Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden - januari 2020

Verksamhetsplan och internbudget, reglemente för nämnden och en motion om anställningsgaranti för barnskötare. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 23 januari.

Beslutsunderlag i alla ärenden från sammanträdet finns att ta del av här.

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens januarisammanträde.

Verksamhetsplan och internbudget för barn- och skolnämnden 2020

Barn- och skolnämnden beslutar varje år om en verksamhetsplan för sitt ansvarsområde. I planen ingår bland annat internbudgeten för verksamheterna. I verksamhetsplanen redogörs också för nämndens uppdrag och förutsättningar samt de utvecklingsmål som ska gälla för det kommande året.

Barn- och skolnämnden beslutade att fastställa det förslag till verksamhetsplan inklusive internbudget som skickats ut inför sammanträdet.Barn- och skolnämndens ram för år 2020 är 2 688 mnkr. Nämnden har ett effektiviseringskrav för året som utifrån budgetförutsättningar och kostnadsökningar beräknats till ca - 47 mnkr.

Verksamhetsplanen anger fyra utvecklingsmål för nämnden som gäller förbättrat betygsresultat, minskad stress för elever och resultat för elever i behov av särskilt stöd. Barn- och skolförvaltningen ska också vara en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö.

Reglemente för barn- och skolnämnden
Kommunkontoret har skickat ett förslag till reviderat reglemente för styrelser och nämnder på remiss. Revideringen har enligt remisshandlingarna gjorts med fokus på tydlighet och helhet. Där det konstaterats otydlighet kring det politiska ansvaret har nya skrivningar varit särskilt viktiga.

Nämnden tog beslut om ett yttrande med synpunkter bland annat på nämndens ansvarsområde och fördelning av ansvar mellan nämnderna. I yttrandet efterfrågas också en mer utförligt beskriven bakgrund till de olika delarna i förslaget till nytt reglemente.

Motion om anställningsgaranti för barnskötare
Nämnden har fått en motion från (V) för yttrande från kommunfullmäktige. I motionen föreslås att anställningsgaranti införs för de som utbildar sig till undersköterskor och barnskötare.

Nämnden menade att förslaget är intressant men att det måste utredas ytterligare som följd av att det finns ett flertal viktiga aspekter att beakta inför ett eventuellt införande. Mot bakgrund av detta, bör kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Sammanträdestider för nämnden
Barn- och skolnämnden beslutade om sammanträdestider för 2020 i oktober förra året. Efter beslutet har konstaterats att några sammanträden behöver flyttas för att stämma överens med processerna för budget och uppföljning. Nämnden beslutade därför om nya sammanträdesdatum för april, maj och december.

Nämndens kommande sammanträdestider för året är därmed fastställda som följer: 13/2, 12/3, 28/4, 26/5, 11/6, 26/8, 17/9, 15/10, 12/11 och 15/12.

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Protokollet från sammanträdet i januari publiceras så snart det är justerat.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad: