Länk till startsidan

Brunnshög Works

Nu kan du vara med och utveckla framtidens ekosystem för arbetsplatser i Brunnshög.

Visualisering av innergård med tegelbyggnader i olika nyanser.

Lunds kommun söker ankarbyggaktör som tydligt kan bidra till att utveckla ett arbetsplatsområde som fullt ut nyttjar den unika platsen. Innovativa stadsbyggnadslösningar för en hållbar, njutbar och människovänlig livsmiljö och ett koncept med ett innehåll som drar nytta av närheten till forskning och innovation.

Viktiga datum

23 juni

Inbjudan till utvalda aktörer skickas.

14 oktober

Deadline för intresseanmälan.

28 oktober

Lunds kommun tillkännager vilka som går vidare till intervju.

November

Intervjuer, steg II.

Januari

Tekniska nämnden kan meddela vem som gått vidare till steg III och erbjuds att bli ankarbyggaktör.

Februari

Uppstartsmöte för steg III på Kommunhuset Kristallen i Lund.

Frågor och svar

Frågorna och svaren är uppdaterade den 24 augusti.

Vi skiljer på bostadsändamål och verksamheter. Så även företag med pågående markanvisning för kontorsbyggrätt eller bostadsbyggrätt kan vara med och ge intresseanmälan för att bli ankarbyggaktör.

Det är en kunnig aktör inom området kommersiella fastigheter och verksamheter som vi letar efter som samarbetspart. Det kommer säkert att bli ett inslag av bostäder i kommande planer, men det är inte dessa som står i fokus för det kommande samarbetet kring koncept och detaljplan.

Så just nu är det inte en bostadsutvecklare som efterfrågas. Längre fram kommer säkert öppningar att infoga bostäder i denna del av Brunnshög.

Ja, vi letar efter en kommersiell utvecklare i framkant. Om denne presenterar ett samarbete med ytterligare en aktör, med delvis annan kompetens och inriktning, kan det vara positivt. Målet för Lunds kommun är att hitta någon som kan företräda kundperspektivet och ge sin syn på framtidens arbetsplatsområde.

Den inledande konceptfasen får pågå högst 12 månader. Vi gissar att vi har möten (fysiska eller digitala) högst var tredje vecka. Som ankarbyggaktör är er roll att företräda kundperspektivet och ge feedback eller ha åsikter på arbetet och olika förslag. Ankarbyggaktören ska inte på något vis agera som konsult åt kommunen. Det är ett samarbetsprojekt där vi lägger upp planerna gemensamt (tidplan, mötestider och innehåll). Lunds kommun står som beställare och betalar alla eventuella kostnader för externa konsultuppdrag och experter som upphandlas enligt LOU.

När markanvisning beslutats inleds detaljplaneprocessen och då fortsätter dialogen. Och då på sedvanligt vis.

Detta kommer säkert att diskuteras vid de intervjuer som vi genomför under urvalsprocessen med de företag som går vidare till steg 2. Vi är medvetna om att en ankarbyggaktörs engagemang i processen sannolikt ökar om vi kan erbjuda en större eller fler byggrätter. Men vi har inte fått politikernas uppdrag att gå längre än vi gör. Så det som står i prospektet gäller: att ankarbyggaktören blir garanterad minst en byggrätt (max 10 000 kvadratmeter BTA) i området.

Nej, vi söker en ankarbyggaktör som samarbetspartner och vi är enbart intresserade av denne aktörs genomförandekapacitet och kvalitetsnivå.

Ja, det är det som verkligen har byggts som visar genomförandekapaciteten. 

Troligtvis inte. Det pågår just nu ett gestaltningsuppdrag för stråket och delar av det ingår redan i ett detaljplaneförslag.

Intresseanmälan lämnas i det elektroniska formuläret och bilagor (referensprojekt) laddas ner där.

Det finns inte möjlighet att ladda upp en pdf direkt i det elektroniska formuläret. Du behöver länka till referenser eller till en pdf. Bildformat bör vara JPG.

Uppdaterad:

Dela sidan: