Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden – aktuella beslut december 2022

Färre antal medarbetare per chef, träffpunkt Fäladslyktan och systematisk arbetsmiljöarbete 2002. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på mandatperiodens sista sammanträde den 14 december. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Vård- och omsorgsnämndens alla handlingar till sammanträdet den 14 december

Färre antal medarbetare per chef inom vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen har genomfört en översyn och granskning av organisationen och chefers förutsättningar och som en led utifrån underlaget har förvaltningen tagit fram förslag för det fortsatta arbetet med fokus på att minska antalet medarbetare per chef inom förvaltningens verksamheter. Till att börja med föreslås en större förändring ske inom verksamheten särskilt boende för äldre.
Antalet medarbetare skiljer sig inom vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter och inom verksamheten särskilt boende för äldre finns ett högt antal medarbetare per chef, vilket försvårar möjligheterna för chefen att leda verksamhetsnära för att ge varje medarbetare vägledning, anpassning och stöd.
Förvaltningen bedömer att förändringen skapar rätt förutsättningar för chefen att leda verksamhetsnära vilket i sin tur kan resultera i minskad personalomsättning, sjukskrivningar genom förbättrad arbetsmiljö och utökat stöd från chefer till medarbetare. Nämnden beslutar att ställa sig bakom införande av fler chefer för att uppnå ett färre antal medarbetare per chef inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Träffpunkt Fäladslyktan

Vård- och omsorgsförvaltningen hyr idag en lokal av LKF där träffpunkt Möllaregården bedrivs. LKF har sedan tidigare meddelat att man planerar att fastighetsutveckla i området och därmed riva befintliga byggnader och träffpunkten. Samtidigt har träffpunkten under en längre tid önskat flytta närmare Fäladstorget, eftersom det är en mer naturlig mötesplats med bättre kommunikationer och synlighet mot allmänheten. Så när serviceförvaltningen presenterade projektet Fäladslyktan för vård- och omsorgsförvaltningen såg man positivt på att vara en del i projektet. Man ställer sig också positiv till att kunna samnyttja lokaler med andra verksamheter. Fäladslyktan är tänkt att vara en byggnad där kommunala verksamheter är samlade och fungerar som ett nav för området, där planeras in bland annat skola, bibliotek, träffpunkt och idrottshall.
Fäladslyktans placering kommer erbjuda bättre kommunikationer och möjligheter att locka till sig fler besökare till träffpunkten. Nämnden beslutar att godkänna beställningen av träffpunkten inom projektet Fäladslyktan.

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2022

Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och identifiera förbättringsområden. I vård- och omsorgsförvaltningen genomfördes denna uppföljning under september-oktober i år. En enkät har besvarats av chef, skyddsombud samt en till två medarbetare på arbetsplatserna. I den sammanställda uppföljningen framgår bland annat att delaktigheten i det systematiska arbetsmiljöarbetet upplevs ha ökat av både medarbetare och skyddsombud samt en ökad upplevelse av tillräckliga resurser att genomföra arbetsmiljöuppgifter.
Under 2023 kommer vård- och omsorgsförvaltningen att fokusera på följande mål att genomföra en arbetsmiljödag för chef och skyddsombud, att säkerställa att medarbetare har kännedom om arbetsgivarpolicy och arbetsmiljömål, säkerställa att samtliga enheter har skriftliga rutiner och instruktioner för arbetsmiljöarbetet, samt att förvaltningen får i uppdrag tillsammans med de fackliga organisationerna och kommunkontoret att se över förutsättningarna att vara skyddsombud i syfte att höja antalet enheter med skyddsombud.

Uppdaterad:

Dela sidan: