Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut i december 2022

Lundaförslag om skatepark, odlingslotter och byggnation var några av de ärenden tekniska nämnden tog upp på årets och mandatperiodens sista möte. Dessutom föreslår nämnden att lånecykelsystemet Lundahoj inte byggs ut.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Lundaförslaget - Förlägg nybyggnation i kommunen på hårdgjord yta

I ett Lundaförslag föreslås att kommunen bör planera ny bebyggelse på redan hårdgjord mark och bevara befintlig grönstruktur samt i framtida detaljplaner se till att utöka grönstrukturen i de stadsdelar som har minst grönyta per boende. Förslaget stämmer väl med kommunens målsättningar i flera styrdokument bland annat översiktsplanen och grönprogrammet. Att bygga på redan hårdgjord mark är ett steg i att förtäta utan att ta grön mark i anspråk och detta är något kommunen redan arbetar med kontinuerligt.

Lundaförslaget - Utökning av antalet odlingslotter

Nämnden besvarar Lundaförslaget med att behovet av fler odlingslotter behandlades av nämnden tidigare i år och att förslag på nya odlingsytor kommer att arbetas in i kommande riktlinjer och handlingsplan för urban odling. Enligt tidigare beslut ska utbyggnad prioriteras i områden med få odlingslotter och i områden med stor andel flerfamiljshus. Lundaförslagets del om att placera odlingsområden på till synes oanvända gräsmattor går inte att genomföra utan att ändra detaljplan, vilket är en omfattande och resurskrävande process. Undantag kan göras för gemensamhetsodling som innebär att en förening tar över skötselansvar för en del av ytan från kommunen, något kommunen stödjer sedan några år tillbaka.

Lundaförslaget - Skatepark i Hubertus

Nämnden beslutar att inte anlägga en skatepark vid Hubertusgården eftersom det inte prioriteras av kultur-och fritidsförvaltningen i deras strategiska lokalförsörjningsplan. Skateparker brukar anläggas av kultur- och fritidsförvaltningen men ibland på mark som förvaltas av tekniska förvaltningen. Idag finns förutom den stora skateparken Söderlyckan i Stadsparken också skatemöjligheter på Brunnshög, inomhus på Östra Torn, i Södra Sandby och i Dalby. Det blir också en skateanläggning i den nya stadsdelsparken i Stångby.

Utbyggnad Lundahoj

Förra året fick tekniska nämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda placering av lånecykelstationer för Lundahoj inom olika stadsdelar i Lund. Utifrån den utredning som gjorts är tekniska nämndens rekommendation att Lundahoj inte byggs ut. Nämnden hänvisar till tre huvudanledningar:

  • Användningen av lånecyklarna har minskat. Fler stationer och bättre placering bedöms inte göra tillräcklig skillnad.
  • Samhället och de tekniska möjligheterna har förändrats. Idag finns fler lösningar för så kallad mikromobilitet, såväl elsparkcyklar som traditionella cyklar, som inte är beroende av fasta lånestationer.
  • Nuvarande avtal löper till och med 2030. Fler stationer och cyklar skulle innebära ett nytt avtal som sträcker sig fram till 2040, vilket bedöms vara alltför lång bindningstid. Det finns även juridiska tveksamheter kring ett eventuellt förlängt avtal.

Här finns alla handlingar från tekniska nämndens möte

Uppdaterad:

Dela sidan: