Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Arbetsmarknads- och socialnämnden – aktuella beslut november 2022

Lagrådsremissen Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende är ett av de ärenden som togs upp på arbetsmarknads- och socialnämnden under sammanträdet den 16 november. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webbplatsen.

Förslag i lagrådsremiss kring skyddat boende kan ge stora konsekvenser inom socialtjänsten

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig kring lagrådsremissen Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. Förslaget innebär att skyddat boende ska föras in i socialtjänstlagen som en boendeinsats för den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Barn som följer med ska ges insatsen individuellt och socialnämnden ska ansvara för att tillgodose barnets behov av stöd och hjälpinsatser. När det saknas samtycke från den andre vårdnadshavaren ska placering av barn regleras i en särskild lag.

Arbetsmarknads- och socialnämnden ser både för- och nackdelar med förslaget. Det är positivt att skyddat boende blir en särskild placeringsform och att den blir tillståndspliktig för enskilda verksamheter. Nämnden avråder om att införa förslaget om en ny tvångslagstiftning när samtycke saknas. Detta eftersom den omfattande handläggnings- och beslutsprocess som krävs kan leda till att färre våldsutsatta och barn söker skydd och stöd. Förslaget om att lagen ska omfatta även avhoppare från kriminella miljöer behöver problematiseras ytterligare. Nämnden avråder från att införa denna del, som förslaget ser ut nu.

Risk att färre våldsutsatta får skydd

Den allvarligaste risken som nämnden ser med förslaget är om färre vuxna och barn söker skydd. Socialtjänsten ska bedöma trovärdigheten i de vuxnas berättelser och under en kort tid bedöma risken för barnet. Det finns redan idag ofta en stor rädsla hos den våldsutsatta föräldern för att inte bli trodd. Trots goda ambitioner riskerar den föreslagna lagen att bli ytterligare ett hinder för att söka hjälp och stöd från socialtjänsten. Inte minst eftersom det ser ut att en omfattande process som inkluderar tvångsinsatser för barnet.

Kan ge stora konsekvenser för socialtjänsten

Förslaget som ges i lagrådsremissen innebär stora konsekvenser för socialtjänsten. Om lagen införs får kommunerna nya arbetsuppgifter. Den omfattande arbetsprocess som lagrådsremissen föreslår innebär en betydande ökning av dokumentation och administration kring vårdplaner, utredningar, överklaganden, rättsprocesser och omprövningar. Det kommer att krävas mer av socialtjänstens organisation och ett behov av fler socialsekreterare med erfarenhet och god kunskap om våld i nära relationer.

Här hittar du samtliga sammanträdeshandlingar.

Kommande möten och ledamöter i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Uppdaterad:

Dela sidan: