Länk till startsidan

Tekniska nämnden - januari 2020

Tekniska nämnden den 22 januari beslutade bland annat att förlänga avtalet för färdtjänsten, att sälja mark på Råbylund och att utreda om kommunen kan köpa mark i Vombs fure. Nämnden tog även beslut om att avslå ett förslag om lekplats i Björnstorp.

Samtliga sammanträdeshandlingar finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Avtal för färdtjänsten förlängs

Tekniska nämnden har beslutat att förlänga avtalet med Taxi Helsingborg (tidigare SverigeTaxi) till och med 31 december 2020. Avtalet förlängs eftersom upphandlingen av ett nytt avtal från 2017 har överklagats i flera rättsliga instanser.

Lunds kommun tecknar avtal vart fjärde år med ett taxiföretag som ska köra våra färdtjänstresor. Eftersom den senaste upphandlingen från 2017 har överklagats i flera instanser har kommunen förlängt avtalet med den föregående periodens taxiföretag i flera omgångar för att resenärer med färdtjänsttillstånd ska kunna fortsätta resa utan avbrott.

Enligt det senaste beslutet i förvaltningsdomstolen från slutet av 2019 hade Lunds kommun rätt att teckna det aktuella avtalet från 2017. Besked om även detta beslut ska prövas av kammarrätten väntas i månadsskiftet januari/februari. Om kammarrätten inte tar upp ärendet kan taxiföretaget som vann upphandlingen 2017 starta inom sex månader. Om kammarrätten beslutar att pröva ärendet väntas ett domslut först till hösten. Det nuvarande avtalet med Taxi Helsingborg/SverigeTaxi gäller till och med 31 mars 2020 och måste därför förlängas.

Nämnden beslutade samtidigt om ekonomiska insatser för att öka kvaliteten. Kommunen ska betala en extra ersättning som gör det mer attraktivt för förarna att ta uppdrag som gäller korta resor. Dessutom införs en bonus kopplad till mätbara förbättringar i förarnas bemötande.

Markförsäljning på Södra Råbylund

Tekniska nämnden har beslutat föreslå till kommunstyrelsen att sälja fastigheten Pilgrimen 2 och del av Stora Råby 36:22 inom Södra Råbylund till OBOS AB för 15,5 miljoner kronor.

OBOS AB har tidigare vunnit en markanvisningstävling för fastigheten tillsammans med Lunds kommuns fastighets AB (LKF). Deras tävlingsbidrag innehåller sex flerbostadshus samt 29 radhus, totalt cirka 150 nya bostäder. Efter tävlingen har en detaljplan tagits fram för området. Om kommunstyrelsen antar tekniska nämndens förslag får OBOS arrendera marken. När bygglovet är klart och bygget har börjat kan företaget köpa marken av kommunen.

Markköp ska utredas i Vombs fure

Tekniska nämnden har beslutat att utreda möjligheten att köpa mark i Vombs fure av Malmö stad. Vombs fure är ett stort tallskogsområde med höga naturvärden och goda möjligheter för friluftsliv.

Vombs fure är ett skogsområde söder om Vombsjön. Barrskogen planterades på 1800-talet för att förhindra sandflykt som uppstått efter att marken överutnyttjats som betesmark. Marken ligger inom Lunds kommun men ägs av Malmö kommun som hittills har sålt en del till Sydvatten, och nu är intresserade av att sälja resterande del till främst Lunds kommun. Skogen är lätt att vandra i och det finns många markvägar och stigar att ta sig fram på. Vombs fure har även en stor stam av skånska kronhjortar, dovhjort och ett rikt fågelliv.

Lundaförslag om lekplats i Björnstorp avslås

Tekniska nämnden har beslutat att avslå lundaförslaget om en lekplats i Björnstorp eftersom kostnaden för att bygga och sköta lekplatsen bedöms innebära en alltför stor kostnad utifrån hur många barn som bor i området.

Förslaget om lekplats i Björnstorp har behandlats två gånger av tekniska nämnden. Första gången tog nämnden beslut om att förslaget skulle utredas närmare. Tekniska förvaltningen har nu tittat på vilken mark som skulle kunna vara lämplig - eftersom det saknas allmän parkmark - och vad en enklare lösning skulle innebära. En ordinär lekplats med rutsch, gungor och klätterställning på helt ny mark innebär en investering om ca 2 miljoner, och skötseln beräknas kosta ca 15 000 kr om året. En enklare lek-och fikaplats beräknas kosta ca 700 000 kr att bygga, och ett avtal med en lokal förening om skötsel skulle kunna sänka den årliga kostnaden. Tekniska nämnden menar dock att även den enklare lösningen är för dyr utifrån nuvarande budget.

Kommunen har drygt allmänna 150 lekplatser som måste underhållas kontinuerligt. Säkerhetskraven är höga, men begränsade resurser innebär bland annat att trasiga eller gamla lekredskap tas bort utan att ersättas. Nämndens ambition är att i första hand sköta de lekplatser som redan finns och beslutade därför att inte satsa på en ny lekplats som relativt få kan använda.

Uppdaterad: