Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i februari 2020

Årsanalys för barn- och skolnämnden 2019, patientsäkerhetsberättelser från elevhälsan samt uppföljning av arbetet mot kränkande behandling under höstterminen 2019. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 13 februari.

Beslutsunderlag i alla ärenden från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens februarisammanträde:

Årsanalys för barn- och skolnämnden 2019

Barn- och skolnämnden tar varje år fram en årsanalys där bland annat det ekonomiska resultatet, måluppfyllelse och händelser av väsentlig betydelse redovisas.

Barn- och skolnämnden redovisar ett negativt resultat på -9,6 mnkr år 2019, jämfört med tilldelad ram på 2 663,5 mnkr. Givet beslut enligt förslag till begäran om kompensation, redovisar barn- och skolnämnden ett positivt resultat på +14,9 mnkr.

Barn- och skolnämndens tre utvecklingsmål kopplade till likvärdig utbildning av hög kvalitet, barns och elevers förutsättningar att nå målen för utbildningen samt att barn- och skolförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare, bedöms som ej uppfyllda.

Nämnden beslutade att godkänna förslaget till årsanalys som skickats ut inför mötet.

Patientsäkerhetsberättelser för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan 2019

Barn- och skolnämnden är vårdgivare för den medicinska och den psykologiska delen av elevhälsan. Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse för respektive verksamhetsdel. Av en patientsäkerhetsberättelse ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.

Syftet med patientsäkerhetslagen är att vården ska bli säkrare. Säkrare vård ska leda till färre vårdskador och därmed ökad patientsäkerhet.

I de båda rapporterna som tagits fram konstateras sammanfattningsvis att arbetet enligt ledningssystemet för ökad patientsäkerhet fungerar väl. I rapporterna föreslås också övergripande mål för respektive verksamhetsdel för år 2020.

Nämnden beslutade att godkänna förslagen till patientsäkerhetsberättelser som skickats ut inför mötet.

Uppföljning av arbetet mot kränkande behandling

Barn- och skolnämnden ska enligt sin årsplanering ta del av uppföljning av arbetet med kränkande behandling två gånger om året.

Barn- och skolförvaltningen hade inför nämndens sammanträde i mars undersökt arbetet mot kränkande behandling under höstterminen 2019 . I rapporten som sammanställts redogörs för resultat och vad som framkommit i dialog med rektorer inom verksamheterna och utifrån genomförda stickprov.

Nämnden beslutade att återremittera rapporten för kompletterande information i vissa delar, bland annat kopplat till tillsynsärenden och kränkningsärenden mellan personal/barn och personal/elev. Rapporten kommer därför att omarbetas enligt nämndens önskemål och återkomma för ny nämndsbehandling så snart detta är klart.

-

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Protokollet från sammanträdet i februari publiceras så snart det är justerat.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad: