Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut december 2022

Beställning av en ny Fäladsskola samt en summerande rapport om huvudmannens kvalitetsarbete. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 20 december.

Beslutsunderlag från sammanträdet finns att ta del av här

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Beslut om Fäladslyktan - Fäladsskolans nya byggnad

Barn- och skolnämnden har sedan längre tid arbetat utifrån behov av investeringar på Fäladskolan i Lund. Sedan det konstaterats att de befintliga byggnaderna behöver rivas har underlag för att bygga en ny skola tagits fram.

Den nya Fäladsskolan föreslås få kapacitet för 450 elever i årskurs 4-6. Under planeringsarbetet har samordningsmöjligheter identifierats mellan barn- och skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Det gemensamma projektet har fått namnet Fäladslyktan och byggnaden som föreslås innehåller förutom skola också idrottshall, stadsdelsbibliotek, kulturskola samt träffpunkt för seniorer.

Barn- och skolnämnden beslutade att beställa en ny Fäladsskola enligt den föreslagna beställningsskrivelsen. Nu går ärendet vidare i beslutsprocessen. Under 2023 väntas beslut i kommunfullmäktige om investeringen samt beslut om en ny detaljplan för området.

Summerande rapport för kvalitetsarbetet samt kvalitetsplan

Barn- och skolförvaltningen sammanställer varje år det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för förskola, grund- och grundsärskola. Kvalitetsrapportens syfte är att en gång per år bedöma kvaliteten och måluppfyllelsen i förhållande till de nationella och kommunala målen.

En redovisning för kvalitetsarbetet under läsåret 2021–2022 har nu tagits fram. Barn- och skolförvaltningen har sammanställt resultat, genomfört analyser och utifrån dessa identifierat förvaltningsövergripande utvecklingsområden inom det systematiska kvalitetsarbetet. Till redovisningen hör en kvalitetsplan för läsåret 2022–2023 där slutsatser och fortsatt arbete presenteras.

Huvudmannens insatser och fortsatta utvecklingsarbete under läsåret 2022–2023 kommer bland annat att handla om tillgängliga lärmiljöer med fokus på det kompensatoriska uppdraget, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och särskilt stöd för alla barn och elever. Huvudmannen kommer också fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå genom att bland annat stärka analysförmågan på alla nivåer. Ett fortsatt fokus ska också hållas på både förskolans och fritidshemmens uppdrag till följd av pandemins effekter.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: