Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Riktlinjer ska inspirera till grönska och vackra detaljer

Grönska, mötesplatser och större detaljrikedom – det storskaliga området runt Ideon, Medicon och Pålsjö ska bli en mer stadslik och promenadvänlig plats. Till hjälp i stadsutvecklingen finns nu gestaltningsriktlinjer för gaturum, stråk och platser.

En visionsbild visar människor som rör sig på ett torg. Träd är planterade på torget, i bakgrunden syns större ljua byggnader och till vänster i bilden stannar en spårvagn vid en hållplats.
Lunds kommun har tagit fram gestaltningsriktlinjer för gaturum, stråk och platser för Ideon, Medicon Village och Pålsjöområdet.

Varje stadsdel har sin egen själ. En känsla som du får när du besöker platsen. Vad som skapar den där känslan tänker vi inte alltid på. Den beror på planeringen av gator, torg och trafik, hur husfasaderna vänder sig ut mot gatan eller in mot kvarteret, på val av material och givetvis på detaljrikedomen. Promenerar vi eller cyklar har vi möjlighet att se fler detaljer och det skapar i sin tur en starkare upplevelse.

Ideon,- Medicon- och Pålsjöområdet håller på att omvandlas från att främst ha varit en plats för stora byggnader och kontor, till att bli en stadsdel med fler bostäder, torg, stråk och parker. Bostäder är redan på plats och fler kommer att byggas i området. Ideontorget och Forskarparken beräknas börja uppföras inom ett par år.

Riktlinjer ska inspirera och hjälpa till att skapa helhet

Lunds kommun har nu tagit fram gestaltningsriktlinjer för gaturum, stråk och platser inom Ideon, Medicon Village och Pålsjöområdet. Tanken är att fastighetsägare och Lunds kommun ska få inspiration när de arbetar vidare med att utveckla innehållet i de nya detaljplanerna. Riktlinjerna är framtagna för allmän platsmark - som kommunen ansvarar för - och för angränsande privatägd mark. Syftet med riktlinjerna är att Ideon, - Medicon- och Pålsjöområdet ska få ett enhetligt utseende, där ändå variation och kreativitet ska få plats. Från fasad till fasad ska stadsdelen ha samma karaktär och här ska finnas fina detaljer i mänskliga skala, vackra material och mycket grönska. I dag finns det träd och gräsmattor, men mellanskiktet av grönska saknas ofta. Det kan handla om träd med flera stammar, buskage eller marktäckande växter och om grönska på fasader. Växter ger skugga under soliga dagar och hjälper också till att ta hand om dagvatten. När ett område förtätas blir nämligen alltmer yta hårdgjord och då måste det finnas andra system för att ta hand om stora mängder vatten. Växtlighet är ett sätt, som behöver kompletteras med mer avancerade system.

Belysning, natursten, dagvatten och växter

Gestaltningsriktlinjerna utgår från ramprogrammet som gjordes för området 2014. Tanken är att riktlinjerna ska förfina det som sägs i ramprogrammet och göra det mer greppbart. Riktlinjerna ska vara ett levande dokument, som kan uppdateras efter hand. Dokumentet är uppbyggt av olika kapitel som bland annat handlar om gaturum och trafik, grönstruktur, vegetation och möblering, belysning och klimat och dagvatten. Det finns också avsnitt om de olika delområdena samt massor av inspirationsbilder.

För 20 år sedan låg Pålsjöområdet en bra bit från centrum. Det upplever vi inte idag. Spårvägen binder samman staden och Lunds stadskärna känns inte långt borta. Därför är tanken att materialen i Ideon,- Medicon- och Pålsjöområdet ska integreras mer med materialen i stadens centrala delar. Det kan handla om gatsten, natursten, växtlighet och belysning.

Konsten att försköna en stadsdel är en ädel konst som inte går så snabbt, men som vi bäst gör tillsammans. I framtiden kanske vi tar spårvägen till Ideon, Medicon Village och Pålsjöområdet inte bara för att jobba eller bo, utan för att promenera längs de vackra stråken, idrotta och leka i den gröna parken eller helt enkelt njuta av spännande arkitektur, caféer och restauranger?

Här kan du läsa mer om området runt Ideon, Medicon Village och Pålsjö.

Uppdaterad:

Dela sidan: