Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen – aktuella beslut december 2022

Bredbandssatsning på landsbygden, ett samlat idrottsstråk i centrala och södra Lund samt ansökan om att bli europeisk ungdomshuvudstad 2026. Det är några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om den 7 december. Här kan du läsa ett urval av sammanträdets beslut.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga under

Möten och protokoll

Ny miljonsatsning på gång för bredband på landsbygden

År 2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband, enligt regeringens vision ”Ett fullt uppkopplat Sverige”. För att bidra till att nå målet har Region Skåne inrättat ett regionalt bredbandsstöd, och har för detta satt av 25 miljoner kronor under 2022. Pengarna ska användas för att göra det möjligt att bygga ut snabbt bredband på geografiska ytor som anses vara så kallade marknadsmisslyckanden. Kommuner som tar del av stödet ska själva bidra med belopp motsvarande det som beviljas. Under 2022 har Lunds kommun ansökt om 10 miljoner och beviljats 3 miljoner kronor av bredbandsstödet, och ska alltså lägga till ytterligare 3 miljoner kronor. Nu planeras åtgärder för de byggnader som det sammanlagda beloppet på 6 miljoner kronor bedöms räcka till. Målet är att kunna påbörja utbyggnaden under andra kvartalet 2023 och att den ska vara genomförd under hösten samma år. Om regionen beslutar att göra en ny utlysning av bredbandsstöd under 2023 kommer Lunds kommun att ansöka om 7 miljoner kronor därifrån. Därför har kommunstyrelsen redan nu beslutat att sätta av motsvarande belopp för bredbandsutbyggnad under nästa år.

”Lunds idrottsstråk” ska stärka spontan och organiserad idrott

Ett samlat stråk med fokus på idrottens behov är på väg att ta form mellan Lunds centrala och södra delar. Kommunstyrelsen har ställt sig bakom inriktningen i ett förslag på planeringsdirektiv för utvecklingen av det som fått arbetsnamnet "Lunds idrottsstråk". Nu ska ett samlat direktiv tas fram för det fortsatta arbetet. Syftet med stråket är i huvudsak att stärka idrotten inom kommunen, både vad gäller folkhälsa, elitverksamhet, spontanidrott och organiserad idrott men även andra möjligheter och utmaningar kopplat till hållbar stads- och samhällsutveckling i Lunds kommun ska få uppmärksamhet.

Att skapa centrala ytor för idrott och stärka idrottsrörelsen i Lund ligger också i linje med gällande översiktsplan och flera olika kommunövergripande mål, bland annat kopplat till social hållbarhet och folkhälsa. Det aktuella området sträcker sig från Stadsparken till Höjeådalen, öster om järnvägen. I dag pågår här ett flertal olika stadsbyggnadsprocesser, och det finns många aktörer som behöver tas hänsyn till i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det direktiv som nu ska tas fram är tänkt att tydliggöra övergripande ramar och inriktning för det fortsatta arbetet med utveckling av stråket i ett nära samarbete mellan flera av kommunens verksamheter och andra aktörer.

Kommunstyrelsen har också beslutat att nationellt centrum för idrott och folkhälsa ska planeras och byggas på sådant sätt att odlingslotter och kolonier inte behöver tas i anspråk.

Ansökan ska tas fram om att bli europeisk ungdomshuvudstad 2026

Arbetet med att ansöka om att bli europeisk ungdomshuvudstad år 2026 fortsätter. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska ta fram ett förslag till ansökan, tillsammans med aktörer som arbetar med och för unga i Lund. 4 miljoner kronor har satts av för uppdraget.

Europeisk ungdomshuvudstad är ett pris som finansieras av EU-programmet Erasmus och stöds av alla EU:s institutioner. Syftet är att lyfta fram städer där ungdomars engagemang tas till vara och för att främja en europeisk identitet. Varje år väljs en ny europeisk stad som får chansen att visa upp innovativa idéer, projekt och aktiviteter för att lyfta ungas röster och perspektiv i staden utifrån sociala, ekonomiska och politiska aspekter.

Ärendet togs upp för beslut i augusti 2022, men återremitterades då till kommunkontoret som fick i uppdrag att undersöka vilka ekonomiska åtaganden en ansökan skulle innebära. Svaret är att ansökan och genomförande uppskattas kosta totalt 100 miljoner kronor under en femårsperiod. Minst 51 procent av dessa kostnader ska täckas med hjälp av externa finansiärer, har kommunstyrelsen beslutat.

Effektiviseringspolitiska rådet behåller riktlinjer

För två år sedan skapades Lunds effektiviseringspolitiska råd. Rådets uppgift är att inspirera, rådgöra och utvärdera hur kommunens samlade politik rimmar med konstaterade effektiviseringsbehov och finansiella mål. Under år 2021 var fokus för rådet att göra en nulägesanalys för att identifiera kommunens effektiviseringspotential, år 2022 har fokusområdet varit fastigheter, både verksamhetslokaler och allmännyttan.

Rådets arbete är uppskattat och bedöms ha bidragit till ökad kunskap och debatt kring effektiviseringsbehovet. Kommunstyrelsen har nu beslutat att effektiviseringspolitiska rådets riktlinjer ska fortsätta att gälla för kommande mandatperiod.

Lundaförslag: bygg badhus och utebad i Brunnshög

Lunds kommun bör bygga ett nytt badhus kombinerat med utomhusbad i östra Lund, förslagsvis i Brunnshög. Det föreslår en lundabo i ett Lundaförslag som har fått 560 röster. Badanläggningen skulle innebära fler möjligheter till rekreation och aktiviteter i Brunnshög, där allt fler medborgare bosätter sig. Det skulle även bidra till att säkerställa tillgången till en likvärdig simskola, oavsett var i kommunen man bor eller går i skolan, skriver förslagsställaren.

Kultur- och fritidsnämnden, som är ansvarig för kultur- och fritidsfrågor, har i huvudsak ställt sig positiv till förslaget. I ett yttrande skriver nämnden att Högevallsbadet på sikt behöver avlastas med fler badanläggningar, men att det kommer att dröja en tid. Nämnden skriver vidare att kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med att analysera var i kommunen en sådan anläggning skulle kunna byggas och vilka konsekvenser det skulle få. Kommunstyrelsen har beslutat att Lundaförslaget därmed är besvarat.

Uppdaterad:

Dela sidan: