Länk till startsidan

Kommunfullmäktige- aktuella beslut i korthet februari 2020

Ett nytt kommunalråd, en ny station på Klostergården och en ny plan för trygghet och säkerhet. Det var några av ärendena som kommunfullmäktige beslutade om på årets första sammanträde i kommunfullmäktige.

Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Val av kommunalråd

Kommunfullmäktige har beslutat att utse Jan Annerstedt (FNL) till nytt kommunalråd. Jan Annerstedt efterträder Börje Hed (FNL). Jan Annerstedt kommer även att ersätta Börje Hed i kommunstyrelsen, Lunds Rådhus AB och i Visit Lund AB.

Förslag till program och plan för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun

Lunds kommun är och ska vara en trygg plats att leva, vistas och att verka i och trygghet och säkerhet är viktiga frågor för Lunds kommun. Det samlade säkerhetsarbetet omfattar krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, skydd mot olyckor, IT-säkerhet, informationssäkerhet, säkerhet för anställda och förtroendevalda, skalskydd, systematiskt brandskyddsarbete, samordning av olycks- och brottsförebyggande arbete, trygghetshöjande arbete och försäkringssamordning.

För att förtydliga hur arbetet med dessa frågor ska ledas och samordnat har ett program för trygghet och säkerhetsarbete i Lunds kommun tagits fram som kommunfullmäktige nu beslutat att anta. Kommunfullmäktige har också beslutat om ett tillhörande förslag till plan för trygghet och säkerhet.

Åtgärderna i planen har även dessa tagits fram i det breda arbete som genomförts i samverkan. Planen beskriver de åtgärder som behöver vidtas för att säkra det önskade resultatet inom de prioriterade områdena.

Lokaler till ideella föreningar inom sociala området

Vänskapens hus, Föreningarnas hus och Fontänhuset i Lund är i behov av nya lokaler.. Vänskapens hus har haft sin verksamhet i lokaler på Bredgatan 19 och 21 i Lund och dessa lokaler är i behov av upprustning bland annat av brandsäkerhetsskäl. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet i februari att föreslå för kommunfullmäktige att ge servicenämnden i uppdrag att i dialog med Vänskapens hus erbjuda acceptabla lokaler till föreningen och att uppdra åt servicenämnden att vidta de åtgärder som är motiverade av brandsäkerhetsskäl på Bredgatan 19 och 21, så att alla tidigare utnyttjade ytor återigen kan disponeras av Vänskapens hus.

Kommunfullmäktige beslutade under mötet att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att klarlägga de juridiska och tekniska förutsättningarna inför den fortsatta processen.

Genomförandeavtal Klostergården

Nu kan Klostergårdens station börja byggas. Kommunstyrelsen beslutade i februari att godkänna det genomförandeavtal med Trafikverket som krävs för att bygget ska kunna dra igång. Det som ska byggas är en nedbantad version av det första förslaget, men stationen kan vidareutvecklas i framtiden när området runt Källby exploateras.

Nu har också kommunfullmäktige beslutat att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet och att bevilja tekniska nämnden 123,7 miljoner kronor i investeringsmedel. Kommunfullmäktige har också gett tekniska nämnden i uppdrag att i förhandling med privata fastighetsägare om gatukostnadsersättningar inkludera frågan om medfinansiering av stationen.

Källby och sydvästra Lund ses som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lunds tätort i framtiden. Den nya stationen blir en central del i områdets utveckling - nya bostäder, service och kontor ska skapas i närområdet.

Det är Trafikverket som bygger stationen och Lunds kommun är beställare och medfinansiär. Bygget omfattar själva stationen och området runt omkring. Dessutom påbörjas i detta skede en tunnelförbindelse för bussar, cyklister och gående under järnvägen i Sunnanvägens förlängning, söder om stationen. Tunneln är beslutad i en detaljplan. Stationen ska bli trygg, ljus och tillgänglig. Vinklade trappor leder upp till perrongerna och det finns också ramper för rörelsehindrade. Runt stationen uppförs bullerskydd.

Trafikverkets ombyggnad till fyra spår mellan Lund och Arlöv går snart in i nästa etapp som är mellan Flackarp och Lund. Arbetena runt Klostergårdens station börjar nu under våren. 2024 ska spårutbyggnaden och stationen vara färdiga.

Här hittar du kommande möten i Kommunfullmäktige

Här kan du se sammanträdet i efterhand via webbsändning

Uppdaterad: