Länk till startsidan

Socialnämnden – aktuella beslut i februari 2020

Årsanalysen, tillsynsplanen, stängning av Systembolaget den 30 april och en återremiss av nytt upplägg för kommunal feriepraktik är några av de ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 19 februari. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar.

Det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Årsanalys för socialnämnden 2019

Socialnämnden tar varje år fram en årsanalys där bland annat det ekonomiska resultatet, måluppfyllelse och händelser av väsentlig betydelse redovisas. Nämnden beslutade att godkänna årsanalysen.

Inflödet av anmälningar och ansökningar till socialförvaltningen fortsätter att öka och har ökat med 50 procent sedan 2016. Ökningen gäller framförallt orosanmälningar avseende barn och unga och utvecklingen i Lund följer den nationella trenden.

Försörjningsstödet har ökat kraftigt. På helåret har i genomsnitt 1008 hushåll haft försörjningsstöd varje månad jämfört med 928 hushåll 2018. Under 2019 startades en e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd. Antalet digitala ansökningar ökar och vid årsskiftet gjordes 40 procent av alla ansökningar via e-tjänsten. Målet är att 70 procent av ansökningarna ska göras digitalt i september 2020.

Under 2019 kom färre nyanlända till Lund. Sammanlagt 330 personer jämfört med 602 personer 2018. I mottagandet har andelen kvotflyktingar och familjeåterföreningar ökat.

Socialpsykiatrin har under 2019 haft ett särskilt utredningsuppdrag i syfte att effektivisera verksamheten med 4 miljoner. I uppdraget blev det tydligt att verksamhetsområdet behöver justeras organisatoriskt för att möta krav på ökat behov av boendestöd, då den yngre målgruppen i lägre utsträckning vill bo i gruppboende.

Socialnämndens resultat 2019 är -47,7 mnkr vilket motsvarar 8 procent av kommunbidraget.

Systembolagen i Lund hålls stängda den 30 april

Socialnämnden beslutade att Systembolagen i Lund ska hållas stängda den 30 april 2020 enligt polisens önskemål. Syftet med stängningen är att försöka dämpa de negativa konsekvenserna av spontanfirandet under Valborg. Genom att stänga Systembolagen i Lunds tätort begränsas tillgängligheten till alkohol vilket i sin tur bedöms kunna bidra till lägre berusningsnivåer och minskade ordningsproblem. De Systembolag som omfattas av beslutet är butikerna på Bangatan, i Saluhallen och på Traktorvägen.

Tillsynsplan för serveringstillstånd och försäljning av tobak

Socialnämnden ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn av serveringstillstånd och försäljningstillstånd för tobak samt tillsyn och kontroll rörande försäljning av folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel. Tillsynsplanen strukturerar och underlättar verksamheten samt ökar förutsättningarna att få god effekt av arbetet. En enig socialnämnd beslutade att anta tillsynsplanen.

Återremiss Kommunal feriepraktik

Socialnämnden beslutade vid mötet i januari 2020 att återremittera den del av förslaget om nytt upplägg för feriepraktiken som handlade om att enbart använda kommunala praktikplatser med start 2020. Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att ytterligare utreda möjligheterna att använda praktikplatser inom närings- och föreningslivet.

En enig socialnämnd beslutade att anta förvaltningens förslag att enbart använda kommunala platser under 2020 utifrån den genomgång och analys som är gjord. Förvaltningen fick i uppdrag av nämnden att till 2021 ta fram ett upplägg för praktiken som gör att platser även kan erbjudas inom närings- och föreningslivet, samt fortsätta prioritera ungdomar med särskilda behov.

Av tidsskäl går det inte att förändra upplägget inför den här sommaren. Fokus under 2020 kommer att vara att satsa på en utökning av platser i kommunen.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

 

Uppdaterad: