Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden - aktuella beslut december 2022

Den 8 december höll servicenämnden sitt sista sammanträde för mandatperioden. På dagordningen stod bland annat samordnade servicetjänster, intern kontroll, systematiskt arbetsmiljöarbete och personalmåltidspris för 2023.

Nämnden fick dessutom information om aktuella byggprojekt, arbetet med intern kontroll, en sammanfattning av vilka beslut som nämnden fattat under 2023 samt en presentation av förvaltningens bokprojekt om Stadshallen – ikonisk byggnad får nytt ljus, som snart går till tryck.

 

Kommunrevisionen: Uppföljande granskning upphandling

Kommunrevisionen har under 2022 genomfört en uppföljande granskning av socialnämndens och servicenämndens arbete med upphandlingar. Granskningen är en uppföljning av en granskning 2019. Förvaltningen har nu tagit fram ett förslag till yttrande över granskningen samt vilka åtgärder man planerar framöver utifrån granskningen.

Nämnden beslutade att godkänna förvaltningens förslag till yttrande och översända det som svar till kommunrevisionen.

Samordnade servicetjänster: utredning fastighetstjänster

Inom ramen för projektet Samordnade servicetjänster har förvaltningen genomfört en utredning över fastighetsnära, så kallade facility management-tjänster i Lunds kommun. Utredningen lyfter flera konkreta förslag för att effektivisera och optimera serviceförvaltningens arbetssätt och integrera fastighetsnära tjänster i pilotprojektet.

Utredningen konstaterar också att det krävs en gemensam målbild och tydlig riktning för att kommunen ska bli effektivare och för att nå hela vägen måste Lunds kommun i sin helhet ta ett samlat grepp och driva i samma riktning. Utan en förändring i reglementet och ett kommungemensamt tillika politiskt uttalat samordningsansvar kommer ingen förändring ske.

Nämnden beslutade att godkänna utredningen och komplettera pilotprojektet Samordnade servicetjänster med de förslag som lagts fram i utredningen samt att uppdra åt serviceförvaltningen att genomföra de föreslagna åtgärderna.

Uppföljning systematiska arbetsmiljöarbetet 2022 samt handlingsplan för 2023, Serviceförvaltningen

Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen består av ett antal frågor utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Uppföljningen avseende 2022 har genomförts under september-oktober. Utifrån resultatet ges förslag på åtgärder för det kommande året.

Nämnden beslutade att godkänna redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2022 samt att godkänna den föreslagna handlingsplanen för det fortsatta arbetet under 2023 i enlighet med serviceförvaltningens tjänsteskrivelse.

Personalmåltidspris i Lunds kommun 2023

Varje år fastställs priset för kommunens personalmåltider med utgångspunkt i Måltidsservice genomsnittskostnad för en skollunch. För att täcka kostnaderna föreslås att priset höjs till 62 kronor per måltid (inklusive moms). Personalmåltidspriset gäller ej i kommunhuset Kristallens restaurang.

Nämnden beslutade att justera personalmåltidspriset till 62 kronor per måltid från och med 1 januari 2023.

Sammanträdestider för servicenämnden år 2023

Nämnden beslutade att godkänna sammanträdestider för servicenämnden år 2023 med start klockan 17.00 enligt följande:

18 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 7 juni, 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november och 6 december.

Vill du veta mer om servicenämnden?

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben.

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden.

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden (observera att nya ledamöter tillträder vid årsskiftet!)

Uppdaterad:

Dela sidan: