Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i februari 2020

Årsanalys 2019, Kommunrevisionens granskning kring arbetsmiljö och sjukfrånvaro samt remiss i ärende angående anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterskor. Det är några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 12 februari. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar. Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Årsanalys 2019

Sammanfattningsvis rapporteras ett positivt ekonomisk resultat, nöjda brukare som känner sig väl bemötta och minskade sjuktal.

Utvecklings- och verksamhetsmål har i huvudsak uppfyllts och kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden att kartlägga tillgång och efterfrågan på boende för äldre är genomfört.

Utvecklingsarbete med fokus på kvalitet, välfärdsteknik och effektivisering har bedrivits inom alla verksamhetsområden. Ett systematiskt förbättringsarbete pågår ständigt och systematiken i uppföljning och intern kontroll bedöms vara god.

Kommunrevisionens granskning kring arbetsmiljö och sjukfrånvaro

På uppdrag av Lunds kommun har EY granskat om vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och renhållningsstyrelsen bedriver ett tillfredställande och tillräckligt arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning samt egna mål och riktlinjer. Avseende det kommunövergripande arbetsmiljöarbetet har granskningen även omfattat kommunstyrelsen.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att de granskade nämnderna och styrelsen inte har ett tillfredställande och tillräckligt arbetsmiljöarbete.

Remiss i ärende angående anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterskor

Det har inkommit en motion till kommunstyrelsen om att Lunds kommun ska införa anställningsgaranti för dem som utbildar sig till undersköterskor och barnskötare. Kommunstyrelsen översände ärendet till vård- och omsorgsnämnden och barn- och skolnämnden för yttrande i ärendet.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att föreslå att motionen avslås med hänvisning till vård- och omsorgsförvaltningens yttrande.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i vård- och omsorgsnämnden.

Uppdaterad: