Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige – aktuella beslut december 2022: budget för 2023-2025

Nya övergripande mål, en oförändrad skattesats, en rad nya satsningar och nytt ledarskap i nämnder och styrelser. Efter två långa dagars sammanträde har kommunfullmäktige fattat en rad beslut som kommer att påverka kommunen de kommande åren. Här är ett urval av besluten.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga på vår webb.

Möten och protokoll

Nya mål för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har beslutat att ersätta de mål och fokusområden som gällt under den gångna mandatperioden med fyra nya övergripande mål, här presenterade tillsammans med Socialdemokraternas, Moderaternas och Kristdemokraternas förklaring av målen:

 1. En tillitsbaserad styrning och ledning: ”Lund ska inta en nationellt ledande position vad gäller tillitsbaserad styrning. Beslutsfattandet ska ske på rätt nivå och präglas av förankring, evidens och ’best practice’.”
 2. Sveriges tryggaste kommun: ”Lunds kommun ska fortsatt vara i topp när tryggheten i Sveriges kommuner rankas. Därför behöver åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten, att arbeta målinriktat med tidiga, förebyggande insatser och att förhindra och förebygga brott genomföras.”
 3. Fler lundabor i arbete: ”Varje lundabo ska få känna gemenskap med andra, ta eget ansvar och uppleva självständighet. Ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av största vikt för varje människa. Lunds kommun ska därför ha höga ambitioner och utveckla den samlade arbetsmarknads- och näringslivspolitiken. Detta arbete ska ske i nära samverkan med lokala aktörer.”
 4. Klimatneutralitet 2030: ”Lund ska vara Sveriges ledande kommun i omställningen för klimatneutralitet och en internationell förebild. De ambitiöst satta målen ska nås genom en handlingskraftig klimatpolitik och samarbete med näringsliv, akademi och idéburen sektor. För lundaborna ska det vara lätt att göra rätt vad gäller att ta ansvar för klimat och miljö.”

Lunds kommuns ekonomi 2023-2025

Kommunfullmäktige har beslutat om budget för år 2023, men också om en ekonomisk plan för år 2024-2025. Förslaget till beslut bygger på tidigare års budgetunderlag inklusive inkomna synpunkter från kommunens nämnder och styrelser, och har kompletterats med Socialdemokraternas, Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag, i enlighet med vad kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2022.

Lunds kommun väntas omsätta cirka 10 miljarder kronor under 2023. Cirka 8 miljarder kronor kommer från skatteintäkter medan cirka 2 miljarder kronor kommer från taxor, avgifter och statsbidrag. Det förväntade resultatet för 2023 är -23,4 miljoner kronor – ett underskott som täcks genom att kommunen använder sig av sin reserv från tidigare års positiva resultat. För 2024 är det väntade resultatet +1,6 miljoner kronor och för 2025 +20,6 miljoner kronor.

För att möta den väntade lågkonjunkturen sätts 20 miljoner kronor om året av under år 2023-2025. 8 miljoner kronor sätts av under 2023 för att möta ökade livsmedelspriser.

Skattesats

Fullmäktiges beslut från den 24 november om att bibehålla nuvarande kommunala skattesats på 21,24 kronor ligger fast.

Satsningar med start under 2023

Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal särskilda satsningar som ska genomföras med start nästa år. Här är några av dem:

 • Flera satsningar kommer att göras inom skola och förskola. Kommunstyrelsen och barn- och skolnämnden får i uppgift att se till att lärarnas administrativa börda minskas. Lärartätheten ska öka för att säkra kvaliteten i skolan och arbetsmiljön ska förbättras. Luftkvaliteten i närheten av skolor och förskolor ska mätas oftare än tidigare och förslag på hälsofrämjande åtgärder tas fram. I förskolan ska barngrupperna generellt minska i storlek och en garanti införas vad gäller arbetskläder för personalen.
 • Ensamheten bland äldre ska motverkas, vilket vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra. Hjälpmedelsavgifter ska tas bort och återanvändningen av hjälpmedel utvecklas när behoven av dem inte längre finns. Modellen ”hälsosamma scheman” ska revideras för att skapa en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i omsorgen.
 • Två nya familjecentraler öppnas under mandatperioden, varav en i de östra kommundelarna. En familjecentral erbjuder i regel mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med förebyggande verksamhet.
 • Nya arbetsmarknadsinsatser ska förbättra möjligheterna för människor att komma i arbete och även förbättra förutsättningarna för integration. Inom ramen för nya arbetsmarknadsinsatser inom vuxenutbildning ska ett arbete med bland annat bransch-SFI och validering införas.
 • Tekniska nämnden får i uppdrag att genom tillköp öka turtätheten på buss 162 mellan Lund och Genarp.
 • Ett trygghetspaket ska tas fram, med åtgärder för att stärka den upplevda tryggheten i kommunen, att arbeta målinriktat med tidiga, förebyggande insatser och att förhindra och förebygga brott. Kommunstyrelsen får även i uppdrag att ta fram ett beredskapspaket för kommunen, med åtgärder såsom reservkraft, verktyg, matlager och andra relevanta åtgärder för att höja den kommunala beredskapen.
 • Det påbörjade arbetet med ett klimatpaket ska genomföras. Klimatpaketet innehåller åtgärder inom hållbara företagsresor, säkra skolvägar, kommunikation, biogas och biokol, upphandling samt klimatanpassning.

Taxor och avgifter

Kommunfullmäktige har beslutat om nya taxor och avgifter för invånare och företag som använder kommunens tjänster. När det gäller kultur- och fritidsnämndens taxor har avsteg gjorts från principen att indexuppräkna dessa för att följa de allmänna kostnadsökningarna. Taxorna för motionssim behålls exempelvis på 2022 år nivå för att fortsatt möjliggöra en aktiv och hälsosam fritid för lundaborna. Uppräkningen av andra taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter begränsas tack vare ett extra stöd till nämnden på 1,5 miljoner kronor under 2023.

Vad händer nu?

Nu när kommunfullmäktige har beslutat om de kommunala nämndernas ekonomiska ramar är det dags för nämnderna att gå vidare med sina verksamhetsplaner och internbudgetar för 2023. Detta arbete ska vara klart och beslutat i respektive nämnd senast den 15 februari 2023.

Tillsättning av politiker i styrelser och nämnder

Kommunfullmäktige har utsett ordföranden, vice ordföranden, ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder för 2023-2026. Fullständiga förteckningar kommer att finnas på lund.se från och med den 1 januari 2023, då de flesta också tillträder sina tjänster. Här presenteras valet till ordförandeposter i kommunens facknämnder.

Arbetsmarknads- och socialnämnden: Amanda Thonander (M)

Barn- och skolnämnden: Mattias Olsson (S)

Byggnadsnämnden: Björn Abelson (S)

Habostyrelsen: Göran Wallén (M)

Kommunrevisionen: Peter Bengtsson (V)

Krisledningsnämnden: Anders Almgren (S)

Kultur- och fritidsnämnden: Sebastian Jaktling (S)

Miljönämnden: Eleni Rezaii Liakou (S)

Renhållningsstyrelsen: Cecilia Skoug (S)

Servicenämnden: Fredrik Ljunghill (M)

Tekniska nämnden: Louise Rehn Winsborg (M)

Utbildningsnämnden: My Lilja (S)

Valnämnden: Jorun Koca Jakobsson (S)

Vård- och omsorgsnämnden: Christoffer Stenström (M)

Överförmyndarnämnden: Monica Molin (S)

Uppdaterad:

Dela sidan: