Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Servicenämnden - aktuella beslut oktober 2022

Vid sitt sammanträde den 19 oktober behandlade servicenämnden bland annat en organisatorisk förändring av Kretsloppsgruppen, som vid nyår övergår från arbetsmarknads- och socialförvaltningen till serviceförvaltningen.

Nämnden fick även en lägesrapport om pilotprojektet samordnade servicetjänster, som skapar förutsättningar för en konstnadseffektiv serviceorganisation med kvalitet i fokus. Nämnden fick även en lägesrapport om statusen i aktuella byggprojekt, kommunrevisionens granskning av upphandling samt bostäder för de flyktingar som kommer till Lund från Ukraina enligt massflyktsdirektivet.

Remiss: Plan för klimatneutralt byggande och anläggning i Lunds kommun

Lunds kommun har i ett förvaltningsövergripande arbete tagit fram ett förslag till Plan för klimatneutralt byggande och anläggning i Lunds kommun. Genomförandet av planen syftar till att uppfylla kommunens hållbarhetspolicy liksom tidigare beslutade mål inom samma område. Serviceförvaltningen ställer sig positiv till planen men önskar lyfta några viktiga punkter rörande bland annat ekonomi, arbetssätt, styrning.

Nämnden beslutade att översända serviceförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande på planen.

Organisatorisk förändring Kretsloppsgruppen

Vid årsskiftet byter Kretsloppsgruppen organisatorisk hemvist från arbetsmarknads- och socialförvaltningen till markentreprenad på serviceförvaltningen. Verksamhetsövergången beslutades i ett gemensamt ärende till arbetsmarknads- och socialnämnden, servicenämnden och tekniska nämnden.

Kretsloppsgruppen bildades 1997 som ett förvaltningsövergripande samarbete mellan socialförvaltningen och tekniska förvaltningen. Gruppen har varit en viktig del i arbetsmarknads- och socialförvaltningens arbete att hjälpa personer med försörjningsstöd att kunna försörja sig själva genom exempelvis arbete eller praktik.

Tanken är att framöver kommer en del av detta arbete att drivas av serviceförvaltningen, i och med en ”särskild överenskommelse om strukturerat samarbete” som håller på att tas fram. Detta är ett sätt att stärka arbetet med social hållbarhet och arbetet med att ge fler personer med försörjningsstöd möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Verksamhetsövergången för Kretsloppsgruppen innebär därmed en renodling av förvaltningarnas verksamheter och uppdrag.

Nämnden beslutade att godkänna föreslagen verksamhetsövergång samt ge förvaltningsdirektör i uppdrag att ingå nödvändiga överenskommelser för att verkställa beslutet.

Hyresavtal avseende bostäder för flyktingar från Ukraina

Kommunstyrelsen har i beslut 2022-06-01 uppmanat servicenämnden att förlänga hyresavtalet med LKF avseende hyra av lokaler för boende till flyktingar fram till och med 2023-04-30. Mellan serviceförvaltningen och LKF har ett förslag till hyresavtal för den aktuella lokalen.

Nämnden beslutade att ge servicedirektören i uppdrag att ingå hyresavtal med Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) avseende lokaler för mottagande av flyktingar i enlighet med serviceförvaltningens tjänsteskrivelse

 

Vill du veta mer om servicenämnden?

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden.

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: