Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut november 2022

Upphandling och försäljning av förskolebussar och en revidering av riktlinjerna för skolskjuts. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 29 november.

Beslutsunderlag från sammanträdet finns att ta del av här

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Upphandling och försäljning av förskolebussar

Förskolebussarnas syfte är att ge barn i Lunds kommun möjlighet att under förskoletid besöka olika platser i kommunen. På en förskola i Lund finns idag en fast verksamhet med förskolebuss. Övriga bussar har de senaste åren använts som tillfälliga lösningar och utflyktsbussar.

Barn- och skolförvaltningen har idag fem förskolebussar. Inriktningen är att nämnden fortsatt bör förfoga över tre förskolebussar. Vagnparken behöver förnyas mot bakgrund av ökade renoveringskostnader och nya miljökrav.

Barn- och skolnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag att upphandla en förskolebuss med option på ytterligare en buss, att sälja två förskolebussar samt att, när ny upphandlad buss är levererad, sälja ytterligare en förskolebuss.

Revidering av riktlinjer för skolskjuts - möjlighet att åka med i mån av plats

Riktlinjerna för skolskjuts antogs av barn- och skolnämnden i mars i år. Förvaltningen fick samtidigt i uppdrag att ta fram ett förslag som gör det möjligt för andra än skolskjutsberättigade elever att åka med skolskjutsen i mån av plats.

Förvaltningen har sedan tidigare utrett frågan och föreslagit att någon annan möjlighet att åka med på skolbuss i mån av plats än vid kompisåkning inte ska vara tillåten. Mot bakgrund av nämndens uppdrag har ett förslag nu arbetats fram för hur möjligheten att åka med i mån av plats i övrigt kan utformas. Av förslaget följer sammanfattningsvis att elever i åk F-9 som har sin skolplacering i Lunds kommun under vissa förutsättningar och efter ansökan kan beviljas plats att åka med ordinarie skolbuss (i dagsläget utförd av Bergkvara buss).

Nämnden beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning. När utredningen är slutförd ska ärendet lyftas för ny prövning och beslut i nämnden.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: