Länk till startsidan

Kommunstyrelsen- aktuella beslut i januari 2020

Extra pengar för oförändrad skolpeng, avtal för att genomföra Västerbro och handlingsplan för bredband. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på årets första sammanträde den 9 januari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Extra pengar till barn- och skolnämnden för oförändrad skolpeng

För att kunna söka statsbidrag för skolan så krävs det att skolpengen per elev är minst oförändrad. Det innebär att staten kräver att kommunen inte minskar anslagen till skolan om de vill säkerställa fortsatta statsbidrag för verksamheten. Vid en preliminär beräkning av skolpengen inom grundskolan i Lunds kommun framgår det att skolpengen för vissa årskurser blir lägre 2020 jämfört med 2019. Kommunstyrelsen har därför beslutat skjuta till sju miljoner kronor till barn- och skolnämnden för 2020. Pengarna som tas från kommunstyrelsens reserverade medel ska användas för att säkerställa en minst oförändrad skolpeng nästa år.

Interkommunal ersättning 2020

Om elever från Lunds kommun går i skolan i en annan kommun ersätter Lunds kommun den mottagande kommunen med en summa pengar. Det kallas för interkommunala ersättningar och kommunstyrelsen fattar varje år beslut om hur stor den summan ska vara. De skånska kommunerna har kommit överens om att ersättningarna från och med år 2011 ska beräknas utifrån gemensamma principer vilka i sin tur utgår ifrån lagstiftningen gällande bidrag på lika villkor. Principerna för den interkommunala ersättningen innebär att i normalfallet tar ett barn/elev med sig samma ”peng” oavsett huvudman och i vilken kommun verksamheten bedrivs.

Beräkningen av den interkommunala ersättningen utgår från beräkningen av skolpengen till de enheter som bedriver verksamhet i Lunds kommun. Inget avdrag görs för avgifterna i förskola eftersom dessa debiteras av hemkommunen. Ersättningarna grundar sig på barn- och skolnämndens internbudget.. Som ett exempel kan nämnas att för ett barn i F-klass upp till årskurs tre är den interkommunala ersättningen 90969 kronor för ett läsår och för en högstadieelev är ersättningen 99 921 kronor. Kommunstyrelsen har nu fastställt de interkommunala ersättningarna för 2020.

Avtal om genomförande Västerbro

Västerbro är ett av de stora stadsutvecklingsprojekten i Lunds kommun. Med Västerbro får Lund en ny centrumnära stadsdel med olika slags bostäder och verksamheter, parker och en ny huvudgata där cyklar, gående och kollektivtrafik prioriteras.

Tekniska förvaltningen har tillsammans med fastighetsägarna i Västerbro tagit fram en avtalsmall för ett genomförandeavtal. Ett underskrivet avtal är ett villkor för att stadsbyggnadskontoret i Lund ska påbörja arbete med ny detaljplan. Kommunstyrelsen har nu beslutat att godkänna avtalsmallen och att teknisk direktör kan underteckna avtalen för Lunds kommuns räkning.

Markanvisning Serneke Brunnhögstorget

I den nordöstra delen av Lund, runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, växer den nya stadsdelen Brunnshög fram. En innovativ, inkluderande och mångfacetterad stadsdel som innehåller bostäder, service och arbetsplatser, där det på sikt kan komma att bo och arbeta uppemot 40 000 personer.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att godkänna ett markanvisningsavtal till företaget Serneke gällande del av fastigheten Östra Torn 27:2. Det är i området där Brunnshögstorg kommer att byggas.

Serneke har under en längre tid utvecklat ett nytänkande projekt för bostäder, verksamheter och service vid Brunnshögstorget. Det handlar om cirka 50 000 kvadratmeter bostadshus i tre högre hus- varav ett planeras bli 35 våningar högt Förslaget som Serneke tagit fram stämmer väl överens med såväl kommunens markpolicy som kommunens utbyggnads- och boendestrategi. Markanvisningsavtalet innebär att marken är reserverad med ensamrätt åt Serneke under 36 månader för att möjliggöra en fortsatt utveckling av förslaget.

Markanvisningstävling Råbykungen

Kommunstyrelsen har beslutat att utlysa en markanvisningstävling för den del av Råbykungens detaljplaneområde som inte har blivit tilldelad en byggherre. Markanvisningstävlingen ska enligt beslutet i kommunstyrelsen genomföras under förutsättning att kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Råbykungen är en del av ett område i centrala Lund där kommunen planerar att förtäta kvarteren med bostäder, förskola och kulturverksamhet, samt med kompletterande centrumverksamheter.

Markanvisningstävlingen kommer att ske i två steg, ett prekvalificeringsskede och ett tävlingsskede, där det till det sista tävlingsskedet väljs ut 3-5 byggherrar för tävling. Tävlingen, som kommer genomföras under våren 2020, ska vara öppen för alla fastighetsägare, byggherrar och aktörer som kan verifiera och säkerställa sin roll som seriös aktör inom bygg- och fastighetsbranschen. Juryn kommer bestå av tjänstepersoner från stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen samt extern expertis. Uppskattningsvis kommer markanvisningen ge Lunds kommun minst 25 miljoner kronor i intäkt.

Handlingsplan om bredband

Att ha tillgång till internet via fiberanslutning är en viktig förutsättning för att kunna ta del av samhällets digitala tjänster. Lunds kommun har sedan 2016 en bredbandsstrategi som bland annat anger att kommunen inte ska bygga bredband i egen regi utan har som uppgift att skapa goda förutsättningar för marknaden och undanröja hinder för utvecklingen och säkerställa att bredband finns till alla kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen har nu gett kommunkontoret i uppdrag att tillsammans med Kraftringen ta fram en handlingsplan senast den 1 juni 2020 med målet att alla invånare i Lunds kommun ska ges möjlighet till fiberanslutning.

Arbetet med handlingsplanen ska inledas med en kartläggning om var det finns vita fläckar i bredbandskartan, alltså där lundabor riskerar att bli utan fiberanslutning. Därefter kommer Kraftringen att bistå med att beräkna vilka investeringar som behöver göras för att få full bredbandstäckning alt. 95 procents bredbandstäckning i Lunds kommun. Med den totala kostnadsbilden som grund kan sedan en handlingsplan tas fram.

Lundaförslag - stoppa nedskärningarna i Lund

I juni 2019 lämnades ett så kallat Lundaförslag in till kommunen om att stoppa nedskärningarna på skolorna i Lund. Genom att lämna ett Lundaförslag kan lundabor vara med och påverka och om förslaget får mer än 100 röster tas förslaget upp i den nämnd som frågan berör. Förslagslämnaren som hade synpunkter på hur kommunens pengar skulle användas ville att budgeten för 2020 skulle göras om med målsättningen att öka skolans budget.

Kommunkontoret har tagit fram ett svar på Lundaförslaget som beskriver den politiska processen gällande budgeten. Arbetet med kommunens budget är en lång process där tidsplan och anvisningar är politiskt beslutade. Kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ tog beslut om budgeten för 2020 i juni i år. Innan budgeten beslutades hade samtliga partier möjlighet att lägga fram sina budgetförslag och lyfta åsikter om övriga förslag under de debatter som hölls innan beslut fattades.

Kommunkontoret konstaterar att budgeten är beslutad och godkänd av en politisk majoritet och att kommunfullmäktiges beslut gällande 2020 års budget kvarstår. Kommunstyrelsen har beslutat att anse Lundaförslaget besvarat med vad kommunkontoret anfört.

Här ser du kommande möten och ledamöter i kommunstyrelsen

Uppdaterad: