Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut december 2022

Kartläggning av hemlösheten och idéburet offentligt partnerskap med Personligt ombud Skåne är ett par av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 14 december. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webbplatsen.

Bättre bostadslösningar till hemlösa som lever med våld eller psykisk ohälsa

Årets kartläggning visar att hemlösheten har ökat med 27 personer sedan 2021, men att individer och familjer inte blir kvar lika länge i hemlöshet som tidigare.

För att minska antalet familjer i hemlöshet inleddes för ett par år sedan ett nära samarbete mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och serviceförvaltningens bostadsavdelning för att lösa situationen på ett mer hållbart sätt. Serviceförvaltningen har i år lyckats leverera ett större antal lägenheter 2022 än föregående år, trots ett högt tryck till följd av mottagandet av skyddsökande från Ukraina. Samarbetet med privata bostadsvärdar fortsätter, inte minst för att kunna erbjuda förturslägenheter till våldsutsatta.

Den vanligaste orsaken till att personer är hemlösa i Lund, är fortsatt att de saknar förankring på bostadsmarknaden. Kartläggningen visar en ökning av personer som är hemlösa till följd av våld i hemmet samt psykisk ohälsa. För att fånga upp den senare gruppen kommer förvaltningen att starta ett genomgångsboende under 2023. Ett samarbete har även inletts med LKF för att erbjuda sociala förturer till våldsutsatta. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade att anta planen.

Samverkansavtal med Personligt ombud Skåne (PO Skåne)

För att minska psykisk ohälsa och säkerställa att gruppens intressen och rättigheter tas tillvara behövs en nära samverkan mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och PO Skånes ideella arbete. Personligt ombud erbjuds personer som är 18 år eller äldre, som har psykisk funktionsnedsättning och betydande svårigheter att utföra aktiviteter inom olika livsområden. Därför beslutade nämnden att anta en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och PO Skåne för åren 2023-2024.

I överenskommelsen ingår bland annat att PO Skåne ska arbeta för att personer med psykisk funktionsnedsättning får tillgång till service, stöd, vård och rehabilitering, hjälpa dem att ansöka om insatser hos de myndigheter och organisationer, samordna insatser från myndigheter och organisationer, underlätta kontaktvägar för potentiella klienter, skapa kontakt och fånga upp behov hos särskilt svårtillgängliga personer som inte själva söker hjälp.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Syftet med partnerskapet är att organisationerna tillsammans säkerställer att målgruppens intresse och rättigheter tas tillvara samt att individerna får det stöd till återhämtning som de önskar.

Granskning intern kontroll

Förvaltningens granskning bygger på den handlingsplan för intern kontroll som socialnämnden beslutade i december 2021. Tre områden har granskats kommunövergripande och två aktiviteter har granskats specifikt inom arbetsmarknads- och socialnämnden. Revisionen har granskat att det nya arbetssättet inom självförsörjning implementerats och följs samt att förvaltningens rekrytering av socialsekreterare fungerar.

Det har inte uppmärksammats några betydande brister inom något av de olika granskningsområdena. Implementeringen av ett nytt arbetssätt för självförsörjning visar goda resultat. Granskningen visar att det finns avvikelser i arbetsmarknads- och socialförvaltningen har svårigheter att rekrytera socialsekreterare med rätt kompetens i rätt tid.

Nämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till yttrande och översända det som svar till kommunstyrelsen.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: