Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i december 2022

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om några detaljplaner som kan göra det möjligt att bygga en ny skola på Norra Fäladen och nya lägenheter på Möllevången. Nämnden behandlade även ett lundaförslag om bevarandeprogrammet.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar.

Lundaförslag: Ej beslutade delar av bevarandeprogrammet beslutas eller tas bort

Byggnadsnämnden svarade på ett lundaförslag där förslagsställaren bland annat önskar översyn av de icke antagna områdena och att sådana områden som anses vara värdefulla bör beslutas politiskt. Stadsbyggnadskontoret instämmer i lundaförslaget och har ändrat sitt ställningstagande så att till exempel solceller och attefallsåtgärder inte berörs av de ej beslutade markeringarna (rosa markeringar) i bevaringsprogrammet. Det betyder att betydligt fler lundabor nu kommer kunna sätta upp solceller och eller bygga attefallshus utan bygglov.

På fastigheter som konstaterats ha höga kulturmiljövärden enligt det politiskt beslutade bevaringsprogrammet, är skyddade av detaljplan eller för byggnader som är utpekade som byggnadsminne, kommer det fortfarande krävas bygglov.

En ny detaljplan ska tas fram i Brunnshög

Detaljplanen kommer att följa redan beslutat planprogram och innehålla bostäder, verksamheter, mobilitetshus, gator, torg och den offentligt tillgängliga stadsträdgården Hage. Detaljplanen blir första etappen i utbyggnaden av Råängen och kommer troligen ha samråd i slutet av 2023.

Ett beslut på vägen mot en ny skola

Byggnadsnämnden har fattat ett av de beslut som är nödvändiga för att det ska bli en ny skola på Norra Fäladen. Det krävs nämligen en ny detaljplan för att det ska vara möjligt att bygga Fäladslyktan som utöver skola även kommer att innehålla bland annat bibliotek, mötesplats för seniorer och kulturskola. Under januari och februari blir det preliminärt samråd och möjligheter att lämna synpunkter på planförslaget. Utöver byggnadsnämndens beslut krävs också beslut i barn- och skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunfullmäktige kring verksamhetsflytt och investering.

Nya bostadshus på Möllevången

Vid Möllevångsvägen/Landsdomarevägen i Lund kan det bli nya bostadshus med ungefär 120 lägenheter. Det är LKF som vill riva de äldre, slitna lamellhusen för att ersätta dem med fem lite högre punkthus. Husen förslås utformas med utgångspunkt från kulturmiljön på platsen där grönska, arkitektur och hur marken skiftar höjdmässigt är viktiga delar.

Till största delen kan befintliga träd bevaras med undantag för några träd som behöver tas ned för att göra plats för de nya husen. Andelen grönyta bedöms bli större än nu om planerna genomförs och även risken för översvämning minskar. Byggnadsnämnden beslutade att det nu är dags för samråd så att de som bor runt och andra berörda kan lämna synpunkter på förslaget.

Planerna på högre hus i Brunnshög går framåt

De kvarter på Brunnshög som kan komma att innehålla Lunds högsta hus börjar bli färdigplanerade. Byggnadsnämnden beslutade att planförslaget är klart för granskning, alltså en sista möjlighet att lämna synpunkter på planeringen. I kvarteren är tanken att det ska bli bland annat bostäder, kontor eller en mindre gymnasieskola, butiker, restauranger och hotell. Husen kommer att ha olika höjd och storlek, det högsta planeras till 36 våningar. Den översta våningen ska vara utsiktsplats och tillgänglig för fler än de som bor och verkar i huset. Uppemot 1 500 personer förväntas bo, besöka eller arbeta i kvarteren.

Tillsynsärende och byggsanktionsavgifter

Byggnadsnämnden fattade bland annat beslut om träd som olovligt börjat fällas, byggprojekt som saknat startbesked och brist på tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning.

Uppdaterad:

Dela sidan: