Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut oktober 2022

På renhållningsstyrelsens sammanträde den 26 oktober fattades beslut om nya taxor och avgifter för avfallshämtning och andra tjänster. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår, finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du samtliga handlingar

Höjda avgifter för avfallshämtning att vänta efter nyår

Den 1 januari 2023 höjs taxan för avfallshämtning för villaägare och flerbostadsfastigheter i Lunds kommun, enligt ett förslag som renhållningsstyrelsen skickat vidare för beslut i kommunstyrelsen.

Översynen av renhållningstaxan och serviceavgifterna inleddes förra året. Målet var dels att skapa en större tydlighet och transparens i vad som är en kommunal skyldighet och vad som är en service till invånarna, dels att taxan skulle få fler lundabor att sortera sitt avfall, vilket är ett av kommunens miljömål. Den föreslagna taxehöjningen ska dessutom täcka ökade kostnader för drivmedel, el, fordon, räntor, pension och löner. Samtidigt väntas effektiviseringar under nästa år som ska möta 2024 års väntade kostnadsökningar.

Den nya taxan består av en grundavgift, en rörlig avgift och en tilläggsavgift. Den största förändringen i förslaget är att grundavgifter införs fullt ut på flerfamiljsfastigheter och att en speciell grundavgift för studentbostäder och samfälligheter tas bort. Förändringarna syftar till att skapa en mer rättvis taxa där alla är med och betalar de fasta kostnader som finns i form av administration, kommunikation och kostnader för att lämna avfallet på återvinningscentraler.

En annan förändring gäller tilläggstjänsten dragväg, som tidigare tagits ut på restavfall. En lägre dragvägsavgift har tagits ut på förpackningar och tidningar men inte alls på matavfallskärlen, men i den nya taxan kommer dragvägskostnad att tas ut för alla fraktioner. Abonnenter som vill sänka sina kostnader kan själva rulla ut sina kärl och att se till att renhållningsbilen kan köra ända fram till sophuset för att hämta.

Några exempel på förändrade taxor och avgifter i förslaget

  • Den rörliga villataxan höjs så att totalkostnaden (grundavgift plus rörlig avgift) för det vanligaste villaabonnemanget blir 3 054 kronor.
  • Trädgårdstaxan höjs från 821 till 944 kronor.
  • Mängdrabatt på restavfall och matavfalls kärl tas bort.
  • Restavfallskärltaxan höjs med ca 6 procent utifrån vad andrakärlet kostade 2022.
  • Den lägre grundavgiften för studentfastigheter slopas.
  • Mängdrabatten på förpackningskärl tas bort.

Uppdaterad:

Dela sidan: