Länk till startsidan

Tekniska nämnden - aktuella beslut i februari 2020

Ett Lundaförslag för Dalby, en planerad cykelväg Stångby-Håstad, en ny cirkulationsplats på Brunnshög och mer samarbete med företag som hyr ut elskotrar var några av de ärenden som behandlades på tekniska nämndens möte den 12 februari. Dessutom blickade nämnden bakåt och godkände årsanalysen för 2019.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på
https://moten.lund.se/committees/tekniska-namnden

Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Lundaförslag: aktivitetsyta på Påskagänget i Dalby

Tekniska nämnden beslutade att arbeta vidare med Lundaförslaget om en aktivitetsyta, även kallad multiarena, vid Påskagänget i Dalby.

Enligt Lundaförslaget skulle en yta för aktiviteter och gemenskap som inte utformats för en specifik idrott eller används för organiserad idrott bli ett bra komplement till det nybyggda området Påskagänget i Dalby. Här kan barn och unga få en meningsfull fritidsaktivitet och boende i området får en gemensam mötesplats. Tekniska förvaltningen har haft en dialog med arbetsgruppen bakom förslaget och med kultur-och fritidsförvaltningen för att titta på olika möjligheter. Tekniska nämnden är positiv till förslaget och ger nu förvaltningen i uppdrag att hitta en lämplig plats. Kostnaden för aktivitetsytan tas från nämndens anslag för utveckling i de östra tätorterna.

Omförhandling om cykelväg Stångby-Håstad

Lunds kommun och Trafikverket har sedan tidigare ett avtal om att dela på kostnaden för att bygga en 3,5 km lång cykelväg längs väg 936 mellan Stångby och Håstad. Den beräknade kostnaden har ökat och tekniska nämnden beslutade att omförhandla avtalet.

Sträckan Stångby-Håstad ingår i den regionala Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029 för utbyggnad 2021-2023. Tekniska nämnden är positiv till cykelvägen som gör det möjligt att gå och cykla trafiksäkert mellan de båda orterna. Cykelvägen blir också en viktig länk i cykelvägnätet mellan Lund och Eslöv. Enligt ett tidigare avtal med Trafikverket beräknades cykelvägen kosta 10-15 miljoner, varav Lunds kommun sk betala hälften. Enligt Trafikverket nya beräkningar blir kostnaden istället 34,1 mkr, vilket innebär att kommunens del ökar från 5-7 till ca 17 miljoner. Tekniska nämnden beslutade att omförhandla avtalet, och vid behov bedöma om det finns alternativa sätt att anlägga cykelvägen.

Byggstart för cirkulationsplats på Brunnshög

Tekniska nämnden gav klartecken till förvaltningen att bygga en cirkulationsplats där Odarslövsvägen möter Nanogatan och spårvägen på Brunnshög i nordöstra Lund. Arbetet beräknas kosta 8 miljoner kronor och genomförs under april-maj.

Cirkulationsplatsen ingår i förberedelserna med att bygga fler gator med utgångspunkt från Odarslövsvägen på Brunnshög. Cirkulationsplatsen byggs innan spårvägstrafiken startar för att fotgängare och trafikanter ska kunna passera korsningen Odarslövsvägen/Nanogatan/spårvägen på ett säkert sätt. Spårvägen provkörs från omkring juni och öppnar för allmän trafik den 13 december.

Avsiktsförklaring med elskoterföretag

Tekniska nämnden ska teckna en avsiktsförklaring med elskoterföretag i Lund. Avsiktsförklaringen innebär en frivillig överenskommelse om till exempel var elskotrar ska parkeras och hur fort de ska kunna köra på olika områden.

Flera företag hyr ut elskotrar/elsparkcyklar i Lund. Förvaltningen har haft regelbundna möten med företagen sedan förra året och nu är alla parter redo att teckna ett avtal kring bland annat parkering, hastighet och hållbarhet. Idag kan företagen till exempel hindra parkering och sänka hastigheten inom vissa områden genom inställningar i deras fordon. Avsiktsförklaringen ska också beskriva hur kommunen kan ta del av trafikdata om hur elskotrarna tar sig runt i staden.

Tekniska förvaltningens årsanalys

Vad hände 2019? Nämndens årsanalys godkändes vid mötet och skickas nu över till kommunstyrelsen för att ingå i den årsredovisning som tas fram alla kommuner enligt kommunallagen. Årsanalysen innehåller bland annat en beskrivning av större händelser under året, uppföljning av mål och ekonomiskt resultat.

Många stora projekt startade eller påbörjades under 2019 och bostadsbyggandet håller fortsatt en hög takt. Några exempel från nämndens verksamhet:

  • Spårvägen och nordsydliga cykelstråkets femte etapp blev klara och en ny cykelväg anlades längs Allhelgona Kyrkogata.
  • Utvecklingen av Stadsparken avslutades med invigning av den sista etappen, Nordisk djungel.
  • Rekordmånga bostäder blev klara för inflyttning: 1 641 st, och på största utbyggnadsområdet Brunnshög såldes mark till flera olika byggentreprenörer.
  • Nya bostäder byggs även i de östra tätorterna, till exempel Påskagänget i Dalby, Annelund i Veberöd, Södra Sandbys centrum och i närheten av kyrkan i Genarp.
  • Fler gator och gång-och cykelvägar fick ny beläggning jämfört med tidigare år, utifrån politiska beslut om att minska den så kallade underhållsskulden.

Kommunen arbetar sedan länge med att öka andelen hållbara transporter för att minska utsläppen av växthusgaser. När programmet som styr arbetet, LundaMats III, firade 20 år 2019 kunde vi konstatera att 69% av alla resor inom kommunen görs med hållbara färdmedel. Men trots att många ställt bilen och istället reser med tåg, buss och cykel sjunker utsläppen av växthusgaser för långsamt för att kommunen ska nå målsättningen om en minskning med 80 % till 2030 (jämfört med 1990). Det krävs fler förändringar för att öka omställningstakten, både när det gäller hur vi planerar våra städer och hur vi reser.

Kommande möten och ledamöter i tekniska nämnden

Uppdaterad: