Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen – aktuella beslut vid extrainsatt sammanträde november 2022

Vid måndagens extrainsatta sammanträde beslutade kommunstyrelsen att ställa sig bakom ett förslag till budget för år 2023 samt ekonomi- och verksamhetsplan för 2023-2025. Nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga på kommunens webbplats:

Möten och protokoll

Nya övergripande mål i förslag till budget för 2023

Kommunstyrelsen har enats om förslag till budget. Beslut om nästkommande års budget fattas av kommunfullmäktige varje år, denna gång den 12-13 december. Budgeten ska inkludera skattesats och anslag till kommunens nämnder, liksom en plan för verksamheten under budgetåret. Budgeten ska även innehålla en plan för kommunens ekonomi de kommande tre åren.

Efter höstens kommunval har ett nytt politiskt styre röstats fram för Lund, där S och M styr tillsammans med stöd av KD. I kommunstyrelsens budgetförslag har de senaste årens övergripande mål för kommunfullmäktige ersatts av fyra nya mål:

  • En tillitsbaserad styrning och ledning
  • Sveriges tryggaste kommun
  • Fler lundabor i arbete
  • Klimatneutralitet 2030

Budgetförslaget bygger delvis på tidigare års budgetunderlag, som i samarbete med kommunens förvaltningar justerats för att skapa utrymme för oförutsedda kostnader 2023. Justeringarna har gjorts utifrån bland annat uppdaterade skatte- och pensionsprognoser, inflationstakt och räntekostnadsutveckling.

Budgetförslaget beskriver även vilka taxor och avgifter som ska tas ut av medborgare och verksamheter under 2023.

Vid kommunfullmäktiges möte den 24 november beslutades att den kommunala skattesatsen ska ligga kvar på 21,24 kronor. När budgeten beslutas av kommunfullmäktige den 12-13 december finns dock möjligheten att besluta om en annan skattesats.

Budgeterat resultat för år 2023 uppgår i förslaget till -15 miljoner kronor, och underskottet föreslås täckas genom nyttjande av kommunens resultatutjämningsreserv. För år 2024-2025 föreslås resultat om 2 miljoner respektive 21 miljoner kronor.

Uppdaterad:

Dela sidan: