Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i december 2022

En auktorisationsmodell med resultatbaserad ersättning för externa utförare av vuxenutbildning var ett av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 14 december.

Under nämndsmötet presenterades den utredning om auktorisationsmodell som genomförts av utbildningskansliet på uppdrag av utbildningsnämnden. Utredningen ska ses som ett underlag inför kommande upphandling, som behöver göras innan befintliga avtal med externa utbildningsanordnare löper ut.

Utbildningsnämnden godkände utredningen av auktorisationsmodellen.

Ett auktorisationssystem innebär att utbildningsanordnare ansöker till kommunen för att bli auktoriserade att bedriva vuxenutbildning i enlighet med de villkor som kommunen ställer upp. Auktorisationssystemet är ett annat sätt att handla upp utbildning än upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Ett auktoriseringssystem ger möjlighet till långsiktiga relationer med utbildningsanordnare, möjlighet att förändra avtalen, inga tidsbegränsningar och utbildningsanordnare kan löpande ansluta sig till systemet.

Utredningen visar bland annat att auktorisationsmodellen kräver noggranna volymberäkningar för att fastställa vilka utbildningar som är lämpliga för auktorisation. Det finns en risk med att lägga kostsamma yrkesutbildningar under auktorisation ifall externa anordnare inte vill bedriva dyra utbildningar eller det finns för litet elevunderlag.

Att behålla vuxenutbildningen i egenregi ger goda förutsättningar för huvudmannen att uppfylla de mål, krav och riktlinjer som gäller för utbildningen. Utbildningar i egen regi kan enklare anpassa sig till ändrade sökmönster och svara mot arbetsmarknadens behov. Egenregi säkerställer även att vissa elevgrupper inte väljs bort. Utredningen förordar därför att grundläggande och gymnasiala kurser, sfi och särvux behålls inom egen regi och att auktorisation och upphandling enligt LOU utgör ett komplement till egenregin.

I uppdraget angavs att ersättningen skulle vara resultatbaserad, det vill säga att utbildningsanordnarna får fullt betalt först när eleven fått godkänt betyg. Enligt tidigare utredning förordas att ersättningsystemet inte ska vara resultatbaserat i betydelsen att det grundas på betygssystem.

Du han läsa hela utredningen här

Här hittar du alla handlingar

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden


Uppdaterad:

Dela sidan: