Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i november 2022

Uppföljning av utbildningsförvaltningens miljöarbete och arbetet med att säkerställa trygghet och studiero var två av de ärenden som togs upp i utbildningsnämnden 30 november.

Uppföljning av miljöarbetet på utbildningsförvaltningen

Var tredje år genomförs en extern miljörevision för att följa upp hur miljöledningsarbetet fungerar på förvaltningen. Årets revision visar att utbildningsförvaltningens skolor gör ett gott arbete där fokus på lärande för hållbar utveckling genomsyrar hela verksamheten, Utbildningsförvaltningen har två utmaningar. Flera verksamheter kan inte hantera avfall och tillämpa källsortering på det sätt miljölagstiftningen kräver. Den andra utmaningen gäller förvaltningens flygresor som görs i samband med skolornas internationella samarbeten. Miljöarbetet är under ständig förbättring och följs upp av bl.a. enkäter.

Utbildningsnämnden fick även ta del av det goda miljöarbetet som genomförs i verksamheten. För att nämna några exempel har Katedralskolans hållbarhetsgrupp mottagit Lunds miljöbragd och Hedda Anderssongymnasiets elever deltagit vid en FN-konferens inom ramen för projektet Framtidens röster. Polhemskolans klimatgrupp deltar i en paneldiskussion med temat miljö och hållbarhet och Internationella grundskolan har arrangerat mobilitetsvecka, Komvux arbetar med uteklassrum och gröna skolmiljöer. Vipan och Modersmålscentrum satsar på cykelvänlig arbetsplats.

Uppföljning av arbetet med trygghet och studiero

Ett av utbildningsnämndens utvecklingsområden är att förbättra arbetet med att säkerställa trygghet och studiero för alla elever genom ett välfungerande elevhälsoarbete och arbetsmiljöarbete. Utbildningsnämnden får en uppföljning av gymnasieskolornas och internationella grundskolans (ISLK) arbete med trygghet och trivsel två gånger om året.

Skolenkäten genomförs årligen och besvaras av elever i årskurs 2 på gymnasiet och åk 5 och 8 på internationella grundskolan (ISLK). Från 2022 innehåller enkäten nya frågor vilket innebär att inga jämförelser går att göra med tidigare år.

Enkäten visar bland annat att eleverna på gymnasieskolorna känner sig trygga på skolan. På frågorna om skolan gör tillräckligt för att förhindra kränkningar ligger elevernas svar under riksgenomsnittet. ISLK ligger i paritet med andra grundskolor.

Några av framgångsfaktorerna som identifierats i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att skolorna tagit ett helhetsgrepp kring trygghet och trivsel. Skolorna arbetar aktivt med att göra riskanalyser och kartläggningar och fler av skolorna genomför trygghetsvandringar.

Här hittar du alla handlingar

Kommande möten och ledamöter i utbildningsnämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: