Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut november 2022

Upphandling enligt LOU av bostad med särskild boende och månadsrapport per 31 oktober. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 16 november. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Återremiss av upphandling enligt LOU av bostad med särskild boende

Nytida AB har sedan 2015-09-01, enlighet med tecknat avtal med Lunds kommun, ansvar för driften av tre enheter för bostad med särskild service enligt LSS. Avtalet har förlängts en gång för perioden 2021-10-01–2024-09-30. Avtalet upphör därefter att gälla, utan möjlighet till förlängning. Nämnden fattade beslut på sammanträdet i september att driften av tre enheter för bostad med särskild service enligt LSS fortsatt ska läggas ut på entreprenad och att ny upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) ska genomföras. Upphandlingen ska påbörjas och beslut gällande upphandlingsdirektiv måste fattas.

Nämnden beslutade att återremittera ärendet för att kompletteras med förfrågningsunderlaget inför beslut. Förfrågningsunderlaget tillgängliggörs för nämndens ledamöter på ett sätt som minimerar risken för stridighet med lagen om offentlig upphandling och sekretesskraven.

Månadsrapport oktober

Vård- och omsorgsnämnden behandlade även månadsrapport per 31 oktober 2022. Periodens resultat är på ett överskott på 101,5 mnkr. Anledning är bland annat att medel till nytt verksamhetssystem inte har förbrukats samt att budgeterade medel till volymökning kommer att användas senare under året. Nämnden har erhållit statsbidrag under perioden som inte varit budgeterade.

Prognos för helår 2022 är ett överskott på cirka 84,6 mnkr, vilket är en avvikelse mot ram med 3,6 %. Störst skillnad mellan prognosen i augusti och oktober är inom administration på 6,2 mnkr och beror på en upphandling som inte bedöms bli klar under året.

 

Uppdaterad:

Dela sidan: