Länk till startsidan

Markanvisningstävling: STUD23 – framtidens studentboende

Nu har du chansen att vara med och utveckla framtidens studentboende. I markanvisningstävlingen STUD23 ligger två byggrätter om totalt 3 000 kvm BTA i potten.

Flygbild över Brunnshög med de två byggrätterna.

Prospekt

Kontakta oss för att ta del av prospekt, köp- och arrendekontrakt, kvalitetsriktlinjer samt broschyr om Brunnshög.

E-post: info.brunnshog@lund.se

Viktiga datum

1 mars

Den digitala ansökningsportalen öppnar.

18 april

Sista dag för inlämning av anbud.

15 maj

Jury klar med sin bedömning.

21 juni

Lunds kommun beslutar om markanvisning för vinnarförslagen och resultatet offentliggörs.

Frågor och svar, uppdaterad 23 mars

Här publiceras ställda frågor och svaren på dessa.

Exakt, 3000 kvm BTA totalt. Men en byggaktör kan endast tilldelas en av de två byggrätterna.

Projektets kapacitet för genomförande är något som tas i beaktning vid jurybedömningen.

Begränsningen gäller för byggaktörer. Ovan exempel kan delta under förutsättning att de tävlar som arkitektkontor (konsult) åt en annan byggaktör.

Förtydligande: Detta gäller för byggrätten Snillet. Eftersom marken är klar för byggnation på Niels Bohr är markanvisningsavtal inte nödvändigt – där tecknas i stället ett arrende- och köpekontrakt.

Det krävs två ritningar per tävlingsbidrag. För Snillet: väst- och norrfasader. För Niels Bohr: öst- och sydfasader.

Punkterna 2–4 skrivs in i det formulär som finns bland tävlingsmaterialet. Text kan inte kombineras med bild i formuläret. Men det är okej att skriva förklarande text på A2:orna.

Juryn bedömer A2:or respektive formulärets tre delar separat. Varje del får sin poäng i bedömningen. Text på ritningen kan alltså inte öka poängen för punkt 2–4.

Fastighetsbildning pågår och gränsen är inte fastlagd. Gränsen mot mobilitetshuset kommer gå i enlighet med användningsgräns enligt detaljplan. Bra att veta är att sopsugsanläggningen norr om parkeringshuset kommer att ingå i tävlingsfastigheten.

 

Kartbild som visar fastighetsgräns kring mobilitetshuset Snillet.
Preliminära kartan för Snillets fastighetsgräns.

Det är inte valfritt.

Detaljplan för Niels Bohl med infart genom studenthuset.
På illustration 1 nedan är det uppmarkerat med siffror vad som gäller för olika områdena.
  1. Kryssmarkerat och fristående komplementbyggnad får uppföras samt balkong minst 5 meter över mark.
  2. Prickmark i hela förgårdsmarken.
  3. Parkeringsbolaget kommer att ha en entré och få servitut på entrémark. Detta förtydligas i illustration 2.
  4. Planens intention att undersida på balkong tillåts som utskjutande byggnadsdel minst 5 meter över mark samt fristående uthus (till exempel cykelförråd) tillåts på mark.
Detaljplan över p-hus och förgårdsmark.
Illustration 1.
Detaljplan för p-hus och förgårdsmark.
Illustration 2.

Ja. Men man måste då tävla och lämna in förslag för respektive byggrätt. Det går att vinna båda byggrätterna.

Niels Bohr bygglovsgranskas för närvarande och kan inte publiceras. Parkeringshuset i Snillet är inte markanvisat ännu.

Uppdaterad:

Dela sidan: