Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i november 2022

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden bland annat om några detaljplaner som kan göra det möjligt att bygga nya bostäder på Klostergården, dra om Öresundsvägen och säkra odling på Brunnshög.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Kvarteret Upplevelsen ligger i Brunnshög

Kvarteret där ett nytt kunskaps- och upplevelsecenter (Science Center) kommer att byggas har fått namnet Upplevelsen. Namnet bedömdes ha tydlig anknytning till kommande verksamhet och befintliga kvartersnamn som exempelvis Kunskapen och Insikten.

Odling säkras på Brunnshög

Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ändra i en detaljplan för norra Brunnshög så att det blir juridiskt möjligt att upplåta platsen för odling. Den fysiska utformningen av platsen är redan genomförd och kommer inte att påverkas av föreslagen planändring. Avsikten har hela tiden varit att platsen i Kunskapsparken ska användas för odling. Tanken är att justera detaljplanen så att en del av marken ändras från ”allmän platsmark” till ”kvartersmark” för att Lunds kommun ska kunna skriva avtal med odlarna.

200 nya bostäder på Klostergården

Byggnadsnämnden beslutade att anta en detaljplan som gör det möjligt att bygga två nya bostadskvarter längs med Stattenavägen. Det blir främst nya lägenheter men i bottenvåningen planeras också för några lokaler. Husen kommer att bli mellan fyra och tio våningar och höjden har sänkts lite sedan samrådsförslaget, för att påverka närområdet mindre. I planeringen ligger också att bygga om gatorna runt kvarteren så att det blir mer utrymme för gående och cyklister och lägre hastighet för bilisterna.

Delar av Öresundsvägen flyttar norrut

Detaljplanen som möjliggör flytt av Öresundsvägen är antagen.

Öresundsvägens befintliga koppling till rondellen vid Mobilia och Nova stängs och i stället kommer vägen gå upp till Gustavshemsvägen och fram till korsningen Boställsvägen och Norra Ringen. Planen är en del i utvecklingen av stadsdelen Västerbro. Planen innebär att en del kvartersmark och del av park övergår till att bli gata samtidigt som en del gatumark övergår till att bli parkmark.

Uppdaterad:

Dela sidan: