Länk till startsidan

Kommunfullmäktige- aktuella beslut i januari 2020

Ett grönprogram för Lund, program för styrning och revidering av Lunds energiplan. Det var några av ärendena som kommunfullmäktige beslutade om på årets första sammanträde i kommunfullmäktige.

Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Program för styrning

Nu finns ett enhetligt program för hur Lunds kommun ska styras. Kommunfullmäktige har nu antagit ”Program för styrningsom bland annat gör det tydligt hur olika styrdokument hänger ihop och hur de ska tas fram, aktualiseras, revideras eller uppdateras. Programmet syftar till att stärka helheten i ”Ett Lund” och handlar om att knyta samman visionen och de gemensamma förhållningssätten med andra styrande dokument i kommunen.

Program för styrning skapar en enhetlig arbetsprocess för hur styrande dokument ska tas fram, beslutas, genomföras, kommuniceras, följas upp och omprövas samt skapa en enhetlig terminologi i hela styrsystemet.

Revidering av Lunds kommuns energiplan

Alla kommuner ska enligt lag ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi- en så kallad energiplan. Planen ska verka för en långsiktig hållbar, säker och tillräcklig energitillförsel och främja hushållningen med energi. Energiplanen ska också hjälpa Lunds kommun att uppfylla målen i kommunens miljöprogram LundaEko, särskilt klimatmålet. Den ska också bidra till att energisystemet i Lund är robust inför pågående och kommande klimatförändringar.

Energiplanen, som är en revidering av tidigare plan, har nu antagits av kommunfullmäktige. Innan planen behandlades i fullmäktige var den ute på remiss och flera förbättringsförslag från remissinstanserna har tagits upp i planen. Den reviderade energiplanen innehåller mål, principer och åtgärder för att trygga en säker och tillräcklig tillgång på el, värme och drivmedel från förnybara källor i Lunds kommun.

Som ett resultat av antagandet har handlingsplanen för ett hållbart energisystem och Handlingsplan för fossilbränslefrihet upphävts.

Detaljplaner Dirigenten 1 samt Stenkrossen och Råbykungen

Kommunfullmäktige har beslutat i två detaljplaneärenden. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. I planen kan du se bland annat vad du får och inte får bygga eller ändra inom planområdet.

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplan för fastigheten Dirigenten 1 som är området närmast Scheelevägen och Tunavägen. Även detaljplanen för Stenkrossen och Råbykungen antogs av kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om detaljplaner i Lund.

Avgiftsförändringar inom äldre- och handikappomsorgen

Kommunfullmäktiges beslut om den ekonomiska ramen för åren 2020-2022 medför att vård- och omsorgsnämndens behöver effektivisera sin verksamhet 2020. Som ett led i internbudgetarbetet föreslår vård- och omsorgsnämnden avgiftsförändringar inom äldre- och handikappomsorg.

Förändringarna som föreslås berör avgift för kost i särskilt boende, avgift för korttidsvård (växelvård), avgift för dagverksamhet och avgifter kopplade till hjälpmedel.

Kommunfullmäktige har nu beslutat om nya avgifter inom äldre och handikappomsorgen som bland annat innebär att från och med den 1 mars 2020 kommer kostavgiften inom särskilda boenden att vara 2800 kronor. Kommunfullmäktige har också beslutat att en abonnemangsavgift på hjälpmedel i ordinärt boende på 65 kr/mån införs och en avgift på 300 kr för hämtning av hjälpmedel i ordinärt boende from den 1 mars 2020 införs.

Kommunfullmäktiges beslut om ändrade avgifter kommer öka intäkterna för vård- och omsorgsförvaltningen med drygt fem miljoner kronor varje år.

Regler och tillämpningsanvisningar för placering i förskola och fritidshem

Kommunfullmäktige har nu beslutat om regler och tillämpningsanvisningar för placering i förskola och fritidshem.

Dokumenten reglerar, utifrån gällande lagstiftning, bland annat vad som ska gälla avseende rätt till plats, erbjudande av plats, vistelsetid och avgifter. De nya reglerna gäller från 1 mars 2020.

Helhetsgrepp om gröna värden- Grönprogram för Lunds kommun

Kommunfullmäktige har antagit Grönprogram för Lunds kommun. Grönprogrammet tar ett helhetsgrepp om de gröna värdena i staden och på landsbygden och har tre mål som berör tre olika skalor: ekosystemen, samhället och människan. Genom analyser och beskrivningar framträder ett antal utmaningar som kommunen står inför för att kunna nå målen.

Grönprogrammets mål är att det i kommunen ska finnas:

  • Robusta miljöer med funktionella ekosystem och rik biologisk mångfald.
  • En varierad grön stads- och tätortsmiljö, ett rikt kulturlandskap och en levande landsbygd.
  • God tillgänglighet till upplevelserika och inkluderande miljöer som främjar rekreation, en aktiv fritid, naturupplevelse och lärande.

Grönprogrammet ska också ligga till grund för det operativa arbetet med grönstruktur och naturvård, vara ett viktigt underlag för kommunens planering och koordineras med andra kommunala direktiv som till exempel LundaEko II.

Kommunfullmäktige beslutade också att uppmana tekniska nämnden att i samband med genomförandet av Grönprogram för Lunds kommun undersöka möjligheterna att öka antalet fruktträd och bärbuskar på våra grönområden.

Kommande möten och ledamöter i kommunfullmäktige

Uppdaterad: