Länk till startsidan

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i februari 2020

Förslaget på hur Brunnshögs entré kan utformas ska skickas ut på samråd. Byggnadsnämnden antog också den detaljplan som gör det möjligt att bygga ett vårdboende och andra bostäder på Linero. Det var några av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i februari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Här hittar du alla handlingar

Positivt planbesked för område söder om St Lars

Byggnadsnämnden ställde sig positiva till att inleda arbete med att ta fram en ny detaljplan som kan ge främst bostäder men även viss verksamhet till ett delvis nytt område söder om St Lars. De tidiga skisser som ingår i ansökan visar blandade kvarter där bostadshusen är mellan två och sex våningar. Den gräns av träd som historiskt omgett Sankt Lars bebyggelse kompletteras med nya för att rama in även den nya bebyggelsen.

Samråd för förslaget planeras till slutet av 2020.

Entrén till centrala Brunnshög börjar ta form

Precis norr om Solbjersvägen i Brunnshög ska varierade kvarter med plats för runt 300 nya bostäder och 150 arbetsplatser växa fram. Kvarten kommer att vara det första som möter många som kommer till Brunnshög och planförslaget beskriver täta och gröna kvarter, hus med mestadels ljusa fasader och luftiga inre gårdar. I planförslaget ingår också ett mobilitethus med plats bilparkering och annan service.

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden att skicka förslaget till detaljplan för området på samråd. Det kommer det att vara möjligt att lämna synpunkter på förslaget under våren, preliminärt mars och april.

Kvarteret Skaftkäppen finns nu i Genarp

Nämnden beslutade namnet Skaftkäppen efter att ha återremitterat namnärendet för samma kvarter förra mötet. Då föreslogs Nickepinnen men namnet var för likt ett annat kvarter i Lunds kommun. Det nya namnet anknyter till samma tema. Ett solvskaft eller ett skaft är ett arrangemang på en vävstol som höjer och sänker varptrådar.

Linero får vårdboende och nytt flerbostadshus

Byggnadsnämnden antog en detaljplan som möjliggör vårdboende och bostäder i flerbostadshus på Linero. Marken som tidigare använts som förskola och skolgård har varit instängd med stängsel. Den nya detaljplanen innebär att en del av skolgården öppnas nu upp och kan nyttjas av alla.

Närområdet består idag mest av villor och de boende uttryckte under samrådet bland annat oro för insyn i deras trädgårdar. Under planprocessen utreddes och vägdes insynen mot andra aspekter vilket resulterade i att byggnaderna i förslaget sänktes något för att möta de närboendes synpunkter. Vårdboendet sänktes till en våning istället för två och bostadshusen från en maxhöjd på fem våningar till fyra. Dessutom reglerades planen så att det inte är tillåtet att bygga balkonger i det väderstreck där insynsrisken var som störst.

Här hittar du möteshandlingar till alla nämnder

Uppdaterad: