Länk till startsidan

Byggnadsnämnden – januari 2020

Trädfällning utan marklov resulterade i sanktionsavgift, två nya gatunamn i Lund och justering av detaljplanen för Hedda Andersson. Det var några av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i januari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Här hittar du alla handlingar

Detaljplan för Hedda Anderssongymnasiet justeras

Lunds kommun har upptäckt ett skrivfel i detaljplanen för Hedda Anderssongymnasiet. Det innebär att detaljplanen för fastigheten Pastor Svane 1 behöver göras om i en lite detalj. Eftersom ändringen varken påverkar volym eller placering av den nya skolan blir det den enklaste process som plan- och bygglagen medger. Preliminärt blir det samråd för under februari månad.

Felskrivningen består i en felsummering i plankartan av de mått som anger byggnadshöjd på fastigheten, vilket lätt förenklat kan beskrivas som den höjd över havet byggnadernas tak får ha.

Lund har fått en ny esplanad

Byggnadsnämnden beslutade att den centralt planerade gatan genom Västerbro ska heta Västra Esplanaden. Redan i maj 2019 var namnärendet uppe för beslut. Då beslutades det att återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret med uppdrag att undersöka möjligheten att namnge gatan Raoul Wallenbergs Esplanad. Namnförslaget har utretts av namngruppen genom att bland annat fråga tjänstepersoner som planerar utbyggnaden av Västerbro men också fastighetsägarna i området om deras syn på namnförslagen. De inkomna synpunkterna pekade på att namnet Västra Esplanaden eftersom det saknas direkt platsanknytning till Raoul Wallenberg. Namnet Raoul Wallenberg sparas till framtida namnsättning.

Byggnadsnämnden beslutade även namnet Transportgatan för en infartsgata till ESS logistikcenter och spårvägsdepån.

Ärendet om att ett nytt kvarter i Genarp skulle få namnet Nickepinnen blev återremitterat. Namnet är för likt ett annat kvarter i Lunds kommun. Ett nytt förslag inom samma tema kommer att föreslås under våren.

Olovlig trädfällning kostade drygt 11 000 kr

Stadsbyggnadskontoret fick i höstas in dokumentation som visade att en fastighetsägare påbörjat trädfällningen utan marklov och startbesked. Stadsbyggnadskontoret har under handläggningen granskat fotografier och gjort platsbesök. Enligt platsens gällande detaljplan är det aktuella trädet lovpliktigt. Därför beslutade byggnadsnämnden att ta ut en byggsanktionsavgift på drygt 11 000 kronor.

Här hittar du möteshandlingar till alla nämnder

Uppdaterad: