Länk till startsidan

Kommunstyrelsen - Aktuella beslut i februari 2020

Avtal om genomförandet av Klostergårdens station, bildandet av en trygghetskommission och utökad samverkan för att förebygga och förhindra organiserad brottslighet. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 4 februari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Beställning av paviljonger till gymnasiesärskolan Vipan

Till hösten 2020 ökar antalet elever till gymnasiesärskolan på Vipans gymnasieskola. För att få plats med fler elever behövs större yta. Lokalbehovet för en gymnasiesärskola skiljer sig mycket åt jämfört med övrig gymnasieskola. Grupperna är mindre och alla elever har särskilda behov och lokalerna måste därför innehålla studiemiljöer som passar för olika elevkategorier. Bedömningen är att det inte går att använda de befintliga paviljongerna som kommer att avetableras till hösten 2020. Så för att klara av att ta emot eleverna har kommunstyrelsen beslutat att etablera paviljonger på skolan från och med hösten 2020.

Årshyran för paviljongerna är 1 680 000 kronor. Mellanskillnaden i hyreskostnad mellan den gamla paviljongen och den nya kommer kommunstyrelsen enligt kommunens investeringsprocess att ersätta utbildningsnämnden med. Eleverna som ska använda lokalerna kommer från andra kommuner och det utgår en elevpeng där kostnaden för lokalerna ingår.

Genomförandeavtal Klostergården

Nu kan Klostergårdens station börja byggas. Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna det genomförandeavtal med Trafikverket som krävs för att bygget ska kunna dra igång. Det som ska byggas är en nedbantad version av det första förslaget, men stationen kan vidareutvecklas i framtiden när området runt Källby exploateras.

Källby och sydvästra Lund ses som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lunds tätort i framtiden. Den nya stationen blir en central del i områdets utveckling - nya bostäder, service och kontor ska skapas i närområdet.

Det är Trafikverket som bygger stationen och Lunds kommun är beställare och medfinansiär. Bygget omfattar själva stationen och området runt omkring. Dessutom påbörjas i detta skede en tunnelförbindelse för bussar, cyklister och gående under järnvägen i Sunnanvägens förlängning, söder om stationen. Tunneln är beslutad i en detaljplan. Stationen ska bli trygg, ljus och tillgänglig. Vinklade trappor leder upp till perrongerna och det finns också ramper för rörelsehindrade. Runt stationen uppförs bullerskydd.

Förutom genomförandeavtalet beslutade kommunstyrelsen att föreslå för kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet och att bevilja tekniska nämnden 123,7 miljoner kronor i investeringsmedel. Kommunstyrelsen beslutade också att föreslå för fullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att i förhandling med privata fastighetsägare om gatukostnadsersättningar inkludera frågan om medfinansiering av stationen.

Trafikverkets ombyggnad till fyra spår mellan Lund och Arlöv går snart in i nästa etapp som är mellan Flackarp och Lund. Arbetena runt Klostergårdens station börjar nu under våren. 2024 ska spårutbyggnaden och stationen vara färdiga.

Läs mer om planerna för Källby i sydvästra Lund

Lundaförslag- Lund som en del av det finska förvaltningsområdet

Det har inkommit ett Lundaförslag om att Lunds kommun bör ingå som en del av det finska förvaltningsområdet i Sverige. I ett finskt förvaltningsområde har medborgare rätt att använda finska i muntlig och skriftlig kontakt med kommunen.

Om en kommun är en del av det finska förvaltningsområdet ka det även finnas förskoleplats i verksamhet som bedrivs på finska personal inom äldreomsorgen som behärskar finska. Vid årsskiftet 2018/2019 var drygt 4220 personer med finländsk bakgrund folkbokförda i Lund.

Kommunkontoret som utrett Lundaförslaget gör bedömningen att den servicen som en kommun ska erbjuda den sverigefinska minoriteten i det finska förvaltningsområdet redan idag i stora delar tillgodoses genom Lunds kommuns strategi och handlingsplan för nationella minoriteter. Inom äldreomsorgen verkar vård- och omsorgsförvaltningen för tillgång till personal med kunskaper i finska om behovet uppstår och modersmålscentrum ger redan idag stöd i förskolan för att barn från den finska minoriteten ska få möjlighet att utveckla svenska, sitt modersmål och en flerkulturell tillhörighet. Modersmålsundervisning i finska erbjuds också till elever med finsk bakgrund i grundskolan oavsett om de har finska som modersmål.

Kommunstyrelsen har beslutat att avslå Lundaförslaget.

Ansökan om utökad projektbudget avseende förstudie järnväg i tunnel genom Lund

Arbetet med projektet Förstudie – Järnväg i tunnel genom Lund, har pågått sedan hösten 2019. Nu närmar sig projektet sin slutfas och förväntat leveransdatum är den 28 februari 2020. Det krävs dock utökade medel för att kunna slutföra förstudien för järnväg i tunnel under 2020. Kommunstyrelsen har därför beslutat att öka driftsbudgeten för kommunkontoret med en miljon kronor som ska användas för att slutföra studien. Dessa pengar ska tas från kommunstyrelsens reserverade medel. Kommunstyrelsen har också beslutat att ge kommunkontoret i uppdrag att säkerställa att säkerställa att förstudien, inklusive material, analyser och slutsatser, i sin helhet redovisas för representanter för samtliga partier i Lunds kommunfullmäktige.

Förslag till program och plan för trygghets- och säkerhetsarbete i Lunds kommun

Lunds kommun är och ska vara en trygg plats att leva, vistas och att verka i och trygghet och säkerhet är viktiga frågor för Lunds kommun. Det samlade säkerhetsarbetet omfattar krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, skydd mot olyckor, IT-säkerhet, informationssäkerhet, säkerhet för anställda och förtroendevalda, skalskydd, systematiskt brandskyddsarbete, samordning av olycks- och brottsförebyggande arbete, trygghetshöjande arbete och försäkringssamordning.

För att förtydliga hur arbetet med dessa frågor ska ledas och samordnat har ett program för trygghet och säkerhetsarbete i Lunds kommun tagits fram som kommunstyrelsen nu beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att anta. Kommunkontoret har även tagit fram ett tillhörande förslag till plan för trygghet och säkerhet. Åtgärderna i planen har även dessa tagits fram i det breda arbete som genomförts i samverkan. Planen beskriver de åtgärder som behöver vidtas för att säkra det önskade resultatet inom de prioriterade områdena.

Om kommunfullmäktige antar Program för trygghet och säkerhet har kommunstyrelsen beslutat att ge kommunkontoret i uppdrag att utarbeta det material som behövs för att realisera planen.

Lokaler till ideella föreningar inom sociala området

Vänskapens hus, Föreningarnas hus och Fontänhuset i Lund är i behov av nya lokaler. Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att ge servicenämnden i uppdrag att i dialog med Vänskapens hus erbjuda acceptabla lokaler till föreningen. Vänskapens hus har haft sin verksamhet i lokaler på Bredgatan 19 och 21 i Lund och dessa lokaler är i behov av upprustning bland annat av brandsäkerhetsskäl.

Kommunstyrelsen har också beslutat att uppdra åt servicenämnden att vidta de åtgärder som är motiverade av brandsäkerhetsskäl på Bredgatan 19 och 21, så att alla tidigare utnyttjade ytor återigen kan disponeras av Vänskapens hus. Åtgärderna ska vara kostnadseffektiva och inte överstiga 3 miljoner kr.

Kommunstyrelsen har också beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att uppdra åt servicenämnden att förlänga det nuvarande hyreskontraktet på Bredgatan 19-21 till dess att Vänskapens hus erbjuds acceptabla lokaler och att ett långsiktigt hyreskontrakt och stöd till den socialt motiverade verksamheten i Vänskapens Hus formuleras enligt samma och likvärdiga principer som gäller för kommunens hantering av Fontänhuset

Slutligen beslutade kommunstyrelsen att kommunkontoret i samverkan med berörda nämnder ska fortsatt föra dialog med Fontänhuset och Föreningarnas hus kring alternativa lokaler.

Genomgripande utredning av Fritt sök till gymnasieskolan

Elever som bor i Skåne kan söka till valfri gymnasieutbildning i länet med slutbetyg från grundskolan. Det som gör detta möjligt är ett avtal som kallas för "fritt sök" och gäller för elever i Skånes 33 kommuner och för elever i fyra kommuner i Blekinge. Kommunkontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett samverkansavtalet och ”fritt sök”. Kommunkontoret lämnade en delrapport i november 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 november 2019 att översända ärendet till utbildningsnämnden för att inhämta synpunkter.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att frågan ska utredas vidare utifrån inkomna motioner och det som framkommit i utbildningsnämndens yttrande. Kommunstyrelsen har också beslutat att uppmana utbildningsnämnden att inleda överläggningar med övriga kommuner om en eventuell omförhandling av samverkansavtalet att översända delrapporten till fristående gymnasieskolor i Lunds kommun för kännedom och eventuella synpunkter.

Försäljning av del av Pilgrimen 2 till LKF AB

Kommunstyrelsen har beslutat att sälja en del av fastigheten Pilgrimen 2 till Lunds kommuns fastighets AB (LFK). Fastigheten ligger i stadsdelen Södra Råbylund. LKF och företaget OBOS lämnade in ett gemensamt förslag i den markanvisningstävling som har hållits för området och det är deras förslag som legat till grund för den detaljplan som tagits fram för området och som nu har vunnit laga kraft. Redan när markanvisningstävlingen hölls var markpriset beslutat. Marken säljs för 2200 kronor kvadratmetern för bruttoarea (BTA) och det sammanlagda priset för marken är enligt kontraktet 14 400 000 kr.

Utökad samverkan för att förebygga och förhindra organiserad brottslighet

Polisen och Lunds kommun samverkar för att motverka brottslighet. Det framgår av den samverkansöverenskommelse som gjorts mellan kommunen och polisen. För att bekämpa den organiserade brottsligheten finns det behov av mer fördjupad myndighetssamverkan. Seden ett antal år träffas Skatteverket, socialförvaltningens tillståndsenhet, polisen och försäkringskassan regelbundet för att hantera ärenden som till exempel taxikontroller, tillsynsverksamhet inom restaurangverksamhet, kriminella nätverk och bedrägeriärenden.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att ge kommunkontoret i uppdrag att bilda en myndighetsgrupp bestående av representanter från kommunens olika berörda förvaltningar, polisen och försäkringskassan. Myndighetsgruppen ska utveckla arbetsmetoder i syfte att förebygga och förhindra organiserad brottslighet.

Bildandet av en lokal Trygghetskommission

Lunds kommun ska ha en lokal Trygghetskommission med målet att öka tryggheten och minska brottsligheten i Lunds kommun. Det har kommunstyrelsen beslutat. Kommissionen ska utifrån vad som redan görs i kommunen, föreslå konkreta insatser som kan användas i det brottsförebyggande och trygghetshöjande arbetet. Kommissionen ska bestå av representanter för såväl det politiska styret som oppositionen. Kommunstyrelsen beslutade att utse Holger Radner (L) som representant och sammankallande för trygghetskommissionen och att utse Jörgen Nilsson (S) från oppositionen till trygghetskommissionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer på förslag av Trygghetskommissionens ordförande att fastställa kommissionens sammansättning.

Kommande möten och ledamöter i kommunstyrelsen

Uppdaterad: