Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden - aktuella beslut i november

Vid sitt sammanträde den 16 november behandlade servicenämnden bland annat avskrivning av fordran och Lundaförslag angående samlingsplats för muslimer.

Nämnden fick även en lägesrapport om kommunens nya strategiska lokalförsörjningsplan, aktuell status i pågående byggprojekt och en lägesrapport i arbetet med en samlad måltidsorganisation, som innebär att serviceförvaltningen vid årsskiftet tar över ett antal kök och medarbetare som i dagsläget ingår i barn- och skolförvaltningen.

Avskrivning av fordran

Genomgången av förvaltningsavdelningens kundfordringar har visat att hyresfordringarna mot fyra hyresgäster, liksom faktura 49113217, av olika anledningar får betraktas som utsiktslösa att få betalt för. Fordringarna bör därför skrivas av.

Nämnden beslutade att skriva av redovisade hyresfordringar samt faktura 49113217.

Yttrande: Remiss i ärende Lundaförslag – samlingslokal för Lunds muslimer

Den 18 juli 2021 inkom Lundaförslaget ”Samlingslokal för Lunds muslimer”. Lundaförslaget syftar till att få möjlighet att upprätta ytterligare en samlingslokal till Lunds muslimer.

Lundaförslaget föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att Lunds kommun upplåter mark till uthyrning, ger LKF i uppdrag att hyra/bygga lokaler eller ge tillstånd till att bygga en idrottshall till föreningen. Ekonomiska konsekvenser och finansiering berörs inte i förslaget. Den första juni 2022 beslutade kommunstyrelsen att remittera ärendet kring Lundaförslaget till servicenämnden för yttrande.

Nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att säga nej till förslaget, utifrån att servicenämndens uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunala verksamheter.

Revidering av riktlinje för serviceförvaltningens systematiska hållbarhetsarbete

Servicenämnden har tidigare 2022 antagit Riktlinje för serviceförvaltningens systematiska hållbarhetsarbete, som beskriver hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas för att bidra till att nå Agenda 2030-målen, säkerställa att Krav på miljöledningssystem i Lunds kommun uppfylls samt att hållbarhetsarbetet utvecklas enligt nämndens ambitioner och kommunens hållbarhetspolicy, program och planer.

Vid dokumentrevision har det upptäckts att det saknades ett stycke om hur hållbarhetsarbetet kommuniceras. För att gå i linje med Krav på miljöledningssystem i Lunds kommun har därför ett sådant stycke lagts till.

Nämnden beslutade att godkänna den reviderade versionen av Riktlinje för serviceförvaltningens systematiska hållbarhetsarbete.

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, servicenämndens beslut 2021-03-10 § 19

Servicenämnden beslutade den 10 mars 2021 att överlåta fastigheten Gatehusen 5 i Lunds kommun till Bjalle AB. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Malmö som avslog överklagandet. Beslutet överklagades i sin tur till Kammarrätten i Göteborg som nu förelagt Lunds kommun att yttra sig i ärendet. Serviceförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till yttrande.

Nämnden beslutade att uppdra åt serviceförvaltningen att inge förslaget till yttrande i mål nr 2770-22 till Kammarrätten i Göteborg. Yttrandet kan läsas i sin helhet via länk nedan (punkt 4 på dagordningen för mötet den 16 november).

Vill du veta mer om servicenämnden?

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden.

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: