdelade i ett fastighetsbidrag och ett verksamhetsbidrag. Några förändringar föreslås i utredningen med syfte att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för Kulturen, främst vad gäller byggnaderna. Utredningen konstaterar att det ligger i kommunens intresse att Kulturen ges möjlighet att upprätthålla kompetens och resurser för att ta hand om de unika byggnaderna.

Under kommunstyrelsens möte beslutades att föreslå kommunfullmäktige att lägga utredningen till handlingarna.

200 000 kronor i verksamhetsstöd till Uppåkra Arkeologiska Center

Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center bedriver verksamhet vid fornlämningen Uppåkra. Verksamheten har bland annat fokus på barnpedagogik genom skolprojekt och skolvisningar som ger såväl barn och unga som vuxna en värdefull bild av historiska händelser och levnadssätt. Lunds kommun är en av huvudmännen i stiftelsen tillsammans med Region Skåne och Staffanstorps kommun.

Stiftelsen har ansökt om 300 000 kronor i bidrag för 2020 från Lunds kommun, vilket är en utökning från år 2019 med 100 000. Staffanstorps kommuns årliga bidrag är 200 000 kronor och kommunstyrelsen i Lund har nu beslutat att lägga sig på samma nivå som Staffanstorp och bevilja Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center 200 000 i bidrag för år 2020.

Risk- och sårbarhetsanalys beslutad för 2019-2022

Inför varje ny mandatperiod ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa inom kommunen, och hur dessa kan komma att påverka den egna verksamheten. Resultatet ska sedan sammanställas i en så kallad risk- och sårbarhetsanalys.

Kravet om att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys fastställs i Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Samtliga förvaltningar i Lunds kommun har upprättat en egen risk- och sårbarhetsanalys som därefter har fastställts i respektive nämnd. Dessa analyser är nu en del av kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys som kommunstyrelsen godkände under sitt sammanträde i mars. Dessutom beslutades att uppmana ansvariga nämnder att genomföra de fastställda åtgärderna enligt analysen samt att krisledningsnämnden får tillgång till den fullständiga kommunövergripande analysen.

Val av ny ledamot i KSAU efter Börje Hed

Kommunstyrelsen har beslutat att utse Jan Annerstedt (FNL) till ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU efter Börje Hed (FNL). Vid senaste sammanträdet i Kommunfullmäktige utsågs Jan Annerstedt (FNL) till nytt kommunalråd och utsågs att ersätta Börje Hed i kommunstyrelsen, Lunds Rådhus AB och i Visit Lund AB.

Nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelse

Vid varje årsbokslut ansöker nämnderna om överföring av budgetavvikelse samt utökning av investeringsram. För 2019 har nämnderna totalt ansökt om att få överföra 12,5 miljoner kronor som ett tilläggsanslag till 2020-års budget.

Efter det att kommunkontoret har gått igenom förslagen, stämt av dessa mot gällande principer samt tagit hänsyn till vad kommunen har avsatt i 2020-års budget för resultatöverföringar har nämndernas önskemål justerats till 10 miljoner kronor. Investeringsramen för 2020 om 1 miljard kronor föreslås lämnas oförändrad. Under 2020 kommer kommunkontoret att utreda konsekvenserna av en slopad resultatöverföring inför 2021. Detta med tanke på oklarheter gällande syfte och principer för resultatöverföring samt svårigheten att motivera resultatöverföring när kommunen som helhet genererar ett negativt resultat.

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet den 4 mars, att av nämndernas budgetavvikelse 2019 tilläggsbudgetera 10,0 miljoner kronor 2020 och att investeringsramen 2020 lämnas oförändrad.

Du hittar kommande möten och ledamöter i kommunstyrelsen här

Uppdaterad: