Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut november 2022

Nu inleds första etappen i omvandlingen av den nya stadsdelen Västerbro med projektering av bland annat ut- och ombyggnad av ett antal gator, bland annat Öresundsvägen. Nämnden beslutade också att förbättra en sträcka av Kävlingevägen för cyklister och att utreda möjligheter för en pulkabacke i Södra Råbylund.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Lundaförslag – gång- och cykelvägar norr om Stångby

Det är inte aktuellt för kommunen att prioritera en utbyggnad av gång- och cykelvägar längs Trafikverkets vägnät omkring Håstad, Vadmöllan, Bösmöllan, Västra Hoby och Stångby kyrkby - vilket har föreslagits i ett Lundaförslag. Behovet av utbyggnader av det regionala cykelnätet är stort. Region Skåne och Trafikverket prioriterar genom regionala planer vilka cykelvägar som kan komma att byggas ut. Kommunerna ges möjlighet att yttra sig över de regionala planerna och föra fram de cykelvägar som är mest prioriterade för respektive kommun. I jämförelse med andra regionala cykelstråk i Lunds kommun bedöms potentialen för cykling vara liten i det aktuella området. Andelen motorfordon som passerar per dygn är också ganska lågt.

Lundaförslag – pulkabacke på Råbylund

En pulkabacke i Råbylund är en bra idé enligt tekniska nämnden. Den kan dock inte läggas i Fossilparken som förslagsställaren föreslår eftersom utrymmet inte räcker till. Tekniska förvaltningen kommer i stället utreda möjligheten att anlägga en pulkabacke på annan plats inom området.

Igångsättningstillstånd för entreprenad, Kävlingevägen – dubbelriktad cykelväg och bättre trafiksäkerhet

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att handla upp en entreprenad som ska höja trafiksäkerheten för cyklister på Kävlingevägen i Lund, sträckan mellan Baravägen och Kung Oskars väg. Bilvägen blir smalare när det byggs cykelväg på båda sidor tillsammans med upphöjda övergångsställen. Projektet samordnas med VA SYD som ska byta ledningar på sträckan. Projektet ingår i kommunens beslut om att investera 30 miljoner kronor i cykelåtgärder 2022.

Igångsättningstillstånd avseende detaljprojektering av projekteringsområde del 1, Västerbro

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att handla upp detaljprojektering för projekteringsområde 1 i den nya stadsdelen Västerbro. Projekteringen omfattar gator, gång- och cykelbanor, grön- och torgytor samt ledningssystem inom detaljplan för fastigheterna Virket 6 samt Smörkärnan 1 och 2. En av de större åtgärderna är omdragning av Öresundsvägen som ska ansluta till Norra Ringen i höjd med Boställsvägen, istället för till cirkulationsplatsen. Projektet omfattar även stora ledningsomläggningar som kommer att detaljprojekteras av ledningsägarna. Den kommande projekteringen ska anpassa byggnation, infrastruktur och mark i syfte att minimera skaderisken vid eventuella skyfall eller långvariga regn

Bakgrund: Västerbro är ett av de utvecklingsområden som prioriteras fram till år 2040 enligt Lunds kommuns översiktsplan. Här ska bostäder, arbetsplatser, handel och service blandas med parker och kommunal service som förskolor. Kommunen äger befintliga gator och parker, det som benämns allmän plats, medan övrig mark ägs av ett 25-tal privata fastighetsägare.

Läs mer om Västerbro

Här finns alla handlingar från tekniska nämndens möte

Uppdaterad:

Dela sidan: