Länk till startsidan

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i februari 2020

Patientsäkerhetsberättelse och årsanalys för 2019, uppföljning av extern vuxenutbildning. Det var några av ärendena som togs upp på utbildningsnämndens sammanträde i februari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Här hittar du alla handlingar.

Utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insats 2019

Utbildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom elevhälsans medicinska och psykologiska del. Varje år ska nämnden skriva en patientsäkerhetsberättelse. Denna ska beskriva hur patientsäkerhetsarbetet har skötts under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har genomförts för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.

Under 2019 har journaler granskats och bedömts ändamålsenliga. Kompetensutveckling har erbjudits inom flera områden. Under 2019 har två händelserapporter inkommit. Inga allvarliga vårdskador har inträffat och inga lex Maria-anmälningar har gjorts. Inga klagomål eller synpunkter har inkommit till verksamheten. För att säkra kvaliteten gör man egenkontroll, händelserapportering och riskanalys.

Årsanalys 2019 godkänd

Utbildningsnämndens årsanalys redogör för väsentliga händelser under året, ekonomisk hushållning, personal och miljö samt redovisning av verksamheternas resultat och utvecklingsarbete.

Högt kunskapsresultat och skolbibliotek i världsklass, gemensamma riktlinjer för närvarofrämjande skola och arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak är några av de väsentliga händelser som tas upp i utbildningsnämndens årsanalys. Därtill kommer att skolinspektionen avslutade huvudmannainspektionen av utbildningsnämndens verksamheter. Samtliga brister som identifierades bedömdes vara åtgärdade. Under 2019 har även utbildningsnämndens miljöarbete blivit granskat och godkänt av en extern miljörevisor.

Antal anställda för utbildningsförvaltningen har ökat stadigt de senaste åren. Personalomsättningen ligger på 9 % och har varken ökat eller minskat. Utbildningsförvaltningen har en relativt låg sjukfrånvaro. Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på -26,6 mnkr i förhållande till årets budget.

Uppföljning av extern vuxenutbildning

Uppföljningen av den externa vuxenutbildningen var under nämndsmötet ett informationsärende. Lunds kommun bedriver vuxenutbildning både i egen regi och på entreprenad. Vuxenutbildningen växer och är en viktig möjlighet för många att ändra yrkesbana eller sikta mot högre studier. Att vuxenutbildningen lägg ut på entreprenad ger fler möjligheter och ett större utbud av kurser. I dag studerar knappt hälften av eleverna på vuxenutbildningen hos en annan anordnare än kommunen.

Lunds kommun kvalitetsgranskar de upphandlade utbildningsanordnarna varje år. Kvalitetssäkringen sker under hela året genom bland annat elevenkäter, uppföljningsmöten med elever, lärare och ledning. Under 2019 genomförde även Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på entreprenad i Lund. Granskningen visade bland annat att det är rätt saker som utvärderas och att det finns en tydlig process i uppföljning och utvärdering.

Sammanträdestider och ledamöter i utbildningsnämnden hittar du här.

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till utbildningsnämndens möten finns tillgängliga här.

Protokollet från det senaste sammanträdet publiceras så snart det är justerat.

Uppdaterad: